Články

Vymezení pojmu pracovní úraz

V zákoníku práce nenalezneme definici pojmu úraz a je zde pouze vymezeno, kdy se úraz považuje za pracovní. Při hledání definice je tedy nutno nahlédnout do judikatury, která za úraz považuje takovou poruchu zdraví, která je vyvolána zevními příčinami nezávislými na vůli zaměstnance. Příčiny působí náhle, násilně, krátkodobě a neočekávaně, jejich…

Dublinská konvence

týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství

Nevidíme důvody, proč se Kubě omlouvat

Předseda vlády Miloš Zeman je přesvědčen o tom, že neexistují důvody, proč by se česká strana měla Kubě omlouvat za aktivity poslance Ivana Pilipa a bývalého studentského aktivisty Jana Bubeníka, kteří jsou na Kubě zadržováni od 12. ledna. Omluvu za činnost obou zadržených mužů požaduje po ČR kubánský prezident Fidel Castro. "Česká vláda...na Kubu…

Do křesla ministra spravedlnosti dnes usedne Jaroslav Bureš

Vicepremiéra Pavla Rychetského dnes v čele ministerstva spravedlnosti vystřídá Jaroslav Bureš. Do funkce ho dopoledne jmenuje prezident Václav Havel. Resort spravedlnosti Rychetský vedl dočasně od říjnové demise Otakara Motejla. Šestačtyřicetiletý Bureš přichází na ministerstvo z pražského vrchního soudu, kde ho zatím zastupuje Vladimír Stibořík.

K používání dodatků podnikateli nezapsanými v obchodním rejstříku

Dne 1.1.2001 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která mimo jiné nově upravila i označení, pod kterým je podnikatel povinen činit právní úkony, tedy jednat, uzavírat smlouvy, podávat žádosti a podání ke státním orgánům, daňová přiznání apod. Podle nové právní úpravy je rozhodující, zda jde o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku…

Nabývání vlastnictví při dědickém řízení

Okamžikem nabytí vlastnictví k věcem zůstavitele je okamžik smrti zůstavitele. Je-li více dědiců, vypořádají se u soudu mezi sebou o dědictví dohodou. Neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí. Nedojde-li k dohodě, soud potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo…

Vláda prozatím nesouhlasí s odtajněním záruční smlouvy k IPB

Ministři zatím nechtějí zpřístupnit veřejnosti loňské usnesení, které se týká státních záruk poskytnutých Československé obchodní bance (ČSOB) při převzetí Investiční a Poštovní banky (IPB). Vláda naopak schválila výplatu podpor hypoték z fondu bydlení a poskytování zlevněných mléčných výrobků všem školákům. "Nepodařilo se mi přesvědčit vládu, že…

Odpovědnost jednatele s.r.o.

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů společnosti. Je-li více jednatelů společnosti, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, ale to pouze v případě, nestanoví-li společenská smlouva či stanovy jinak. Jednatelem společnosti může být pouze fyzická osoba. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti…

Výše mzdy zaměstnanců v souvislosti s úpravou pracovní doby

Novelou zákoníku práce došlo k úpravě maximálního rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Od 1.1.2001 došlo ke snížení týdenní pracovní doby na 40 hodin.

Požární ochrana a krizové řízení

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro požární ochranu, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém (IZS). Koordinuje spolupráci resortů při zabezpečování úkolů civilního nouzového plánování.

Informace k vývoji daňových nedoplatků

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku, evidovaných územními finančními orgány, se k 31. 12. 2000 oproti minulému měsíci snížil o více než 1,2 mld. Kč. </b>
Obdobně jako v průběhu roku 2000 pokračoval i v měsíci prosinci trend snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků

Trestná činnost příslušníků Policie ČR za rok 2000

Z dlouhodobého hlediska byl v roce 2000 objasněn nejvyšší počet trestných činů spáchaných policisty. I přes nárůst kriminality policistů se domníváme, že faktická kriminalita policistů se nezvyšuje, ale roste objasněnost latentní kriminality díky nárůstu počtu pracovníků inspekce ministra vnitra, zkvalitnění její činnosti i vyšší aktivitě policie…

Budovat nový úřad ombudsmana bude spolu s Motejlem Šabatová

Někdejší mluvčí Charty 77 Anna Šabatová bude pomáhat zakotvit v České republice zcela nové instituci veřejného ochránce práv, ombudsmana. Poslanecká sněmovna ji zvolila zástupkyní prvního českého ombudsmana Otakara Motejla. Někdejší disidentku Šabatovou vybral jako jednoho ze svých dvou kandidátů na nynější funkci prezident Václav…

Promlčecí doba proti výstavci směnky vlastní

Směnka vlastní obsahuje bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní částku. K placení směnky se zavazuje ten, kdo ji vystavil. Vlastní směnka předpokládá existenci nejméně dvou zúčastněných osob-výstavce, tedy přímého směnečného dlužníka a majitele, tedy směnečného věřitele. Aval (rukojmí) je osoba, která se zaručila za osobu již směnečně…

Výživné zletilého dítěte

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti je nejdůležitějším druhem vyživovací povinnosti a trvá zásadně po celou dobu existence právního vztahu mezi rodičem a dítětem a je jeho trvalým obsahem. Vyživovací povinnost trvá až do doby, kdy jsou děti schopny samy se živit. V tomto případě se nepřihlíží k věku dítěte jako k rozhodné…

Bezdůvodné obohacení dle § 455 občanského zákoníku

Podle § 455 občanského zákoníku in fine se za bezdůvodné obohacení nepovažuje, bylo-li přijato plnění dluhu neplatného jen pro nedostatek formy, jak zákonné tak smluvní. Neplatnost pro nedostatek formy je podle tohoto paragrafu posuzováno jako určité specifikum, které se u jiných důvodů neplatnosti neobjevuje.

Preferenční hlasy při volbách do krajských zastupitelstev

Na hlasovacím lístku při volbách do krajských zastupitelstev může volič udělit maximálně čtyřem kandidátům na jednom hlasovacím lístku přednostní hlas tím, že zakroužkuje u vybraných kandidátů jejich pořadové číslo.

Při posuzování hlasovacích lístků okrsková volební komise sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické…

Prezident Havel podepsal zákon o ČT který začne platit do několika dnů

Prezident Václav Havel podepsal novelu zákona o České televizi (ČT). Zákon, který schválili poslanci, však začne platit až dnem vyhlášení, tedy v okamžiku, kdy vyjde ve Sbírce zákonů. Kromě prezidenta připojil svůj podpis pod zákon předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus a ještě ho musí podepsat premiér Miloš Zeman. Informoval o tom Havlův…

Zúžení společného jmění manželů

Společné jmění manželů vzniká uzavřením manželství. Tento institut je výrazem rovného postavení manželů a jednoty manželství. Předmětem společného jmění manželů jsou věci, jiná majetková práva (především pohledávky a penězi ocenitelné jiné hodnoty) a závazky.

Poslanci odpoledne zahájí lednovou schůzi sněmovny

Poslanci dnes zahájí lednovou schůzi dolní parlamentní komory. K hlavním bodům bude patřit schvalování návrhu zákona o referendu a změny Ústavy, která souvisí se snahami ČSSD a ODS upravit podmínky pro práci České národní banky. Očekává se, že hlasovat budou i o novele zákona o České televizi (ČT) a o návrhu zákona o posuzování vlivů na životní…