2. 3. 2001
ID: 1912upozornění pro uživatele

INCOTERMS, zkr. ang. International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky, přehled a význam

INCOTERMS nejsou mezinárodní smlouvou a neplatí ani jako mezinárodní obchodní zvyklosti, jsou závazné až na základě ujednání stran, v němž se na jejich užití výslovně odvolají. Takto se INCOTERMS stanou součástí smlouvy čímž zavazují obě smluvní strany, kterými mohou být pouze kupující a prodejce. Neobsahuje-li smlouva odvolání na INCOTERMS nebo na jiná interpretační pravidla, pak se použitá dodací doložka vysvětluje v souladu s místními zvyklostmi, které stranám nemusí být známy


INCOTERMS, zkr. ang. International Commercial Terms, Mezinárodní obchodní podmínky, soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek vydaný v roce 1936 Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Pozdější revize byly uskutečněny v letech 1953, 1967, 1976, 1980, 1990. Vzhledem k tomu, že INCOTERMS nejsou mezinárodní smlouvou a neplatí ani jako mezinárodní obchodní zvyklosti, jsou závazné až na základě ujednání stran, v němž se na jejich užití výslovně odvolají. Takto se INCOTERMS stanou součástí smlouvy čímž zavazují obě smluvní strany, kterými mohou být pouze kupující a prodejce. Neobsahuje-li smlouva odvolání na INCOTERMS nebo na jiná interpretační pravidla, pak se použitá dodací doložka vysvětluje v souladu s místními zvyklostmi, které stranám nemusí být známy.

Dodací doložky. Poslední pravidla INCOTERMS 1990 obsahují celkem 13 doložek rozdělených do 4 skupin.

Skupina E - doložka odebrání.

EXV (Ex works): Ze závodu. Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě dodavatele, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu. Tímto okamžikem splní prodávající svou povinnost dodávky. Prodávající však má, kromě obecných povinností, též za povinnost poskytnout pomoc při obstarávání dokladů, které se vystavují v zemi odeslání anebo v zemi původu, avšak na nebezpečí a útraty kupujícího. Stejně tak celní poplatky a dávky v zemi vývozu hradí sám kupující.

Skupina F - hlavní přepravné neplaceno.

FCA (Free Carrier): Vyplaceně dopravci. Prodávající je povinen předat dodávané zboží v ujednaném místě dopravci. Způsob dopravy a dopravce volí kupující. Jestliže kupující neudal přesné místo, může prodávající volit mezi místem nebo stanoveným pásmem, kde dopravce převezme zboží do své péče. Na kupujícího přecházejí okamžikem převzetí zboží dopravcem náklady a rizika spojená se zbožím. Kupující má rovněž za povinnost hradit celní poplatky a dávky z důvodu vývozu, výlohy s osvědčením o původu a konzulární poplatky.

FAS (Free Alongside Ship): Vyplaceně k boku lodi. Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží k boku lodi v místě nalodění stanoveném kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající obstarává na vlastní náklady obvyklý čistý doklad prokazující dodání zboží k boku stanovené lodi, obstarává kupujícímu osvědčení o původu a poskytuje mu pomoc při opatřování vývozního povolení, na náklad kupujícího. Kupující nese případné další výlohy a rizika spojená se zbožím, pokud by loď nebyla včas na místě nebo nemohla nalodit zboží nebo ukončit příjem nákladu ve stanoveném termínu.

FOB (Free on Board): Vyplaceně loď. Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží na palubu lodi (přechodem zboží přes zábradlí lodi) v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající hradí veškeré náklady s dodáním zboží na palubu včetně daní, dávek a poplatků ukládaných z důvodu vývoz. Zárověň je povinen obstarat na vlastní náklad obvyklý čistý doklad prokazující dodání zboží na jmenovanou loď. Na žádost a výlohy kupujícího obstarává také osvědčení o původu zboží a poskytuje pomoc při obstarávání dalších dokladů. Kupující je povinen na vlastní náklady najmout loď nebo zajistit lodní prostor a uvědomit prodávajícího o jménu lodi, místu nalodění a dnech určených pro dodání zboží na loď. Kupující nese případné další výlohy, které by vznikly, kdyby loď nebyla ve stanovený den na místě nebo kdyby nemohla zboží nalodit a dále výlohy vzniklé nedodáním nebo opožděným dodáním dopravních dispozic.

Skupina C - hlavní přepravné placeno.

CFR (Cost and Freight): Náklady a přepravné. Prodávající obstarává na vlastní náklady přepravu zboží až do ujednaného místa určení. Rizika spojená se zbožím však nese pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí také na vlastní náklady obstarat všechna povolení nezbytná pro vývoz zboží a na žádost a náklady kupujícího obstarat osvědčení o původu zboží a konzulární fakturu. Kupující nese všechny výlohy a poplatky spojené se zbožím po dobu plavby (s vyjímkou přepravného a výloh spojených s vyloděním), pokud nejsou zahrnuty v přepravném. Kupující hradí rovněž veškeré celní poplatky a daně v zemi dovozu, včetně dovozního povolení.
CIF (Cost, Insurance and Freight): Náklady, pojištění a přepravné. Prodávající má stejné povinnosti jako u doložky CFR, ale navíc je povinen opatřit na vlastní náklady převoditelnou námořní pojistku proti přepravním nebezpečím uvedeným ve smlouvě. Pojištění má být sjednáno u pojistitelů nebo pojišťoven dobré pověsti, má krýt cenu CIF zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy.

CPT (Carriage Paid to): Přeprava placena do. Prodávající sjednává na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení. Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího však již dodáním zboží prvnímu dopravci. Prodávající též sjednává na vlastní náklady povolení nezbytná pro vývoz zboží a hradí všechny poplatky a náklady veškerých formalit, které musejí být splněny.
CIP (Carriage and Insurance Paid to): Přeprava a pojištění placeny do. Prodávající má stejné povinnosti jako podle doložky CPT. Musí však navíc na vlastní náklady sjednat dopravní pojištění u pojišťovny dobré pověsti, a to za podmínek výslovně dohodnutých nebo za podmínek, které jsou z hlediska prodávajícího přiměřené s ohledem na obchodní zvyklosti, povahu zboží a ostatní okolnosti mající vliv na přepravní rizika (nejsou-li podmínky výslovně sjednány). Pojištění musí krýt cenu zboží podle smlouvy zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy.

Skupina D - doložky dodání.

DAF (Delivered at Frontier): S dodáním na hranici. Náklady a riziko přechází na kupujícího jakmile odbavené zboží bylo dáno k dispozici pro vývoz v ujednaném místě před celní hranicí sousední země. Prodávající má za povinnost poskytnout kupujícímu obvyklý dopravní doklad, skladní list, vydací list, naloďovací potvrzení nebo podobný doklad a zajistit rubopisem nebo jiným způsobem vydání zboží kupujícímu nebo na jeho řad v ujednaném místě. Dále má zaplatit veškeré celní poplatky a dávky, vnitrostátní a spotřební daně, statistické poplatky vybírané v zemi odeslání či jinde až do okamžiku, kdy dává zboží k dispozici kupujícímu.

DES (Delivered Ex Ship): S dodáním z lodi. Náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na lodi ve sjednaném přístavu v obvyklém vykládacím místě. Prodávající má povinnost uvědomit kupujícího včas o předpokládaném dni příjezdu jmenované lodi a dodat mu včas konosament nebo vydací list a případně jiné doklady nezbytné k převzetí zboží. Prodávající má zároveň povinnost opatřit na žádost a náklady kupujícího osvědčení o původu a konzulární fakturu, a poskytnout mu pomoc při obstarávání dalších dokladů vystavovaných v zemi nalodění nebo původu.

DEQ (Delivered Ex Quay - duty paid): S dodáním z nábřeží - clo placeno. Prodávající má povinnost dát zboží odbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu až na nábřeží v ujednaném přístavu určení, nést veškeré výlohy a rizika spojená se zbožím až do tohoto místa, obstarat na vlastní náklady dovozní povolení a nést veškeré výlohy související s celním projednáním, dovozními daněmi a dávkami. Navíc musí na své náklady opatřit doklady, které by kupující potřeboval k převzetí zboží a k jeho dopravě z nábřeží. Kupující hradí náklady a nese rizika spojená se zbožím od okamžiku, kdy mu zboží bylo dáno k dispozici na ujednaném místě.

DDU (Delivered Duty Unpaid): S dodáním clo neplaceno. Prodávající má za povinnost dát zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě v zemi dovozu, nést všechny výlohy a rizika do okamžiku dodání, včetně výkladky (s vyjímkou cla, daní a jiných úředních poplatků placených při dovozu). Kupující hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a dávky a obstarává dovozní povolení.

DDP (Delivered Duty Paid): S dodáním clo placeno. Náklady a rizika spojená se zbožím přecházejí na kupujícího na sjednaném místě určení. Prodávající opatřuje dovozní povolení, hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a jiné dovozní dávky. Pokud smlouva výslovně neuvádí opak, není povinností prodávajícího opatřit pojistku


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz