23. 11. 2018
ID: 108432upozornění pro uživatele

Změny parametrů nemocenského pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2019

K 1. lednu 2019 dochází k pravidelné valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se nemocenské dávky (resp. v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti či karantény náhrada příjmu) stanoví, a rovněž ke zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Průměrný hodinový výdělek zaměstnance za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa se pro účely stanovení výše náhrady mzdy nebo platu či odměny nezapočítává celý, upravuje se (snižuje se) podle příslušných hodinových redukčních hranic tak, že

  • do výše 1. redukční hranice (v r. 2018, tedy dosud, to je 175 Kč a od 1. 1. 2019 čili v r. 2019 to bude 190,75 Kč) se z něho započte 90 %,
  • z částky přesahující 1. redukční hranici do výše 2. redukční hranice (v r. 2018 to je 262,33 Kč a v r. 2019 to bude 286,13 Kč) se započte 60 % a 
  • z částky přesahující 2. redukční hranici do výše 3. třetí redukční hranice (v r. 2018 to je 524,65 Kč a v r. 2019 to bude 572,25) se započte 30 %,
  • přičemž částka nad 3. redukční hranici se nezapočítává, nezohledňuje.

Novou kalkulačku náhrady mzdy zveřejnilo MPSV: k dispozici >>> zde.

Uvedené redukční hranice se získají vynásobením redukčních hranic každoročně vyhlašovaných pro účely nemocenského pojištění, koeficientem 0,175, a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Koeficient 0,175 vyjadřuje poměr kalendářních dnů a obvyklých pracovních dnů v týdnu, tedy 7: 5 dále dělený standardním počtem pracovních hodin ve směně, tedy osmi (tj. 7 : 5 : 8). Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Nové redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenských dávek s účinností od 1. 1. 2019 byly vyhlášeny Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/2019 Sb.

1. redukční hranice v r. 2018 je 1000 Kč, v r. 2019 to bude 1090 Kč,
2. redukční hranice v r. 2018 činí 1499 Kč, v r. 2019 bude činit 1635 Kč,
3. redukční hranice je v r. 2018 2998 Kč a v r. 2019 bude činit 3270 Kč.

Redukce denního vyměřovacího základu se provede tak, že se započte

  • do 1. redukční hranice 90 % denního vyměřovacího základu,
  • z části denního vyměřovacího základu mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte 60 %,
  • z části mezi 2. a 3. redukční hranicí se započte 30 %,
  • k části nad 3. redukční hranici se nepřihlédne.
Při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se však z denního vyměřovacího základu mezi do 1. redukční hranice počítá celých 100 % denního vyměřovacího základu.

Kalkulačku pro výpočet nemocenských dávek v r. 2019 zveřejnilo MPSV: k dispozici >>> zde.

Podrobněji bylo o stanovení vyměřovacího základu pro účely určení výše náhrady mzdy a nemocenských dávek pojednáno v loňském roce,[1],[2] a proto nyní zajisté postačí jen informace o aktuálních parametrických změnách pro rok 2019.

Zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění

Sdělením MPSV č. 236/2019 Sb. byla od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvýšena z 2500 Kč na 3 000 Kč.   

Zatímco k valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu v závislosti na nárůstu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (mechanismem dle ust. § 22 zákona o nemocenském pojištění) dochází každoročně, částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se zvyšuje teprve podruhé. Aktuálně platný a účinný mechanismus valorizace je zakotven v ust. § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Zprvu od účinnosti zákona činila rozhodná částka 2000 Kč. Od 1. 1. 2012 byla zvýšena nařízením vlády č. 410/2010 Sb. na částku 2500 Kč.

Účast na systému nemocenského pojištění je pro zaměstnance povinná. Od povinné účasti v něm je odvozována i povinná účast v dalších veřejných pojistných systémech, jako je systém důchodový a zdravotní. Výjimky jsou v zákoně stanoveny jen z toho důvodu, že u osob s nízkými příjmy by administrativní i finanční náročnost spojená s prováděním pojištění nebyla adekvátní nízké výši vypočtené dávky. Proto je stanovena hranice příjmu pro vznik a trvání účasti výdělečně činných osob na nemocenském pojištění, která se tedy aktuálně zvyšuje z 2500 Kč na 3000 Kč. Pouze u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce je dále (v ust. §7a odst. 1 zákona o nemocenském pojištění) stanovena speciální hranice pro účast na nemocenském pojištění, a tou je příjem vyšší než 10 000 Kč.


Richard W. Fetter

_____________________________
[1] Pokud jde o náhradu mzdy, k dispozici >>> zde
[2] Pokud jde o nemocenské dávky, k dispozici >>> zde


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz