27. 3. 2001
ID: 3643upozornění pro uživatele

Zákaz konkurenčního jednání jednatele společnosti s ručením omezeným

Novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001 zpřesnila vymezení rozsahu zákazu konkurence u jednatele společnosti s ručením omezeným. Ustanovení §136 obchodního zákoníku stanoví, že nevyplývají-li ze společenské smlouvy nebo stanov další omezení, jednatel společnosti s ručením omezeným nesmí ...


Novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001 zpřesnila vymezení rozsahu zákazu konkurence u jednatele společnosti s ručením omezeným. Ustanovení §136 obchodního zákoníku stanoví, že nevyplývají-li ze společenské smlouvy nebo stanov další omezení, jednatel společnosti s ručením omezeným nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

U jednatele, který porušil výše uvedený zákaz konkurence je společnost oprávněna požadovat po jednateli, aby vydal prospěch, který získal při obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Společnost má možnost volby mezi uvedenými nároky. Společnost se však v žádném případě nemůže dovolávat neplatnosti úkonů učiněných jednatelem v rozporu se zákazem konkurence. Zákon stanovuje v případě porušení zákazu konkurence tříměsíční prekluzivní lhůtu, která běží od okamžiku, kdy se společnost dozví o porušení zákazu konkurence s tím, že lhůta uplyne nejpozději jeden rok od vzniku odpovědnostních práv. Vedle výše uvedených nároků má společnost nárok na náhradu škody podle 373 a násl. obchodního zákoníku. Právo na náhradu škody se promlčuje v obecné čtyřleté promlčecí lhůtě, jež běží od okamžiku, kdy se společnost dozvěděla o porušení povinností s tím, že lhůta uplyne nejpozději ve lhůtě 10 let od okamžiku porušení povinnosti.

Ze stávajícího znění ustanovení §136 obchodního zákoníku nebylo zřejmé, zda jednatel smí či nesmí vstupovat do obchodních vztahů se společností. Stávající znění výslovně stanovuje, že jednatel do obchodních vztahů se společností nesmí vstupovat. Zákaz konkurence byl dále novelou rozšířen i o případy, kdy jednatel přímo nepodniká ve stejném nebo obdobném oboru podnikání jako společnost, avšak je ovládající osobou jiné osoby, která podniká ve stejném nebo podobném předmětu podnikání jako společnost.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz