31. 12. 2014
ID: 96165upozornění pro uživatele

Znáte své povinnosti? Oznamovací povinnost podle chemického zákona

Ačkoli nový chemický zákon platí již více než dva a půl roku, má Česká inspekce životního prostředí možnost kontrolovat a následně vymáhat splnění oznamovací povinnosti, kterou tento zákon stanovil, teprve půl roku. Proč tomu tak je, čeho se tato povinnost týká, komu je uložena a jak ji splnit?

 
 Dvořák Hager & Partners
 
Již více než dva a půl roku je účinný nový chemický zákon stanovující některým subjektům nakládajícím s chemickými směsmi a detergenty povinnost poskytovat Ministerstvu zdravotnictví informace o jejich nebezpečných vlastnostech. Rozsah poskytovaných informací měl být současně s účinností zákona stanoven vyhláškou. Tuto vyhlášku však Ministerstvo zdravotnictví vydalo až v březnu 2013 a rovněž úprava příslušné databáze pro oznamování požadovaných informací trvala déle, než byl původní předpoklad. Z toho důvodu Ministerstvo zdravotnictví metodickým pokynem k této vyhlášce umožnilo posunout splnění informační povinnosti pro směsi a detergenty již uvedené na trh až do 1. března 2014. Teprve nyní má tedy dozorový orgán, kterým je Česká inspekce životního prostředí, možnost splnění této zákonné povinnosti vymáhat.

Do informačního systému Ministerstva zdravotnictví označovaného „CHES“ (Chemické směsi), který využívá dosavadní databázi ChLaP („Chemické látky a přípravky“), mají povinné subjekty poskytovat informace o směsích s nebezpečnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi nebo nebezpečnými vlastnostmi ovlivňujícími zdraví, a to nejpozději do 45 dnů od jejich prvního uvedení na trh. Postup, kterým se zjišťují a hodnotí vlastnosti směsi, stanoví chemický zákon. Směs s nebezpečnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi je taková, která je výbušná, oxidující, hořlavá, vysoce hořlavá či extrémně hořlavá. Za směs s nebezpečnými vlastnostmi ovlivňujícími zdraví lze pak považovat směs toxickou či vysoce toxickou, zdraví škodlivou, žíravou, dráždivou, senzibilující, karcinogenní, mutagenní a směs toxickou pro reprodukci. Dále oznamovací povinnosti podléhají detergenty, tedy čistící látky. Naopak vyňaty jsou z této povinnosti biocidní přípravky, přípravky na ochranu rostlin a pomocné prostředky na ochranu rostlin.

Jako je mnoho směsí a detergentů, o nichž je nutno poskytnou informace stanovené vyhláškou, je rovněž mnoho subjektů, na které tato oznamovací povinnost dopadá. Pokud jde o směsi s výše uvedenými nebezpečnými vlastnostmi, jsou dotčenými subjekty dovozci a následní uživatelé uvádějící je na trh Evropské unie poprvé na území ČR a dodavatelé uvádějící směsi z jiného členského státu Evropské unie poprvé na trh na území ČR. Následného uživatele poměrně složitě definuje nařízení REACH (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006). Důležité však je, že následným uživatelem není spotřebitel, jakkoli by se tak z pojmu samotného dalo usuzovat. I tak zahrnuje tento pojem široké spektrum osob, zjednodušeně řečeno je následným uživatelem každý, kdo používá směs, kromě výše uvedené výjimky a výrobců, dovozců a distributorů. V případě detergentů jsou povinnými subjekty výrobci uvádějící detergenty na trh EU a na území ČR a distributoři uvádějící detergenty na území ČR.

Účelem oznamování je ochrana života a zdraví a poskytování informací při jejich ohrožení. Za tímto účelem mají k údajům přístup pracovníci toxikologického informačního střediska. Rozsah oznamování, jak již bylo uvedeno výše, je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Ta povinně požaduje identifikaci nebezpečné směsi, identifikaci osoby zodpovědné za uvedení na trh, klasifikaci nebezpečné směsi podle chemického zákona, informace o složení nebezpečné směsi a některé její fyzikální a chemické vlastnosti. U detergentů se požaduje pouze jejich identifikace, identifikace osoby zodpovědné za uvedení na trh a informace o složení detergentu. Nadto může oznamovatel na základě vlastního uvážení v oznámení uvést i další důležité údaje. Jejich úplný výčet je uveden v příloze citovaného metodického pokynu.

A jakým způsobem lze oznámení provést? Jednoduše elektronicky prostřednictvím již zmiňovaného informačního systému CHES. Nejprve je potřeba se zaregistrovat, teprve poté může oznamovatel do systému vstoupit a vyplnit požadované údaje. Jakmile je oznámení odesláno, nelze jej měnit. Pro jakoukoli změnu je nutno vyplnit oznámení nové, které se v systému s původním oznámením propojí. V případě potřeby zadání většího množství dat může oznamovatel využít XML rozhraní. Do systému je rovněž možno vkládat přílohy v jakémkoli formátu. Zahraniční subjekty zajisté uvítají možnost využití anglické jazykové mutace systému.

Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí sankce až jeden milion korun. Vzhledem k intuitivnímu webovému formuláři i možnosti propojení vlastních podnikových databází se systémem CHES pomocí XML rozhraní lze však oznamovací povinnost splnit poměrně snadno a sankci se tak vyhnout. Pokud by si oznamovatel ani po prostudování metodického pokynu a dalších dokumentů včetně nápovědy k systému na jeho použití netroufl, může vyhledat pomoc některé ze společností specializujících se přímo na problematiku povinného oznamování informací.

Ačkoli klasifikace, označování a balení směsí podle chemického zákona končí k poslednímu květnu roku 2015, neboť od 1. června 2015 se bude postupovat podle přímo použitelného evropského nařízení č. 1272/2008 Sb. (tzv. nařízení CLP), oznamovací povinnost podle § 22 chemického zákona zůstane i po tomto datu zachována.


Mgr. Alena Šíchová

Mgr. Alena Šíchová,
advokátní koncipientka


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 12
186 00 Praha 8

Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
e-mail: praha@dhplegal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz