18. 1. 2018
ID: 106960upozornění pro uživatele

Opět něco málo k zákonu na ochranu zvířat proti týrání

V článku „K návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání“ bylo upozorněno na připravovanou novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), který byl schválen dne 7. června 2017. Návrh zákona na ochranu zvířat byl přijat bez veškerých pozměňovacích návrhů a znamená celoplošný zákaz kožešinových farem na území České republiky od roku 2019. V nynějším příspěvku bude poukázáno na jinou záležitost, kterou upravuje rovněž částečně zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to na problematiku tzv. množíren.

 
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o.  
 
Podle § 13 zákona na ochranu zvířat proti týrání je každý povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.

Zvíře nesmí být chováno, jako zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou. A rovněž, že nesmí být prodáno nebo darováno osobě mladší 15 let, případně osobě zbavené (respektive správně omezené) způsobilosti k právním úkonům, omezené k právním úkonům, pokud její opatrovník k tomuto nedá souhlas.

Dále je dle zákona na ochranu zvířat proti týrání zakázáno chovat zvířata v zájmových chovech, jestliže chovatel nebo občan nevytvořil takové podmínky chovu, že v dalších generacích zvířat na základě dědičnosti budou zvířatům chybět části těla nebo orgány nebo budou-li orgány zvířat funkčně nezpůsobilé anebo znetvořené.

Podle § 13a zákona na ochranu zvířat proti týrání má každá právnická nebo fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění

  • a) chová zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi nebo s těmito zvířaty obchoduje,
  • b) provozuje jezdeckou firmu nebo povoznictví, anebo chová zvířata pro cirkusová nebo veřejná vystoupení
(dále také společně jen jako „chovatel“), povinnost nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání oznámit výkon živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární správě a současně je povinna doložit, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě zahájení činnosti. Pozitivum lze přitom shledat v tom, že je výslovně upravena povinnost doložit příslušným orgánům veterinární zprávy, jakým způsobem před zahájením podnikání bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohoda.

Příslušná krajská veterinární správa je poté oprávněna v případě závažného nebo opětovného porušení povinnosti chovatelem k podání návrhu příslušnému živnostenskému úřadu, aby živnostenské oprávnění zrušil nebo provozování pozastavil.

Přínosem v problematice tzv. množíren je novelizace zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon)[1], který v § 4 odst. 3 zakotvuje povinnost chovatele, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.

Přes snahu novelizace veterinárního zákona posílit boj proti tzv. množírnám, tedy místech, kde lidé pro zisk chovají zvířata v krutých a stísněných podmínkám, má právní úprava bohužel přece jen několik mezer a dobře míněné zakotvení kontroly v praxi příliš nefunguje. Na uvedené upozorňují odborné organizace zabývající se ochranou zvířat, a to především na skutečnost spočívající v nedostatečné dozorové činnosti ze strany Státní veterinární správy, „v celé ČR je takto registrováno pouhých 54 chovatelů psů. Z toho je na první pohled evidentní, že většina komerčních chovatelů psů tuto registrační povinnost nedodržuje. Dle statistikých údajů živnostenského rejstříku je přitom v Česku registrováno 1739 subjektů s vázanou živností “Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy”, která se zcela překrývá se zmíněnou registrační povinností, a ještě mnohem více lze očekávat subjektů s volnou živností “Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)”. Prověření těchto osob by mělo být prvním krokem k účinné dozorové činnosti Státní veterinární správy.“[2]
 

Mgr. Adéla Vojáčková

Mgr. Adéla Vojáčková
,
advokátní koncipientka


TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o.

Trojanova 12
120 00 Praha 2
 
Tel.:    +420 224 918 490
Fax:    +420 224 920 468
e-mail:    ak@iustitia.cz


_______________________________
[1] Zákon č. 302/2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
[2] Selhávající kontrola. [online]. obrancizvirat.cz [cit. 16. ledna 2018]. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz