11. 8. 2016
ID: 102454upozornění pro uživatele

Příslušnost soudu v přípravném trestním řízení

Dnes předkládám ctěným čtenářům plenární nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. 4/14. Přestože se jedná o nález zamítavý, je jeho význam pro trestní řízení značný.

Skupina poslanců se u Ústavního soudu domáhala zrušení ustanovení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství. Napadali proceduru přijetí zmíněných ustanovení i nedostatek pravomoci ministerstva k úpravě příslušnosti státních zastupitelství „pouhou“ vyhláškou. Zde spatřovali zásah do práva na zákonného soudce. V přípravném řízení se totiž příslušnost soudu odvíjí od státního zástupce, který podal určitý návrh (§ 26 trestního řádu).  To samozřejmě nečinilo problémy, podávalo-li návrh soudu okresní státní zastupitelství. Krajská či vrchní státní zastupitelství však měla (zdánlivě) na výběr řadu okresních soudů, kam mohou podat například na návrh na vazbu. Svým vlastním výběrem by tak založila příslušnost soudu pro celé přípravné řízení.

Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená právní úprava nepředstavuje porušení ústavního pořádku, protože ji lze ústavně konformně vyložit. Tímto výkladem je „ … nutno dospět k takovému závěru, že pokud příslušný návrh podává státní zástupce krajského nebo vrchního státního zastupitelství, je třeba aplikovat rovněž obecnou úpravu místní příslušnosti soudů v trestním řádu a místní příslušnost okresního soudu určit podle kritérií stanovených v § 18 trestního řádu, tj. z množiny okresních soudů, v jejichž obvodech krajské nebo vrchní státní zastupitelství působí, zvolit ten, jehož místní příslušnost těmto kritériím odpovídá.“ Místně příslušným soudem v přípravném řízení je tedy soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán (§ 18 odst. 1 trestního řádu) či ten, jehož příslušnost se odvíjí od podmínek stanovených v odstavci druhém naposledy citovaného ustanovení.

Za nezbytné považuji poukázat na poslední odstavec odůvodnění předmětného nálezu, v němž Ústavní soud „ …připomíná, že jím provedený ústavně konformní výklad napadených ustanovení předmětné vyhlášky nemá (srov. § 71 zákona o Ústavním soudu a contr.) bez dalšího dopad na následné hodnocení trestních řízení, v nichž byla napadené ustanovení aplikována.“

Text nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/14 včetně disentu je dostupný PDF zde (620 KB, PDF).


JUDr. Tomáš Lichovník,
soudce Ústavního soudu

Judikát byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - květen 2016.

EPRAVO.CZ Digital - květen 2016


Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


App Store     Google Play     Microsoft - Windows 10


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz