16. 1. 2001
ID: 744upozornění pro uživatele

Schvalování rozpočtu obce

<p align="justify">Podle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce. V souladu se smyslem tohoto zákona je sem nutno zařadit i rozhodování o změnách rozpočtu.

Podle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce. V souladu se smyslem tohoto zákona je sem nutno zařadit i rozhodování o změnách rozpočtu. Radě obce jako výkonnému orgánu obce v oblasti samostatné působnosti je vyhrazeno pouze hospodaření podle rozpočtu, jehož obsah je vymezen v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (Územní samosprávné celky a svazky obcí uskutečňují své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok.) Za tento výkon je rada obce odpovědna zastupitelstvu obce. Rada obce tedy rozhoduje v těch záležitostech, které nejsou ze zákona vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo v těch, které si zastupitelstvo nevyhradilo. Je samozřejmě možné, aby zastupitelstvo obce tuto pravomoc přeneslo na radu obce.(maj)

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz