28. 3. 2001
ID: 3726upozornění pro uživatele

Vzdání se funkce jednatele ve spol. s r.o. – právní účinky vzdání se

Již několikrát jsme se v této rubrice zabývaly jednatelem společnosti s ručením omezeným. V tomto článku se budeme zabývat okamžikem, kdy v případě vzdání se funkce jednatele přestává být dotčená osoba jednatelem společnosti. Základní princip, který ovládá funkci člena statutárního orgánu, tedy i jednatele je dobrovolnost výkonu takové funkce a s tím související možnost odstoupit z funkce

Již několikrát jsme se v této rubrice zabývaly jednatelem společnosti s ručením omezeným. V tomto článku se budeme zabývat okamžikem, kdy v případě vzdání se funkce jednatele přestává být dotčená osoba jednatelem společnosti. Základní princip, který ovládá funkci člena statutárního orgánu, tedy i jednatele je dobrovolnost výkonu takové funkce a s tím související možnost odstoupit z funkce. Na druhé straně musí existovat jisté mantinely umožňující společnosti zvolit si nového jednatele společnosti. Osoba, která je jednatelem, může ze své funkce odstoupit. Je však povinna oznámit toto valné hromadě společnosti resp. společníkům. Výkon funkce jednatele končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže jednatel, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení přímo na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce jednatele. Judikatura v této souvislosti uvádí, že dnem, kdy valná hromada "měla projednat" rezignaci jednatele společnosti s ručením omezeným na tuto funkci, je nutné rozumět nejenom případ, kdy se valná hromada sešla v usnášeníschopném stavu, leč odstoupení jednatele z funkce na ní nebylo projednáno, nýbrž i případ, kdy se valná hromada nesejde, tedy v určený čas a na určené místo se nedostaví společníci mající dostatečný počet hlasů pro to, aby valná hromada byla usnášeníschopná. Z výše uvedeného plyne, že tu neexistuje žádná vazba na zápis do obchodního rejstříku. Podle současné právní úpravy tedy ani zápis statutárního orgánu, ani zápis jeho změny nemá konstitutivní význam. Jednateli je tak poskytnutá dostatečná ochrana proti nečinnosti valné hromady a naopak valná hromada nemá povinnost se odstoupením z funkce zabývat, protože příslušné ustanovení má dispozitivní charakter.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz