12. 2. 2001
ID: 1001upozornění pro uživatele

Kandidáti se zříkají přechodných období, aby usnadnili jednání

Česká republika se rozhodla zříci se několika žádostí o přechodná období, aby usnadnila jednání o přistoupení k Evropské unii (EU). Obdobně si počínají také další země, které se jako ČR blíží do finále rozhovorů. Praha Evropské komisi oznámila, že v kapitole energetika netrvá na žádosti o odklad liberalizace trhu s elektřinou do roku 2005. V oblasti daní nežádá už o dočasné používání nižší sazby daně z přidané hodnoty na telekomunikační služby a menší spotřební daně na pohonné hmoty. Znamená to, že od okamžiku vstupu by měl být trh s elektřinou zcela uvolněn a na telefonování a benzín by měly být uplatněny stejné daňové sazby jako v EU.


Česká republika se rozhodla zříci se několika žádostí o přechodná období, aby usnadnila jednání o přistoupení k Evropské unii (EU). Obdobně si počínají také další země, které se jako ČR blíží do finále rozhovorů. Praha Evropské komisi oznámila, že v kapitole energetika netrvá na žádosti o odklad liberalizace trhu s elektřinou do roku 2005. V oblasti daní nežádá už o dočasné používání nižší sazby daně z přidané hodnoty na telekomunikační služby a menší spotřební daně na pohonné hmoty. Znamená to, že od okamžiku vstupu by měl být trh s elektřinou zcela uvolněn a na telefonování a benzín by měly být uplatněny stejné daňové sazby jako v EU. ČR se rozhodla zříci se také několika žádostí o dočasné úlevy v oblasti ochrany životního prostředí - soudí, že je schopna do vstupu aplikovat například směrnici o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů nebo směrnici o ochraně přírodních stanovišť, volně žijící flóry a fauny. Trvá ovšem na přechodných obdobích pro aplikaci zákonů, jejichž naplňování je velmi drahé, zejména o čištění odpadních vod v obcích do 10.000 obyvatel.

Ústup od některých žádostí plyne ze soustavného přehodnocování postojů obou stran v jednotlivých kapitolách; mnohdy se situace od doby vypracování původního stanoviska změnila a přechodné období se už nejeví jako nutné. Je také důsledkem zvýšeného tlaku na urychlení rozhovorů, který vyvolala tzv. cestovní mapa, pevný harmonogram Evropské komise posvěcený na nejvyšší úrovni v Nice, který předpokládá dosažení definitivního stanoviska EU prakticky ve všech kapitolách do konce roku. Evropská komise evidentně stupňuje tlak na kandidáty, aby se žádostí o přechodná období zbavovaly, což usnadňuje vyjednávání pozice EU. "Pokud kandidátská země prohlásí, že akceptuje legislativu EU beze zbytku, a prokáže, že je schopna ji aplikovat, může postupovat velmi rychle," řekl ČTK Eneko Landaburu, generální ředitel v EK odpovědný za rozšíření. "Musí však doložit, že nejde jen o slova - tedy že má lidi, peníze a další nástroje nezbytné k této aplikaci." EU prosazuje v jednání zásadu, že přechodná období se nesmějí týkat klíčových oblastí jednotného vnitřního trhu, nebo jen okrajově. Shovívavěji naopak přistupuje k žádostem tam, kde naplňování legislativy EU je pro kandidáty velmi drahé, zejména v oblasti životního prostředí. ČR nebude mít tudíž zřejmě problém s odkladem plnění směrnic o ochraně vody, sotva by však byla prosadila pozdější liberalizaci trhu s elektřinou. "Pokud se to netýká přímo jádra Evropské unie a objektivně jsou na to zapotřebí čas a peníze, je to legitimní žádost.

Zároveň bych však chtěl zdůraznit, že jde o okrajové výjimky - základní podmínkou přistoupení zůstává převzetí a aplikace 'acquis communautaire'," řekl Landaburu. Jedním dechem však potvrdil, že EU připravuje sama požadavky přechodných období pro volný pohyb pracovních sil a pro působení dopravců z nových zemí v dnešní EU a nepočítá s poskytnutím přímých plateb rolníkům z nových států. Povyk kolem úniku informací o stahování žádostí o přechodná období minulý týden v Polsku potvrdil, že se jednání dostává do citlivé fáze. Ze zveřejněných zpráv nebylo jasné, jaké dvě desítky žádostí o přechodná období Polsko přesně opouští; dalo se z nich usoudit, že ustupuje hlavně v dopravě, energetice, daňové politice a zejména v hospodářské soutěži. Komise totiž dala Varšavě nepokrytě najevo, že musí něco dělat se svobodnými ekonomickými zónami, jejichž režim příznivý pro investory nemůže po vstupu do EU trvat.

Také Maďaři začali přehodnocovat své postoje - podle dobrého zdroje se zříkají některých žádostí o přechodná období v životním prostředí, v zemědělství a v celním režimu, jiná zkracují. Z původních čtyř desítek žádostí považují za skutečně pevnou jenom polovinu. Všechny jednající země drží některé žádosti z taktických důvodů, aby při vyvažování konečného balíku měly argumenty proti požadavkům EU. Landaburu se domnívá, že právě na pružnosti uchazečů bude záležet letošní tempo jednání. Slibuje pružnost i na straně EU. Právě proto u nejcitlivějších věcí komise napřed vypracovává seznamy variant, které konzultuje s členskými státy, než se odhodlá k přípravě konečného návrhu společného stanoviska "patnáctky". Bude tak v příštích dnech a týdnech postupovat jak ohledně volného pohybu pracovních sil, tak působení dopravců ve vnitrostátní přepravě zboží. Chce také promyšleně a diferencovaně reagovat na žádosti kandidátů o odklad volného prodeje půdy cizincům z EU.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz