10. 9. 2000
ID: 100upozornění pro uživatele

Zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu

Okolnost, že konkursní soud zamítl návrh na prohlášení konkursu na majetek, není důvodem k přerušení řízení, v němž dlužník vystupuje jako žalovaný.

Okolnost, že konkursní soud zamítl návrh na prohlášení konkursu na majetek, není důvodem k přerušení řízení, v němž dlužník vystupuje jako žalovaný.

Z odůvodnění.

Krajský soud usnesením čj. 24 Cmo 488/95-40 ze dne 14. 8. 1996 dle § 107 odst. 1 o.s.ř. přerušil řízení v dané věci do doby, než bude zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu uveden do souladu se skutečností. V odůvodnění se uvádí, že usnesením krajského soudu čj. 24 K 148/95-34, ze dne 27. 2. 1996, které nabylo právní moci dne 27. 3. 1996, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek K., spol. s r.o., pro nedostatek majetku. Dále soud prvního stupně konstatuje, že v důsledku toho podle § 68 odst. 3 písm. f) obch. zák. právní mocí usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku byla společnost zrušena. S ohledem na shora uvedené a dále proto, že společnost doposud nebyla vymazána z obchodního rejstříku, soud prvního stupně dospěl k závěru, že v řízení nelze pokračovat. V důsledku toho rozhodl soud prvního stupně o přerušení řízení v dané věci.

Žalobce podal proti uvedenému usnesení odvolání a navrhl zrušení napadeného rozhodnutí. Poukazuje na to, že u právnické osoby - obchodní společnosti - lze hovořit o ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení, jestliže dojde k jejímu zániku výmazem z obchodního rejstříku. Protože k tomuto úkonu doposud nedošlo, je žalobce toho názoru, že žalobce má i nadále způsobilost být účastníkem řízení, a že soud z uvedených důvodů rozhodl nesprávně o přerušení řízení v dané věci.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně dle § 212 a násl. o.s.ř. a dospěl k tomuto závěru:

V dané věci soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. přerušil řízení do doby, než bude zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu uveden do souladu se skutečností. Své rozhodnutí soud prvního stupně odůvodnil tím, že dle § 68 odst. 3 písm. f) obch. zák. došlo ke zrušení obchodní společnosti pravomocným rozhodnutím soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, avšak nedošlo doposud k jejímu výmazu z obchodního rejstříku.

Dle § 107 odst. 1 o.s.ř.: jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit, anebo zda v něm může pokračovat. Právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, ztratí způsobilost být účastníkem řízení dnem výmazu z rejstříku (viz § 20a odst. 2 obč. zák. a § 68 odst. 1 obch. zák.). Obchodní společnost patří mezi právnické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku, a až do dne výmazu trvá jako právnická osoba a může tedy nabývat práv a povinností a má i procesní způsobilost. Zrušením obchodní společnosti postupem dle § 68 odst. 3 písm. f) obch. zák. nedojde tedy ke ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení.

Z plného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem, odvolací soud zjistil, že společnost s ručeným omezeným K. doposud existuje, nebyla z obchodního rejstříku vymazána, tudíž má způsobilost nabývat práv a povinností a má tedy i procesní způsobilost. Z uvedeného je zřejmé, že soud prvního stupně nepostupoval správně, když řízení dle § 107 odst. 1 o.s.ř. přerušil. K takovémuto postupu nebyly dány podmínky. Odvolací soud proto odvoláním napadené usnesení dle § 221 o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz