14. 10. 2005
ID: 35130upozornění pro uživatele

Jak si přivydělat ?

Dohoda o pracovní činnosti je vedle pracovního poměru vhodnou smlouvou, kterou může zaměstnavatel využít k zaměstnávání. Tato dohoda je výhodná zejména v případech, kdy rozsah pracovní činnosti nebo možnosti zaměstnance nedovolují zaměstnání na plný pracovní úvazek či pracovní zájem na splnění pracovních úkolů je jen příležitostný a časový ( např. malý rozsah výrobní a obchodní činnosti zaměstnavatele.)

V podnikatelské praxi často dochází k pochybnostem, zda je možné dohodu sjednat i na práce, jejichž pravidelný výkon nemůže zaměstnavatel zabezpečit svými zaměstnanci v pracovním poměru nebo jejichž výkon by byl pro něj neúčelný nebo nehospodárný.Lze odpovědět jednoznačně : rozhodující je počet hodin, na který se dohoda uzavírá a nikoliv charakter prací. Proto dohoda může být sjednávána i na práce, které může zaměstnavatel např. zajistit svými zaměstnanci v pracovním poměru. Opačný přístup, jak jej praktikují některé kontrolní orgány, by byl v rozporu nejen se zákoníkem práce, ale i se zásadou flexibility pracovněprávního vztahu.

Ke vzniku dohody o pracovní činnosti je třeba jasného, jednoznačného projevu vůle zaměstnavatele a zaměstnance.Proto zákoník práce také požaduje, aby tato dohoda byla sjednávána písemně a nedodržení písemné formy má za následek její neplatnost. Podle ní může zaměstnanec vykonávat práce jen do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Jestliže je týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, může rozsah dohody být do 20 hodin týdně.Nezbytnou náležitostí dohody je i sjednaná odměna a rozsah pracovní doby.

I když to zákoník práce výslovně neuvádí, je podle povahy sjednané činnosti zpravidla třeba v dohodě uvést místo výkonu práce, které může být určeno podobným způsobem jako v pracovní smlouvě. Toto ujednání se nemůže měnit jednostranným opatřením, nýbrž vždy vzájemnou dohodou.

Na podkladě uzavřené dohody nevzniká automaticky nárok na dovolenou na zotavenou. Není však vyloučeno, aby si účastníci sjednali poskytování pracovního volna v rozsahu odpovídajícím nároku na dovolenou a to zejména tehdy, kdy se obsah dohody blíží charakteru pracovního poměru ( stanovený začátek a konec pracovní doby apod.)

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavírat buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Při dohodách uzavíraných na dobu určitou lze dobu jejich trvání vymezit obdobným způsobem jako v pracovních smlouvách. Pokud nebyla doba trvání této dohody výslovně omezena na určitou dobu, případně pokud omezení nevyplývá přímo z povahy prací, jde o dohodu uzavřenou na dobu neurčitou. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, lze ji zrušit vzájemnou dohodou a jednostranně výpovědí z jakéhokoliv důvodu s l5 denní výpovědní dobou.

Odměna není omezena

Dohoda o pracovní činnosti se odlišuje od hlavního pracovního poměru především v tom, že má jiná " pravidla " pro odměňování. Odměna je neomezená a vychází z dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Uplatňuje se smluvní volnost a přihlíží se k charakteru práce. Žádný kontrolní orgán není oprávněn kontrolovat, zda sjednaná odměna odpovídá charakteru práce, pracoviště nebo vykonané práci nebo zjišťovat, zda odměna byla přiměřená či nikoliv. Vzhledem k tomu, že se nejedná o mzdu , ale o odměnu, nevztahují se na dohodu právní předpisy o minimální mzdě.

Odvody pojistného

V praxi se velmi často používá pro dohodu o pracovní činnosti pojem " brigádnická" činnost ( nepravidelná výpomoc), což může vésti k nedorozuměním v odvodech pojistného.

Podle dohody o pracovní činnosti není zaměstnanec plátcem pojistného v případě, že by šlo o příležitostné zaměstnání ve smyslu zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců. To je nahodilé a jednorázové zaměstnání, které nemělo trvat ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích nebo jehož obsahem je pouze pracovní činnost malého rozsahu, zejména v němž započitatelný příjem nedosahuje ani 4OO Kč za měsíc.V ostatních případech se odvody pojistného - na rozdíl od dohody o provedení práce - provádějí a tento způsob zaměstnávání se zaměstnancům " započítává" do důchodu.

I pro dohodu platí zákaz diskriminace

Novela zákoníku práce zavedla od 1.ledna 2001 do dohody o pracovní činnosti významné doplnění. Před jejím uzavřením musí zaměstnavatel respektovat zákaz diskriminace a dodržovat rovnost v pracovněprávních vztazích.

Je proto zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích , národnosti, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu. Není dovoleno ani takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje až ve svých důsledcích.

Princip rovného zacházení však nemůže platit vždy a ve všech případech. Z věcného hlediska mohou být výjimky odůvodněny pouze zvláštní povahou sjednané práce, s ohledem na společností uznávané morální, náboženské či kulturní hodnoty, které jsou pro povahu práce považovány za nezbytné. O diskriminaci se nemůže např. jednat, jestliže zaměstnavatel nepřijme ženu na dohodu o pracovní činnosti k výkonu práce, která je ženám zákázána z důvodu těhotenství nebo mateřství.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz