1. 9. 2006
ID: 42178upozornění pro uživatele

Legitimování, zadržení osoby a revizor

Pokud se jedná o zadržení osoby, a tak o omezení její osobní svobody, pak podle stávající právní úpravy může každý omezit osobní svobodu osoby, v případě spáchání trestného činu - § 76 odst. 2 zákona č.141/1961 Sb. zákona o trestním řízení soudním (trestního řádu), který říká, že

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ Oprávnění pro jakéhokoliv občana vyplývá z použití slova kdokoliv.

V případě kontroly cestujících v dopravě se dané oblasti týká § 760 a násl. občanského zákoníku, upravující smlouvu o přepravě osob. Otázku kontroly však neupravuje, z logiky věci však lze dovodit, že dopravce má právo kontrolu platby jízdného provádět. Další obecně závazné právní předpisy, týkající se dopravy jsou zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách a zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Nicméně ani ty práva a povinnosti přepravní kontroly neupravují a odkazují na přepravní řády. Oprávnění revizora tedy může vyplývat pouze z přepravních řádů, tzn. tedy z fakticky smluvního ujednání mezi dopravcem a cestujícím. Pokud pak dopravce provádí kontrolu jízdného a cestující nepředloží doklad o zaplacení jízdného a následně není ochoten prokázat svoji totožnost, revizor nemá žádná zvláštní oprávnění, která by mu umožňovala cestujícího zadržet, a popřípadě za použití násilí legitimovat. V obecné rovině by snad bylo možné dovozovat oprávnění revizora cestujícího zadržet z ustanovení § 6 občanského zákoníku, upravující svépomoc a podle kterého „jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je tak ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit“. Otázku úspěšnosti takové argumentace však v případě konkrétního případu nelze odhadnout.

Jiná je pak situace, pokud by revizor prováděl kontrolu za přítomnosti příslušníka Policie ČR, nebo příslušníka městské policie. Oprávnění příslušníka Policie ČR jsou dané v § 13 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, podle kterého je policista je oprávněn vyzvat osobu přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, aby prokázala svou totožnost; taková osoba je pak povinna výzvě vyhovět. Totéž pak platí i v případě městského, či obecního, policisty – upraveno je v § 12 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Spornou otázkou pak ovšem může být předání údajů o takto zjištěné osobě revizorovi, vzhledem k přísnému režimu při nakládání s osobními údaji.

 © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz