1. 2. 2016
ID: 100352upozornění pro uživatele

Právník roku 2015: Nejvyšší pocta pro Gerhardta Bubníka

Právníci, kteří se zasadili o své obory práva. Současné úspěchy i celoživotní přínos. To vše přinesl již 11. galavečer celojustiční soutěže Právník roku. Hlavní pozornost se letos upínala k doktoru Gerhardtu Bubníkovi, advokátovi, bývalému vynikajícímu sportovci a stále ještě aktivnímu mezinárodnímu sportovnímu funkcionáři, který vstoupil za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu do Právnické síně slávy.

Galavečer Právník roku, již tradičně pořádaný pod taktovkou České advokátní komory a vydavatelství epravo.cz, se letos uskutečnil v brněnském Bobycentru. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2015 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích (Právnická síň slávy, Pro bono, Talent roku).

Právník roku 2015

Jsou mezi nimi třeba Irena Holcová, která se významnou měrou podílela na koncepci a podobě autorského zákona z roku 2000 a na úpravě licence v občanském zákoníku z roku 2012; Zdeněk Strnad, místopředseda krajského soudu a soudce angažující se v boji s nedovolenou činností oddlužovacích agentur v insolvenčních řízeních; Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu a soudce uznávaný pro své hluboké znalosti i svou dlouhodobou práci pro justici či světově uznávaný odborník na mezinárodní právo soukromé a emeritní profesor Právnické fakulty UK Zdeněk Kučera.

Mimo soutěž získává letos cenu sv. Yva ještě osobnost, která si ji za své působení, jež není možné přiřadit k některé z kategorií, rozhodně zaslouží. Tato zvláštní cena za mimořádný přínos české advokacii patří Vladimíru Papežovi, dlouholetému členu představenstva, místopředsedovi ČAK a šéfovi Legislativního kolegia a sekce pro advokátní tarif ČAK.  

Záštitu nad soutěží převzali opětovně předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.


PŘEHLED VÍTĚZŮ 11. ROČNÍKU CELOJUSTIČNÍ SOUTĚŽE PRÁVNÍK ROKU

Právnická síň slávy

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.,  advokát


Gerhardt Bubník maturoval v roce 1953 na Jazykovém (býv. Anglickém) gymnáziu, poté vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako vůbec první Čechoslovák promoval v roce  (již jako advokát) na Harvard Law School (LL.M.). Zde také získal cenu Adizon Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního práva soukromého. V advokacii začínal jako koncipient v Advokátní poradně Olomouc. Již v roce 1961 však díky znalosti angličtiny a němčiny (i dalších jazyků) a díky specializaci v oboru mezinárodního práva soukromého nastoupil do Advokátní poradny č. 1 v Praze, která se specializovala na mezinárodní agendu. Advokátní zkoušku složit v roce 1962. V Advokátní poradně č. 1 pracoval až do r. 1990 (s výjimkou studia v USA). V r. 1990 založil s dr. S. Myslilem advokátní kancelář Bubník a Myslil (dnes Bubník, Myslil & Partners), ve které dosud pracuje. Specializoval se na mezinárodní obchodní transakce, joint ventures, mezinárodní obchodní arbitráž, privatizaci a investice, autorské a sportovní právo. Na „kontě“ má nejednu velmi významnou kauzu. Například již v r. 1968 dosáhl v zastoupení vdovy po malíři Kremličkovi u Nejvyššího soudu zásadního judikátu, který posílil ochranu autorů vůči státu a státním nakladatelstvím. Od r. 1975 zastupoval několik let všech 120 cestujících a posádky, kteří byli na palubě letadla jugoslávských aerolinií, a které se zřítilo v Praze – Suchdole právě před 40 lety. Zastupoval 79 rodin pozůstalých a 41 zraněných přeživších cestujících při uplatňování nároků na náhradu škody. Po několikaleté korespondenci a osobních jednáních se zástupci aerolinií a několika zahraničních pojišťoven v Jugoslávii, Německu a Anglii se podařilo získat ve všech případech velice uspokojivou náhradu škody v devizách, což hodnotu náhrady ještě zvýšilo. Zastupoval také americké investory v době privatizace. Vedle práce advokáta působí již 50 let jako rozhodce v mezinárodních obchodních arbitrážích jak v Česku, tak v cizině (Vídeň, Paříž, Curych), i jako rozhodce ve sportovních věcech u CAS v Lausanne.
Vedle výše uvedené profesní aktivity měl od mládí druhou „kariéru“, a to sportovní. Nejprve jako aktivní sportovec (1954 -57 reprezentoval v krasobruslení), později jako sportovní funkcionář, mezinárodní rozhodčí a organizátor sportovních soutěží, včetně těch nejvyšších jako jsou ME a MS. 30 let byl členem předsednictva Československého svazu krasobruslení. V letech 1996 - 2010 byl členem předsednictva Mezinárodní bruslařské unie (ISU) a jejím právním poradcem.
Z pověření ISU školil mezinárodní rozhodčí po celém světě a jako právní poradce zastupoval ISU v mnoha arbitrážích a soudních sporech v zahraničí, včetně v řízeních týkajících se dopingových provinění. Od roku 2000 do 2012 byl Gerhardt Bubník předsedou Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, která je odvolacím orgánem v dopingových věcech. Rozhodnutí této komise, vypracovaná právě Gerhardtem Bubníkem, vytvořila vůbec první judikaturu ve věcech aplikace a výkladu Světového antidopingového kodexu.  Za zásluhy o rozvoj sportu a olympismu mu v roce 2007 Mezinárodní olympijský výbor udělil své nejvyšší vyznamenání - Olympijský řád a v roce 2009 i Cenu Mezinárodního olympijského výboru za boj proti dopingu.
Je rovněž zakladatelem a ex-prezidentem Harvard Club of Prague, který mj. pomáhá českým studentům informacemi a radami při jejich zájmu o studium na Harvard University i na jiných školách v USA. A přispívá též na charitu a věnuje se filantropii.


Občanské právo

JUDr. Roman Fiala

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu

Roman Fiala působí celý svůj profesní život jako soudce, kterým se stal v roce 1989. Soudil u Městského a posléze Krajského soudu v Brně, od roku 2002 je soudcem Nejvyššího soudu ČR. Již pátým rokem zde vykonává zároveň funkci jeho místopředsedy. Roman Fiala má hluboké znalosti v oboru občanského práva hmotného i procesního a dlouhodobě se specializuje na právo dědické. O dědických kauzách nejen rozhoduje na Nejvyšším soudu, ale také přednáší i knižně a časopisecky publikuje. Je například autorem monografie právě k dědickému právu a spoluautorem několika dalších komentářů. Je předsedou komise pro rekodifikaci českého civilního procesu. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a je činný i v oblasti mediální právní osvěty veřejnosti. Mezi soudci i advokáty je už dnes uznávanou autoritou pro své hluboké znalosti i svou dlouhodobou oddanou práci pro justici.


Trestní právo

Mgr. Lenka Trešlová

Mgr. Lenka Trešlová, vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR

Lenka Třešlová působí již od roku 2001 ve státní správě, kde se s výjimkou metodické činnosti na Ministerstvu práce a sociálních věd vždy zabývala legislativní činností. Již dvanáct let pracuje na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti v oddělení trestně právní legislativy. Během svého působení připravila nebo se významně podílela na přípravě desítek právních norem v oblasti trestního práva. Věnuje se především zajištění slučitelnosti české právní úpravy s právem EU v oblasti mezinárodní justiční spolupráce a změnám trestního řádu a trestního zákoníku, zejména v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a korupce a efektivního zajištění, správy a odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti. V posledně zmíněné oblasti působí i metodicky a lektorsky. Za dobu svého působení na ministerstvu si vydobyla uznání právnického světa pro své odborné znalosti a kvalitu připravovaných zákonů. Je členkou rekodifikační komise, zpracovává pasáž nového trestního řádu o zajištění věcí, spolu s doprovodným zákonem o jejich správě, a pasáž upravující vykonávací řízení.


Obchodní právo

RNDr. Dana Nachtigallová za prof. JUDr. Zdeňka Kučeru, DrSc.

prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc., emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

cenu převzala jeho dcera RNDr. Dana Nachtigallová

Zdeněk Kučera je předním českým odborníkem v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu a je emeritním profesorem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem řady odborných publikací a článků do odborných periodik v těchto oborech. Jeho monografie Mezinárodní právo soukromé je základním učebním textem na právnických fakultách v České republice již po několik generací studentů. Profesor Kučera se podílel na legislativní činnosti vlády ČR. V minulých letech významnou měrou přispěl k rekodifikaci soukromého práva, má nezpochybnitelnou zásluhu na textu nového zákona o mezinárodním soukromém právu. Dlouhá léta byl také uznávaným advokátem a rozhodcem pro vnitrostátní i mezinárodní obchodní spory.


Správní právo

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát, advokátní kancelář KVB v Pardubicích

Stanislav Kadečka je významným představitelem nové vlny českého správního práva. Kromě advokacie působí také jako vedoucí katedry správní vědy a správního práva na Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je členem Legislativní rady vlády ČR, členem rozkladové komise ČNB a rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a dalších komisí, dále pak členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, členem Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách ÚOHS a členem Arbitrážní komise České basketbalové federace. Díky svému souběžnému působení v advokacii, akademické sféře a v různých legislativních i exekutivních orgánech si přes relativně mladý věk zaslouženě získal respekt a uznání napříč právnickými profesemi. Ve své odborné činnosti zaměřené na oblast veřejného práva se již více než 15 let zabývá zejména problematikou samosprávy (územní i zájmové) a jejího práva, jakož i problematikou správních procesů a soudní kontroly veřejné správy. Je také autorem mnoha publikací, a rovněž má nezanedbatelný podíl na zkvalitňování českých právních předpisů. Nezanedbatelné jsou v posledních letech i jeho rozvíjející se mezinárodní aktivity na poli správního práva a veřejné správy.


Právo duševního vlastnictví

JUDr. Irena Holcová

JUDr. Irena Holcová, advokátka a vysokoškolská pedagožka, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Irena Holcová je výraznou osobností v oboru duševního vlastnictví, specializuje se na autorské právo. Je pokračovatelkou nestora novodobé teorie autorského práva, prof. Karla Knapa a působí nejen jako advokátka, ale též v Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Orientuje se nejen v tradičním „uměleckém“ autorském právu, ale i v jeho novodobých podobách jako jsou počítačové programy, databáze, internet a obecně informační společnost. Je autorkou či spoluautorkou celé řady článků a odborných publikací v oboru autorského práva. Významnou měrou se podílela na koncepci a podobě autorského zákona z roku 2000, jakož i na úpravě licence v občanském zákoníku z roku 2012. Dovedla ke zdárné profesionální dráze v oboru řadu studentů.


Insolvenční právo

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D.

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zdeněk Strnad je soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích. Působí v oblasti insolvenčního práva a vrací mu svým profesionálním přístupem dobré jméno. Mezi jeho zásluhy patří boj s nedovolenou činností oddlužovacích agentur, které škodí účastníkům insolvenčních řízení a zatěžují insolvenční soudy. Rovněž se sám aktivně podílí na mediální osvětě oddlužení směrem k laické veřejnosti. Je autorem životaschopné části novely insolvenčního zákona, která si klade za cíl zbavit soudy zbytečné administrativy v oddlužení a může celkově zlepšit fungování insolvenčních soudů v České republice. Dříve působil na Ministerstvu zemědělství na pozici zástupce ředitele Odboru státní správy ve vodním hospodářství a s právy povodí. Byl také předsedou výkladové komise pro vodní zákon a členem výkladové komise pro zákon o vodovodech a kanalizacích. Je rovněž autorem či spoluautorem publikací a odborných článků z oblasti vodního práva. Externě přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.


Občanská a lidská práva a právo ústavní

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jan Kysela je významný český ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie. Od roku 2011 působí jako vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy a už více než půldruhého desetiletí také jako tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Literárně se věnuje ústavnímu právu, ústavní teorii a politické vědě, v odborné praxi organickému ústavnímu právu, zejména Ústavě a jednacím řádům parlamentních komor. Je autorem knih o právu na odpor, dvoukomorových parlamentech, zákonodárné delegaci a ústavní teorii, spoluautorem komentářů k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, napsal desítky časopiseckých a sborníkových statí a byl a je zapojen do četných výzkumných projektů.


Kategorie PRO BONO

Mgr. Jiří Klega

Mgr. Jiří Klega, advokát, AK Jakovidis, Klega, Partners v Rychvaldu


Jiří Klega je partnerem advokátní kanceláře Jakovidis, Klega, Partners, která je dlouhodobě zapojena do aktivit Pro bono aliance. Pomáhají jednak s případy jiným neziskovým organizacím či charitám, a také finančně či organizačně podporují kulturní a sportovní projekty v jejich regionu.  K vítězství Jiřího Klegy ale přispěl rozhodně příběh staršího nejmenovaného muže, jemuž již několik let nezištně pomáhá, a to dokonce nejen s právními problémy. Jeho případ – případ méně psychicky zdatného a v životě méně zběhlého jedince – byl názorným obrázkem toho, jak v některých kauzách nemá běžný občan bez advokáta moc šancí domoci se spravedlnosti. V průběhu let se Jiřímu Klegovi podařilo získat neplatícímu klientovi zpět střechu nad hlavou, o níž byl podvodným způsobem šmejdy připraven, zastavit a zúřadovat hrozící exekuce a nyní ho s kolegyní koncipientkou vrací do života tím, že mu obstarali i jednoduché zaměstnání. V poslední době se vedle advokacie věnoval také prosazení návrhu na změnu způsobu ustanovování obhájců ex offo v soudním okrese Karviná. Návrh se podařilo prosadit a způsob ustanovování advokátů ex offo je tam tedy dnes transparentní. Díky tomu teď Karviná slouží jako vzor ostatním soudům v České republice. A věnuje se rovněž pedagogické činnosti, přednáší na VŠB-TUO v Ostravě právo. 


Talent roku

1. místo

Mgr. Daniel Maroušek

Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.

Daniel Maroušek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, ihned po skončení studií krátce působil na Ministerstvu spravedlnosti v legislativním odboru, oddělení vnější legislativy. Od začátku roku 2013 sbírá zkušenosti v advokacii jakožto advokátní koncipient, nejprve v advokátní kanceláři Mgr. Arkadyho Alexandrova a od poloviny roku 2014 v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., kde pracuje dodnes.

Název vítězné práce: Právo na zákonného soudce ve světle spojení souvisejících věcí.


2. místo

Mgr. Jan Semík

Mgr. Jan Semík, advokát, AK Mesthene & Partner v Praze

Práce Jana Semíka nese název: Advokátní mlčenlivost a aspekty bezpečnosti informací.

3.místo

Mgr. Ondřej Novák

Mgr. Ondřej Novák, advokát, AK Janíková, Novák a partneři ve Frýdku-Místku


Práce Ondřeje Nováka má název: Civilní proces jako hra sui genesis /sui generis/.


Zvláštní ocenění za přínos české advokacii

JUDr. Vladimír Papež

JUDr. Vladimír Papež, advokát, člen představenstva ČAK

Vladimír Papež je advokát. Od roku 1990 pak vedle práce advokáta působí v představenstvu České advokátní komory. Opakovaně zastával funkci místopředsedy ČAK, současně působil jako předseda sekce ČAK pro advokátní tarif a jako předseda studijního a legislativního kolegia ČAK. Na práci advokátní komory se tak podílí po celou dobu od jejího vzniku. Je také „průkopníkem“ mediací. V roce 1998 ho Česká advokátní komora vyslala na studijní pobyt do provincie Alberta v Kanadě, aby tam právě z oblasti mediace získal zkušenosti.


O celojustiční soutěži Právník roku

Ocenění Právník roku může získat každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl mimořádných úspěchů a byl nominován odbornou veřejností. Nominace probíhaly přes webové stránky www.pravnikroku.cz a o výsledcích rozhodovala odborná porota složená z předsedů a prezidentů jednotlivých právnických komor a ministra spravedlnosti ČR. Organizátory soutěže Právník roku jsou epravo.cz, akciová společnost, sídlem Praha 1, Dušní 10 a Česká advokátní komora, sídlem Praha 1, Národní 16.
Záštitu nad soutěží převzali předseda vlády České republiky, Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Spolupracujícími institucemi byly jako již tradičně Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR, Unie podnikových právníků ČR a Jednota českých právníků.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz