8. 11. 2017
ID: 106596upozornění pro uživatele

Několik rad k zaměstnaneckým kartám občanů třetích zemí vykonávajících práci v České republice

Zaměstnanecké karty byly v České republice zavedeny již v roce 2014, kdy nahradily vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu. Zaměstnanecká karta má tzv. duální charakter. To znamená, že karta opravňuje cizince jak k pobytu na území České republiky, tak k zaměstnání bez toho, aby cizinec žádal o povolení u dvou různých správních orgánů, tj. u Ministerstva vnitra ČR o vydání povolení k pobytu a u Úřadu práce ČR o vydání povolení k zaměstnání. Duální zaměstnaneckou kartu vydává Ministerstvo vnitra ČR na dobu až 2 let, přičemž její platnost závisí na délce pracovního poměru. Platnost zaměstnanecké karty může být opakovaně prodlužována. Celý proces vydání zaměstnanecké karty může trvat až 8 měsíců. Níže jsou ve stručnosti shrnuty podmínky, které musejí zaměstnavatel a cizinec, jenž je občanem třetího státu, splnit, aby cizinec úspěšně získal zaměstnaneckou kartu a mohl legálně vykonávat pracovní činnost pro zaměstnavatele na území České republiky.

 
 Weinhold Legal, v.o.s.
 
Disponuje-li zaměstnavatel volnými pracovními místy, informuje o jejich existenci krajskou pobočku Úřadu práce s tím, že uvede charakteristiku těchto pracovních míst. Dle zákona o zaměstnanosti se za volné pracovní místo obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty považuje pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce. Hodlá-li zaměstnavatel zaměstnávat kvalifikovaného cizince ze třetí země (manažera, specialistu), který má být vyslán nebo lokalizován na území České republiky, zaregistruje se zaměstnavatel v rámci zvláštních projektů ekonomické migrace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, resp. Ministerstva zahraničních věcí podporovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „Režim“). O zařazení do Režimu může požádat pouze takový zaměstnavatel, jenž na území České republiky vykonává podnikatelskou činnost po dobu minimálně 2 let, je daňovým rezidentem České republiky, je v České republice registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a zaváže se zaměstnávat cizince nejméně po dobu 1 roku. Žádost o registraci do Režimu se podává u tzv. garantů režimu, kterými jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Hospodářská komora České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Agentura CzechInvest. Někteří garanti žádosti zaměstnavatele o zařazení do Režimu zpoplatňují. Vyřízení žádosti zaměstnavatele trvá obvykle několik pracovních dnů.

Poté, co zaměstnavatel oznámí Úřadu práce volná pracovní místa a případně se zaregistruje do Režimu, zaměstnavatel a cizinec spolu uzavřou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí pracovní na výkon práce u zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnavatele je nejpraktičtější, aby byla pracovní smlouva, resp. dohoda se zaměstnancem uzavřena za podmínky, že cizinec - zaměstnanec získá zaměstnaneckou kartu. Po uzavření pracovní smlouvy, resp. dohody může cizinec podat žádost o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Přílohou žádosti musí být (mimo jiné) již uzavřená pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí pracovní. Cizinec, jenž usiluje o získání zaměstnanecké karty, však nemá na schůzku na zastupitelském úřadu právní nárok. Pokud zaměstnavatel není zařazen do Režimu, není cizinci schůzka, na které by mohl podat žádost o zaměstnaneckou kartu, vůbec umožněna. Dle novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) účinné od 15. srpna 2017 Ministerstvo vnitra ČR zaměstnaneckou kartu nově nevydá, pokud zjistí, že zaměstnavatel je nespolehlivý. Za nespolehlivého bude zaměstnavatel považován v případě, kdy tento mimo jiné řádně neplatí daně, neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění nebo kdy mu byla v nedávné době uložena pokuta za nelegální zaměstnávání.

Vyřízení zaměstnanecké karty obvykle trvá 2-3 měsíce od podání žádosti. Po schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu dostane cizinec na zastupitelském úřadu České republiky vstupní vízum. Jakmile cizinec po udělení vstupního víza vstoupí na území České republiky, musí se do 3 pracovních dnů od jeho vstupu na území České republiky registrovat a poskytnout biometrické údaje na místně příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Místní příslušnost pracoviště Ministerstva vnitra ČR se řídí místem pobytu cizince na území České republiky. Po splnění těchto podmínek může cizinec zahájit pracovní činnost pro zaměstnavatele. Následně po 3 týdnech od poskytnutí biometrických údajů obdrží cizinec od Ministerstva vnitra ČR zaměstnaneckou kartu. Zaměstnavatel oznámí nástup cizince do zaměstnání na místně příslušném úřadu práce nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce.

Již shora zmiňovaná novela zákona o pobytu cizinců zavádí s účinností od 15. srpna 2017 nový institut, který má vést ke zjednodušení postupu vedoucího k legálnímu zaměstnávání cizinců - občanů třetích zemí vykonávajících práci na vedoucí pozici, kteří byli v rámci skupiny svého zaměstnavatele převedeni k výkonu práce do České republiky na dobu delší než 3 měsíce. Novela pro takové zaměstnance zavádí tzv. kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, kartu vydává rovněž Ministerstvo vnitra ČR. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je novým druhem povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kdy účelem pobytu cizince je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden. Na rozdíl od zaměstnanecké karty může však zaměstnavatel nabídnout pracovní místo cizinci rovnou, aniž by musel pracovní místo předem marně nabízet tuzemcům. Cizinec, který má kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, je oprávněn pobývat na území České republiky a zároveň vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden ze státu, který není členským státem Evropské unie. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává na dobu převedení na území členských států Evropské unie, avšak maximálně na 3 roky pro manažera a specialistu a na 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost karty lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států Evropské unie, nejdéle však na dobu 3 let pro manažera a specialistu a nejdéle na dobu 1 roku pro zaměstnaného stážistu. Více informací o novém institutu je k dispozici na www.mvcr.cz.


Karolina Šindelářová

Karolina ŠindelářováWeinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Florentinum
Na Florenci 15
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 225 385 333
Fax:    +420 225 385 444
e-mail:    wl@weinholdlegal.com

Právnická firma roku 2017

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz