12. 11. 2019
ID: 110200upozornění pro uživatele

Právo je zapotřebí zpřehlednit. A to se týká i vyhlášek našich obcí a krajů

Již staří římští právníci věděli, že pokud má člověk řádně dodržovat právo, tak jej musí, v první řadě, znát. Dnešní české právo je značně komplikované a nepřehledné, to se obecně samozřejmě ví. Ergo kladívko, i nejeden kandidát na post senátora či poslance sliboval, že se pokusí náš právní řád zjednodušit a zpřehlednit. Inu, pohádkový vlk také sliboval….

6250 právních režimů?

Lidé si někdy neuvědomují, že vedle celostátních právních předpisů máme i relativně bohatou legislativu krajskou a obecní. Tvořenou obecně závaznými vyhláškami obcí a krajů v tzv. samostatné působnosti, a dále pak nařízeními krajů a obcí vydávané v jejich přenesené působnosti.

V České republice máme aktuálně přes 6250 obcí a čtrnáct krajů (pakliže počítáme Prahu za kraj). Z čehož mimo jiné plyne, že zde máme více než šest tisíc právních režimů, jelikož každá obec má přijaty jiné vyhlášky a nařízení. Ostatně, pokud by byly všude stejné, tak by je nemusely samostatně a svobodně přijímat, a mohly by být přijaty centrálně z Prahy.

Jak tušíte, pro běžného člověka (například topenáře či servírku) je obecní a krajská legislativa hůře přístupná a přispívá též k výše citované nepřehlednosti práva pro naše občany, o cizincích nemluvě.

Nový potřebný zákon

V této souvislosti jako právní pedagog velice vítám aktuální snahu Ministerstva vnitra ČR o přijetí nového zákona, který by do věci mohl vnést trochu více pořádku. Jde o tzv. zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Jaký by byl jeho hlavní přínos?

Nový zákon by zavedl vytvoření nové veřejně přístupné databáze právních předpisů územních samosprávných celků (ÚSC), což by pomohlo vyřešit současný stav, kdy se schválené právní předpisy obcí, krajů nejednou nedostanou ke všem, kterých se týkají. Tedy, jejichž práva a povinnosti autoritativně ovlivňují.

I když mají ÚSC již dnes za povinnost publikovat své právní předpisy, tak se to reálně neděje, pro ilustraci až třicet procent obcí, tuto svou povinnost, alespoň podle zjištění MV ČR, neplní řádně. Nicméně i kdyby ji řádně realizovali, tak je pro adresáty místních norem určitě lepší, když bude obecní a krajská normotvorba soustředěna na jednom místě. To dá rozum.

Pro zajímavost, z praxe jsou známy případy, že nejen občané z jiných obcí (tedy „přespolní“) měli problém dohledat jaké vyhlášky platí v dané obci, ale dokonce i Policie ČR s tím měla opakované problémy. Takže byly zaregistrovány negativní případy, že policisté při výjezdech nebyli schopni plnohodnotně posoudit, jestli určité chování je nebo není v souladu s vyhláškami dané obce na úseku ochrany veřejného pořádku. A to žijeme v 21. století, v digitální době.

Závěr

Vím, že je takřka podezřelé v dnešní době pochválit nějaký státní orgán. Nicméně snahu o zlepšení „publikační kultury“ u legislativy ÚSC ze strany ministerstva vnitra nutno ocenit. Snad si jen možno postesknout, proč se tak nestalo již dříve.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.,
právník a publicista


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz