23. 8. 2019
ID: 109839upozornění pro uživatele

Změna právní formy obchodní společnosti a den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy

V souvislosti s přeměnami obchodních společností formou změny právní formy se setkáváme s pojmem „den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy“, který je specifikem pro tento druh přeměny a u ostatních forem přeměn se nepoužije. Cílem tohoto článku je popsat hlavní specifika, které se s tímto dnem pojí, a to zejména s ohledem na sestavování účetních závěrek.

Rozhodný den vs. den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy

Zatímco u přeměn obchodních společností formou fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka se v souladu s § 10 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („ZOP“) určuje rozhodný den, u přeměn obchodních společností formou změny právní formy se dle § 361 písm. d) ZOP určuje den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy. Definici dne, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy - na rozdíl od definice rozhodného dne - v právních předpisech nenajdeme. Rozhodným dnem se pak dle § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, rozumí den, od něhož se jednání zanikající právnické osoby považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické právnické osoby.

Rozhodný den, jakož i den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, je třeba odlišovat od dne vyhotovení projektu přeměny. Ačkoliv jsou tyto výrazy velmi jazykově podobné, je mezi těmito pojmy třeba rozlišovat, jelikož každý z nich má zcela jiný význam. Den vyhotovení projektu přeměny ve smyslu § 15 odst. 2 ZOP znamená den, kdy projekt přeměny splňuje všechny náležitosti právního jednání vyžadované ZOP. Tímto dnem se zpravidla rozumí den podpisu projektu přeměny.

Hlavním rozdílem mezi rozhodným dnem a dnem, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, je skutečnost, že den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, musí vždy předcházet dni vyhotovení projektu přeměny nebo připadat na stejný den, avšak jako rozhodný den může být v projektu přeměny určen i den, který bude následovat po dni vyhotovení projektu přeměny.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 ZOP nemůže rozhodný den předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku a jako rozhodný den může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. Určí-li projekt přeměny den pozdější, považuje se za rozhodný den zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Změna právní formy a účetní závěrky

a) Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy

Obchodní společnost je povinna ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, sestavit v souladu s § 365 odst. 1 ZOP mezitímní účetní závěrku, není-li tento den rozvahovým dnem. Dle § 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, se rozvahovým dnem rozumí den, ke kterému účetní jednotky sestavují účetní závěrku. Tentýž paragraf pak dále stanoví, že řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.

V souvislosti s povinností sestavit mezitímní účetní závěrku dle § 365 ZOP se tak nabízí jako praktické řešení stanovit jako den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, rozvahový den a vyhnout se tak povinnosti sestavovat mezitímní účetní závěrku. Jako mezitímní účetní závěrka tak v tomto případě poslouží řádná účetní závěrka obchodní společnosti sestavovaná k rozvahovému dni. Jako příklad lze uvést následující: Obchodní společnost sestavuje řádnou účetní závěrku k 30.6. a do projektu změny právní formy tedy uvede jako den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, 30.6.2019. Tímto postupem obchodní společnost ušetří náklady za sestavení účetní závěrky, které by byla jinak povinna vynaložit v případě, že by se tyto dny neshodovaly. Jelikož odst. 3 téhož paragrafu stanoví, že údaje, z nichž je sestavena účetní závěrka, nesmí být starší než 6 měsíců počítáno ke dni, v němž bude změna právní formy schválena, je nezbytné, aby v našem případě byla změna právní formy schválena nejpozději do 30.12.2019.

b) Den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku

Další povinností obchodní společnosti je dle § 366 ZOP povinnost sestavit konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Tuto povinnost má pouze veřejná obchodní společnost a dále společnosti a družstva, které ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku podávají daňové přiznání. V ostatních případech se sestavuje pouze mezitímní účetní závěrka ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

Jak uvádí JUDr. Jan Hejda „Obecným principem je, že při změně právní formy kapitálové společnosti nebo družstva na jinou kapitálovou společnost nebo na družstvo povinnost sestavovat konečnou účetní závěrku nevzniká, zatímco při změně právní formy z osobní obchodní společnosti na kapitálovou obchodní společnost nebo družstvo naopak vzniká.“[1]

V souvislosti s podáním návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku je třeba dodat, že v případě změny právní formy společnosti ZOP nestanoví maximální dobu ode dne, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, ve které je obchodní společnost povinna podat návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Naproti tomu v případě ostatních forem přeměn (fúze, rozdělení nebo převod jmění na společníka) se projekt přeměny v souladu s § 15b ZOP zrušuje dnem, kdy uplyne lhůta 12 měsíců od rozhodného dne, pokud v tomto období nebude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku.

Navážeme-li na výše uvedený příklad s obchodní společností, která sestavuje řádnou účetní závěrku k 30.6. a vycházíme-li z předpokladu, že obchodní společnost je ochotna vyčkat na právní účinky přeměny 12 měsíců (právní účinky přeměny nastávají dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku), jeví se znovu jako praktické řešení použití řádné účetní závěrky jako konečné resp. mezitímní účetní závěrky, kterou je obchodní společnost povinna sestavit ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Obchodní společnost by tedy podala návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku s požadovaným dnem zápisu ke dni 1.7.2020.

Závěrem

Výběr vhodného dne, k němuž bude vyhotoven projekt změny právní formy, jakož i dne, kdy bude přeměna zapsána do obchodního rejstříku při přeměně společnosti formou změny právní formy, může obchodním společnostem ulehčit starosti se sestavováním až dvou, pro účely změny právní formy, nezbytných účetních závěrek.


Šimon Žlotíř

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

e-mail: wl@weinholdlegal.com
tel:      225 385 333

_________________________________
[1] Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-056-0, s. 1050 - 1051.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz