4. 5. 2018
ID: 107465upozornění pro uživatele

Působnost zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve vztahu k Utility Token ICO

ICO (Initial Coin Offering)[1] je jako prostředek poměrně rychlého zisku kapitálu v posledních měsících na extrémním vzestupu. Jelikož se jedná o proces úzce spjatý s tzv. blockchainem[2], patří k ICO pojmy jako digitalizace, decentralizace, nezávislost, anonymita, ale také dojmy o (ne)regulaci. S ohledem na povahu a de facto celosvětový rozměr ICO se právní regulace po celém světě značně liší. Tento příspěvek by měl velmi stručně pojednat o působnosti zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) ve vztahu k vybraném typu ICO.

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

ICO můžeme rozdělit do tří skupin:[3]

  • Utility Token ICO
  • Security Token ICO
  • Equity Token ICO
Odlišujícím kritériem je zde zejména to, co investor za své investované prostředky získá. V případě Security Token ICO a Equity Token ICO se bude jednat především o právo na podíl na zisku či hlasovací práva, přičemž tato budou v podstatě inkorporována do vydávaných tokenů. Takové tokeny pak slouží velmi často jako prostředek ke spekulaci. Tyto procesy by zpravidla měly být regulovány tak, jako by se jednalo o vydávání cenných papírů.[4]

V případě Utility Token ICO však obdrží investor za své investované prostředky tokeny, které mu umožní přístup k určitému produktu či službě. Proto se těmto tokenům také říká „app coins“ či „app tokens“.[5] Příkladem Utility Token ICO budiž např. Filecoin ICO.[6] Utility Token ICO bývá někdy označováno jako „pravé ICO“, neboť u něj zůstává zachován původní účel, tj. zisk prostředků k vývoji reálné aplikace či služby (softwaru), a nikoli zisk tokenů coby prostředku spekulace s neobyčejnou volatilitou umožňující velké zisky (ale též ztráty) v krátkém časovém horizontu.[7] Pro účely článku se dále přidržím pouze tohoto typu ICO.

Působnost ZISIF je upravena ustanoveními § 2 a násl. Domnívám se, že proces Utility Token ICO bude vyňat z působnosti ZISIF, a to dle § 2 písm. a) bodu 1. Ten stanoví, že ZISIF „se nevztahuje na činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků, jehož hlavním účelem je financování vlastní výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky“.

Jak již bylo zmíněno výše, hlavním účelem Utility Token ICO je financování vývoje reálné aplikace či služby. Představme si osobu A, která vyvíjí platformu XY, která bude umožňovat sledování jakéhokoli sportovního přenosu, přičemž za tyto služby bude koncový zákazník platit v tokenech. Tyto tokeny obdrží investoři za svůj finanční příspěvek poskytnutý prostřednictvím ICO. Zpravidla získají investoři tyto tokeny se značnou slevou oproti uživatelům, kteří si je zakoupí, ať už za „fiat měnu“ či jinou kryptoměnu, až v době, kdy bude platforma XY v provozu.

Dle mého názoru lze v takovém případě činnost osoby A označit za vlastní výrobu, potažmo výzkum či poskytování vlastních služeb, jiných než finančních ve smyslu § 2 písm. a) bodu 1. ZISIF. Nahlédneme-li totiž na činnost, která má být prostřednictvím Utility Token ICO financována, optikou požadavku tzv. „přidané hodnoty“ používaného jako kritérium vymezení investičního fondu,[8] dospějeme k názoru, že tato činnost skutečně spočívá ve vytváření hodnoty – v tomto případě nové aplikace, resp. služby, a nejedná se zde jen o pouhou spekulaci. Na takové ICO by se pak ZISIF neměl vztahovat.
 
Mgr. Marek Hučík,
advokátní koncipient

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.: +420 601 062 227
e-mail: hucik@arws.cz

___________________________
[1] Initial Coin Offering – proces spočívající ve vydávání krypto tokenů výměnou za poskytnutí finančních prostředků, ať už v podobě běžných „fiat měn“ či jiných kryptoměn. Název je odvozen od známé zkratky IPO (Initial Public Offering).
[2] Viz Bauerle Nolan. What is Blockchain Technology? [online]. coindesk.com. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[3] Wilmoth Josiah. 3 Types of ICO Tokens [online]. strategiccoin.com. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[4] Viz především Stanovisko americké Komise pro burzu a cenné papíry – Security Exchange Commission ze dne 25. 7. 2017. Dostupné na www, k dispozici >>> zde. https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
[5] Wilmoth Josiah. 3 Types of ICO Tokens [online]. strategiccoin.com. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[6] Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[7] To však neznamená, že by app coins v žádném případě nemohly být využívány jako prostředek spekulace. Děje se tak poměrně často, neboť investoři vsázejí na kvalitu reálného produktu, který má být pomocí ICO financován a následně svou kvalitou způsobí růst ceny tokenu.
[8] PIHERA, Vlastimil. Investiční fond. Vyměřování teritoria. Obchodněprávní revue. 2017, č. 9, s. 241-246.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz