10. 2. 2017
ID: 105116upozornění pro uživatele

Když obec narušuje hospodářskou soutěž

Omezila obec provozování tzv. „zahrádek“ vaší restaurace, ovšem pro ulici, kde sídlí váš největší konkurent, byla udělena výjimka? Zakázala obec provozování loterií na celém svém území kromě jedné adresy vašeho konkurenta vybrané bez jakéhokoli logického klíče? Pokud ano, mohla právě vaše obec svým jednáním narušit hospodářskou soutěž.

 
 Dvořák Hager & Partners
 
Dozor na jednáním orgánů veřejné správy

Zákon o ochraně hospodářské soutěže[1] („ZOHS“) stanoví, že orgány veřejné správy (tedy i obce) nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tak, že:

  • (i) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupiny soutěžitelů;
  • (ii) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupiny soutěžitelů z hospodářské soutěže; nebo
  • (iii) vyloučí soutěž na relevantním trhu.
Jak postupovat, když obec naruší hospodářskou soutěž?

Nejjednodušším řešením je podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“), který bude obsahovat popis domnělého protiprávního jednání obce. Důležité je nezapomenout v podnětu požádat o vyrozumění, jak se ÚOHS s obdrženým podnětem vypořádal.[2]

Zda obec svým jednáním narušila hospodářskou soutěž, si můžete ověřit i v tzv. checklistu ÚOHS[3], který uvádí některé základní znaky narušení hospodářské soutěže, například, zda je vytvořena zeměpisná překážka pro volný pohyb zboží, omezena propagace zboží, či možnost spotřebitele zvolit si dodavatele.

Problémy z praxe a novela ZOHS

V minulosti bylo sporné, zda může ÚOHS přezkoumávat narušení hospodářské soutěže obcí prostřednictvím vydání obecně závazné vyhlášky. Novela[4] ZOHS posléze stanovila negativní výčet činností orgánů veřejné správy, které dohledu ÚOHS nepodléhají. Vydávání obecně závazných vyhlášek však mezi nimi nebylo. Proto je podle mého názoru možné dovodit, že ÚOHS má pravomoc přezkoumávat narušení hospodářské soutěže obcí i prostřednictvím vydání obecně závazné vyhlášky.

Domnívám se, že je zcela nezbytné, aby ÚOHS takovou pravomoc měl. V opačném případě by dozor ze strany ÚOHS pozbýval smysl, jelikož obce by případnou protisoutěžní regulaci vždy zahrnuly do obecně závazné vyhlášky.

ÚOHS tak v nedávné době uložil městu Bílina svou vůbec první pokutu za protisoutěžní jednání obcí (úplný text rozhodnutí zatím nebyl zveřejněn). Pokuta byla uložena za netransparentní výběr míst (stanovených v obecně závazné vyhlášce), ve kterých bude možné ve městě Bílina provozovat loterie.

ÚOHS ve své tiskové zprávě jako důvody narušení hospodářské soutěže uvedl, že: „výběr adresních míst provozování přitom město neprovedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, čímž bez ospravedlnitelných důvodů narušilo hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Bíliny.“

Výše uvedeným důvodům pro udělení pokuty je třeba věnovat pozornost, protože je možné aplikovat je i na jiné zákazové vyhlášky obcí a namítat tak jejich rozpor se ZOHS.

Závěr

Dozor nad protisoutěžním jednáním orgánů veřejné správy je zatím (bohužel) značně v plenkách. Povzbudivé však je, že ÚOHS vydal v této oblasti své první rozhodnutí a činí další kroky, které by měly tuto zatím značně neprobádanou oblast více přiblížit skutečnému užití v praxi. Posuzování protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy tak může v budoucnu značně nabýt na důležitosti. Proto lze jen doporučit, aby podnikatelé, jejichž podnikání je ovlivněno obecně závaznou vyhláškou obce, věnovali této právní oblasti zvýšenou pozornost.


Vojtěch Faltus

Mgr. Vojtěch Faltus
,
advokát


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:    +420 255 706 500
Fax:    +420 255 706 550
e-mail:    praha@dhplegal.com

____________________________________
[1] Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
[2] V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
[3] Checklist dostupný na www, k dispozici >>> zde.
[4] Zákon č. 293/2016 Sb.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz