8. 2. 2017
ID: 105029upozornění pro uživatele

Doručování do datových schránek podle Nejvyššího soudu

Plénum Nejvyššího soudu přijalo ve čtvrtek 5. ledna 2017 sjednocující stanovisko (doposud bez spisové značky) k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě. [1]

 
Weinhold Legal, v.o.s. 
 
Nejvyšší soud zde sjednocuje předchozí soudní praxi[2], ze které vyplývá, že procesní úkon učiněný prostřednictvím datové schránky toho, kdo úkon činí, má stejné účinky jako procesní úkon učiněný písemně a podepsaný osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka. Takové podání nemusí být následně doplněno zasláním jeho originálu v listinné formě.

A naopak, nepovažuje-li se dokument zaslaný datovou schránkou za podepsaný úkon (např. byl-li odeslán z cizí datové schránky), musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem, aby bylo možné jednoznačně identifikovat odesílatele. U takto odeslaného podání se neuplatní tzv. fikce podpisu úkonu učiněného prostřednictvím datové schránky podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Dále Nejvyšší soud upozornil, že u právnické osoby má procesní úkon učiněný prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako procesní úkon, který by za právnickou osobu písemně učinila a podepsala osoba oprávněná za právnickou osobu jednat.

Soud by měl primárně doručovat písemnosti do datové schránky, jen pokud zjistí, že adresát má zřízenu datovou schránku. Obecnými předpoklady pro doručování do datové schránky jsou tak následující skutečnosti: (i) adresát má zpřístupněnou svou datovou schránku, (ii) adresát má fyzickou osobu oprávněnou nebo pověřenou k přístupu do své datové schránky a (iii) nedošlo (ani zpětně) ke znepřístupnění datové schránky. Prokáže-li však, dle Nejvyššího soudu, adresát, který je právnickou osobou, že v době doručování písemnosti neměl osobu oprávněnou nebo pověřenou k přístupu do své datové schránky a že tento stav nezavinil, nenastanou účinky doručení.

Přijaté stanovisko dále řeší situace, jak doručovat podání osobám, které mají více datových schránek. Má-li fyzická osoba zřízeno více datových schránek (např. datovou schránku fyzické osoby a datovou schránku podnikající fyzické osoby, nebo advokát datovou schránku podnikající fyzické osoby – advokáta, ale též insolvenčního správce nebo daňového poradce), je třeba jí doručovat písemnosti vždy do té datové schránky, která odpovídá povaze doručované písemnosti.

Doručování fyzické osobě s datovou schránkou advokáta řešil Nejvyšší soud již dříve v usnesení ze dne 6. září 2016, sp.zn. 23 Cdo 1850/2015, kde Nejvyšší soud prohlásil, že fikce doručení do datové schránky nepřichází do úvahy v případě, kdy soud doručil písemnosti do „nepříslušné“ datové schránky. V konkrétním případě se jednalo o situaci, kdy soud doručoval rozhodnutí do datové schránky fyzické osobě zřízené pro její činnost advokáta. Fyzická osoba však v daném řízení před soudem nevystupovala jako advokát a do své datové schránky zřízené pro činnost advokáta se ani nepřihlásila, a neměla tak možnost se s písemností nijak seznámit. Nemohlo se tak jednat o fikci doručení do datové schránky.

Dle Nejvyššího soudu však účinky doručení písemnosti nastanou i jejím doručením do jiné („nepříslušné“) datové schránky téže fyzické osoby, pokud by se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Toto by platilo, pokud by se do datové schránky advokáta ve výše uvedeném případě advokát skutečně přihlásil.

Pro úplnost Nejvyšší soud ve stanovisku doplnil, že desetidenní lhůta k přihlášení se do datové schránky, po které se považuje dokument za doručený, je procesní lhůta s tím, že připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Výše uvedené stanovisko tak uceluje předchozí judikaturu k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení. Stanovisko by mělo zejména vyjasnit situaci, jak se doručuje fyzickým osobám s více než jednou zřízenou datovou schránkou.
 

Jana Duchoňová

Jana DuchoňováWeinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 225 385 333
Fax:    +420 225 385 444
e-mail:    wl@weinholdlegal.com


_____________________________
[1] Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[2] Nález Ústavního soudu ze dne 7. března 2016, sp.zn. II.ÚS 289/15


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz