13. 1. 2012
ID: 79810upozornění pro uživatele

Připomenutí změn zákona o soudních poplatcích, včetně přehledu nové výše soudních poplatků

Na základě této rozsáhlé novely, jež je součástí úsporných reforem státu, došlo k plošnému zvýšení soudních poplatků. Jejich navýšení je ze strany státu obhajováno mimo jiné tím, že poplatky se za posledních deset let nezvyšovaly, přestože ceny a náklady na zajištění provozu soudnictví stále rostou. Účelem novely je taktéž zabránit podávání zbytečných tzv. šikanózních žalob, jež zahlcují české soudy, a motivovat strany případného sporu k jeho řešení mimosoudní cestou. Otázkou zůstává, jaký bude mít vliv zvýšení soudních poplatků na reálnou dostupnost vymahatelnosti práva pro jednotlivé občany.

 

KŠD Štovíček - nove logo

Sazby soudních poplatků se ve většině případů zvyšují až na dvojnásobek někde však i více. V případě stanovení poplatku procentuelní sazbou z předmětu sporu došlo ke změně pouze u návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nad 20.000,- Kč na 4% z této částky a v případě řízení o peněžitém plnění nad 20.000,- Kč na 5% z této částky. Některé sazby jsou koncepčně upraveny tak, aby odpovídaly předmětu sporu, a nejsou pouze navýšeny o pevnou částku, což se například týká tzv. incidenčních sporů, kdy soudní poplatek za návrh činil 1.000,- Kč bez ohledu na předmět sporu, avšak na základě novely je upraven obdobně jako návrh na zahájení občanského soudního řízení, kdy je rozlišováno mezi předmětem sporu peněžitým a nepeněžitým a taktéž jeho výší.

Mezi nejdůležitější změny, které novela přinesla, patří mimo zvýšení jednotlivých sazeb soudních poplatků též zvýšení horní hranice soudního poplatku z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč. Avšak v řízení nad 40.000.000,- Kč se přičte ještě 1% ze žalované částky přesahující 40.000.000,- Kč nejvýše však do částky 250.000.000,- Kč.

Nově vznikla poplatková povinnost navrhovatelům v insolvenčním řízení, kteří byli dosud od placení poplatku osvobozeni. S ohledem na cíle věřitele podávajícího insolvenční návrh, jež jsou shodné s navrhovatelem ve sporném řízení, lze změnu považovat za samozřejmou.

Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud navrhovateli vrátí celý zaplacený soudní poplatek.

Avšak bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním, soud vrátí již zaplacený poplatek snížený o 20%, nejméně však o 1.000,- Kč. Dosud se vracel soudní poplatek celý. Taktéž v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto, bude nově vrácen soudní poplatek snížený o 20%, nejméně však o 1.000,- Kč. Soud je povinen vrátit zaplacený soudní poplatek nebo přeplatek ve lhůtě 30-ti dnů od právní moci rozhodnutí o jeho vrácení. Pokud uvedenou lhůtu nedodrží, soud na žádost poplatníka stanoví a do 30-ti dnů ode dne podání žádosti poukáže úrok z vratitelného přeplatku dle daňového řádu. Úrok z přeplatku v takovém případě odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok se nepřiznává, pokud nepřesáhne částku 100,- Kč.

Pro ucelený přehled změn soudních poplatků za řízení je níže uvedena tabulka, která znázorňuje tyto změny před a po novele:

             Druh řízení   do 31.8.2011   od 1.9.2011

návrh na zahájení občanského soudního řízení – peněžité plnění

do částky 15.000,- Kč – 600,- Kč do částky 20.000,- Kč – 1000,- Kč
nad 15.000,- Kč – 4% z této částky nad 20.000,- Kč do 40.000.000,- Kč – 5% z této částky
    nad 40.000.000,- Kč – 2.000.000,- Kč a 1% z částky nadahující 40.000.000,- Kč (částka nad 250.000.000,- Kč se nezapočítává)
návrh na zahájení občanského soudního řízení – nepeněžité plnění za každou nemovitost – 3.000,- Kč za každou nemovitost – 5.000,- Kč
za každý podnik/org. složku – 10.000,- Kč za každý podnik/org. složku – 15.000,- Kč
v ostatních případech – 1.000,- Kč v ostatních případech – 2.000,- Kč
návrh na vydání el. platebního rozkazu do částky 15.000,- Kč – 300,- Kč do částky 20.000,- Kč – 800,- Kč
nad 15.000,- Kč – 2% z této částky nad 20.000,- Kč – 4% z této částky
    pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří poplatek do výše dle návrhu na zahájení občanského soudního řízení – peněžité plnění
návrh na vydání předběžného opatření    500,- Kč   1.000,- Kč
návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo jeho zrušení a vypořádání   1.000,- Kč   2.000,- Kč
návrh na zahájení řízení o určení/zvýšení/snížení/zrušení výživného  do částky 30.000,- Kč - 300,- Kč do částky 50.000,- Kč - 500,- Kč
nad 30.000,- Kč – 1% z této částky (max. 10.000,- Kč) nad 50.000,- Kč – 1% z této částky (max. 15.000,- Kč)
zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích   stejně jako v případě návrhu na zahájení občanského soudního řízení – peněžité plnění do částky 200.000,- Kč – 2.000,- Kč
  nad 200.000,- Kč – 1% z této částky 
návrh na zahájení řízení o poddlužnické žalobě    osvobozeno   2.000,- Kč
za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení (za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá) do částky 15.000,- Kč – 300,- Kč do částky 25.000,- Kč – 500,- Kč
nad 15.000,- Kč – 2% z této částky (max. 20.000,- Kč) nad 25.000,- Kč – 2% z této částky (max. 30.000,- Kč)
v ostatních případech – 1.000,- Kč v ostatních případech – 1.000,- Kč
návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení/zjištění/popření rodičovství   1.000,- Kč   2.000,- Kč
ve věcech obchodního rejstříku prvozápis všech podnikatelů bez rozdílu – 5.000,- Kč prvozápis akciové společnosti – 12.000,- Kč
změny/doplnění – 1.000,- Kč  prvozápis ostatních podnikatelů – 6.000,- Kč
výmaz – 3.000,- Kč změny/doplnění – 2.000,- Kč
    výmaz – 0,- Kč
návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu – peněžité plnění   1.000,- Kč do částky 20.000,- Kč – 1000,- Kč
  nad 20.000,- Kč – 5% z této částky
návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu – nepeněžité plnění   1.000,- Kč ve sporu o pravost/výši/pořadí přihlášené pohledávky – 5.000,- Kč
  za každou nemovitost – 5.000,- Kč
  za každý podnik/org. složku – 15.000,- Kč
  v ostatních případech – 2.000,- Kč
návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku do částky 20.000,- Kč – 200,- Kč do částky 25.000,- Kč – 250,- Kč
nad 20.000,- Kč – 1% z této částky nad 25.000,- Kč – 1% z této částky
za každou movitou věc – 500,- Kč za každou movitou věc – 750,- Kč
za každý cenný papír – 100,- Kč za každý cenný papír – 150,- Kč
návrh na zahájení řízení o umoření listiny/listin   350,- Kč   1.000,- Kč
za žalobu na obnovu řízení   1.000,- Kč   5.000,- Kč
za žalobu pro zmatečnost   1.000,- Kč   5.000,- Kč
za žalobu ve věci, o níž již rozhodl jiný orgán než soud je-li předmětem peněžité plnění do částky 20.000,- Kč – 1.000,- Kč je-li předmětem peněžité plnění do částky 20.000,- Kč – 1.000,- Kč
v ostatních případech – 2.500,- Kč v ostatních případech – 3.000,- Kč
za žalobu/jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví proti rozhodnutí správního orgánu – 2.000,- Kč proti rozhodnutí správního orgánu – 3.000,- Kč
na určení, že návrh na registraci stanov politické strany/hnutí nemá nedostatky – 5.000,- Kč na určení, že návrh na registraci stanov politické strany/hnutí nemá nedostatky a na zrušení opatření obecné povahy – 5.000,- Kč
na znovuobnovení politické strany/hnutí – 10.000,- Kč na znovuobnovení politické strany/hnutí – 15.000,- Kč
v ostatních případech – 1.000,- Kč v ostatních případech – 2.000,- Kč
kasační stížnost   3.000,- Kč   5.000,- Kč
návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví   bez poplatku   1.000,- Kč
návrh na nařízení výkonu rozhodnutí vymožení peněžitého plnění do 15.000 – 300,- Kč vymožení peněžitého plnění do 25.000 – 500,- Kč
vymožení peněžitého plnění nad 15.000,- Kč – 2% z této částky (max. 50.000,- Kč) vymožení peněžitého plnění nad 25.000,- Kč – 2% z této částky (max. 75.000,- Kč)
v ostatních případech – 1.000,- Kč v ostatních případech – 1.500,- Kč
odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé   sazba soudního poplatku shodně jako sazba v řízení v 1. stupni    sazba soudního poplatku shodně jako sazba v řízení v 1. stupni
dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé peněžité plnění do 100.000,- Kč – 1.000,- Kč peněžité plnění do 100.000,- Kč – 5.000,- Kč
v ostatních případech – 5.000,- Kč za každou nemovitost – 10.000,- Kč
    za každý podnik/org. složku – 20.000,- Kč
    v ostatních případech – 10.000,- Kč
    za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno výše -2.000,- Kč

Za řízení zahájená před 1.9.2011 a za návrh na provedení úkonu podaný před 1.9.2011 se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, a to i když se stanou splatnými po 1.9.2011. Avšak poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po 1.9.2011 se již vybírají podle novelizovaného sazebníku.

Se změnou soudních poplatků za řízení došlo samozřejmě i ke zvýšení soudních poplatků za úkony. Například poplatek za vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí a protokolu za každou započatou stránku je nově stanoven na 70,- Kč. Poplatek za vyhotovení kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízení výpisů z nich za každou započatou stránku nově činí 20,- Kč. V případě vyhotovení výpisu z obchodního rejstříku představuje cena 20,- Kč za každou započatou stranu, oproti dřívějším 70,- Kč, podstatné snížení. Nicméně toto snížení nebylo záměrem zákonodárců a je spíše legislativní chybou, proto lze předpokládat, že v nejbližší době bude sazba za vyhotovení výpisů z obchodního rejstříku upravena směrem nahoru. Naopak v případě vyhotovení prostých kopií představuje poplatek 20,- Kč za každou započatou stranu mírné zvýšení oproti původním 15,- Kč. Poplatek za ověření listiny vzrostl na 30,- Kč za každou započatou stránku z původních 20,- Kč. Nově se při stanovení sazby poplatku nerozlišuje mezi listinami v českém či slovenském jazyce a listinami cizojazyčnými ani mezi listinami vyhotovenými s ověřením či bez ověření.

Zákonem č. 211/2011 Sb. došlo též k novelizaci občanského soudního řádu. Například pokud účastník řízení předloží znalecký posudek, který má všechny požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce, postupuje se při provádění takového důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Znalci, který je některou ze stran požádán o vyhotovení znaleckého posudku, bude soudem umožněno nahlížet do spisu.

Další změna se týká elektronického platebního rozkazu. Pokud návrh na jeho vydání nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, nebo bude nesrozumitelný nebo neurčitý, soud již nebude vyzývat k odstranění vad takového návrhu, ale rovnou jej odmítne. Soudní poplatek bude v takovém případě navrhovateli vrácen v plné výši.

Osvobození od soudních poplatků lze nově přiznat pouze zčásti, odůvodňují-li to poměry účastníka. Zcela lze přiznat osvobození od soudních poplatků pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Uvedené změny v soudních poplatcích, které novela přinesla a které v tomto článku připomínáme, a jejichž cílem je snížit zahlcení soudů a přinést další finance do státního rozpočtu, doufejme, naplní záměry zákonodárců. Zároveň by však nemělo docházet k omezení práva na soudní ochranu, neboť institut osvobození od soudních poplatků zůstává v upravené formě zachován.


JUDr. Kamil Šebesta web

JUDr. Kamil Šebesta, Ph.D, M.B.A., LL.M,
advokát

Radka Pelíšková

Mgr. Radka Pelíšková,
advokátní koncipient


KŠD ŠŤOVÍČEK  
advokátní kancelář, s.r.o.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 78  Praha 4

Tel.:   +420 221 412 611
Fax:   +420 222 254 030
e-mail: ksd.law@ksd.cz

PFR 2011

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz