23. 11. 2017
ID: 106663upozornění pro uživatele

Správní právo: Komise rady městské části – k jednomu praktickému otazníku

Nedávno jsem se setkal s praktickou otázkou, zda může zastupitel městské části (dále též MČ) statutárního města (i třeba zastupitel opoziční a tzv. neuvolněný) dávat náměty do komise rady MČ, ve které není osobně členem?

Staré komunálně-politické přísloví trefně říká – V komisích a výborech se seje a na radě anebo zastupitelstvu se sklízí… po tomto poetičtějším začátku se vrhneme na řešenou tématiku.

K lepšímua komplexnějšímu pochopení souvislostí připomeňme, že rada obce (resp. MČ) může (avšak nemusí) podle zákona o obcích zřídit jako své iniciativní a  poradní orgány tzv. komise. Svá stanoviska a náměty ze zákona předkládají komise radě obce, nikoliv zastupitelstvu obce či starostovi.

Dodejme, že komise může být i výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c). zákona číslo 128/2000 Sb. o  obcích (obecní zřízení).

Rovněž je dobré upozornit, že komise rady městské části, se musí usnášet většinou hlasů všech (!) svých členů. V tom se v minulosti někde i chybovalo, že obce měly nesprávně  za to, že stačí většina z přítomných (!)  členů komise rady obce či  MČ. 

Činnost komisí rady je do značné míry ovlivněna principem transparentnosti, čehož legálním odrazem je fakt, že dle § 16 odst.2 písm. e) zákona o obcích má každý občan obce, který dosáhl věku 18 let zákonné právo nahlížet do usnesení komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Komise mají jistou legální vazbu i na zastupitelstvo obce (či MČ) resp. jeho členy, což je dáno tím, že dle ustanov. § 82 písm. a) z. č. 128/2000 Sb. má každý člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo všem komisím předkládat návrhy na projednání.

Pamětníci resp. veteráni české územní samosprávy pamatující si stav před červencem 2002 si možná vzpomenou na předchozímu právnímu stavu (tedy konkrétně do 11.července 2002), kdy člen zastupitelstva mohl předkládat návrhy jen těm orgánům obce (města, městské části) , jejichž byl  členem.
 
Stručný závěr


Odpověď na otázku položenou na počátku textu tedy zní, že zastupitel může legálně dávat náměty do komise rady obce/ MČ, i když v ní není osobně členem. A tato komise se musí tímto námětem řádně zaobírat.


 JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.,
právník a právní pedagog
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz