NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. září 2019 o ocenění udělovaném předsedou vlády

Sbírka:  236/2019 | Částka:  102/2019
18.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


236

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. září 2019
o ocenění udělovaném předsedou vlády


      Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

      (1) Toto nařízení upravuje ocenění udělované předsedou vlády a podmínky pro jeho udělování.

      (2)  Druhem ocenění je cena Odpovědný zahraniční investor v České republice (dále jen ˙cena˙).

      (3)  Organizační, technické a finanční podmín-ky spojené s udělením ocenění předsedou vlády zabezpečuje Úřad vlády České republiky.

§ 2

Cena

      (1)  Cena se uděluje za mimořádný investiční přínos pro ekonomiku České republiky právnické osobě se sídlem v České republice, ve které má zahraniční osoba samostatně nebo ve spojení s jinou zahraniční osobou většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči které jsou zahraniční osoba samostatně nebo ve spojení s jinou zahraniční osobou v postavení ovládající osoby podle zákona o obchodních korporacích.

      (2)  Při výběru právnické osoby navrhované na udělení ceny se zohlední
a)
výše jejího ročního obratu za kalendářní rok předcházející udělení ceny,
b)
výše jejího zisku investovaného v České republice za kalendářní rok předcházející udělení ceny a
c)
výše její investice do veřejně prospěšných aktivit a projektů, vědy, výzkumu a vzdělávání, inovací, kultury nebo udržitelného rozvoje anebo za její mimořádný přínos v oblasti společenské odpovědnosti za kalendářní rok předcházející udělení ceny.

      (3)  Cenu tvoří karafa se sklenicemi, etue a diplom.

      (4)  Karafa je vyrobena z českého křišťálu s broušenou zátkou. Na karafě je uveden text ˙Odpovědný zahraniční investor v České republice˙ a kalendářní rok udělení ceny.

§ 3

Návrh na udělení ceny

      (1)  Návrh na udělení ceny podává předsedovi vlády Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

      (2)  Návrh na udělení ceny obsahuje
a)
obchodní firmu nebo název a sídlo osoby navrhované na udělení ceny a
b)
zdůvodnění návrhu s ohledem na podmínky uvedené v § 2 odst. 2.

      (3)  Návrh vyhodnocuje a schvaluje předseda vlády.

§ 4

Udělení a slavnostní předání ceny

      Cenu uděluje předseda vlády na slavnostním předání ceny jednou v kalendářním roce.

§ 5

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.