NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2002, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

Sbírka:  266/2002 | Částka:  98/2002
28.6.2002

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

266

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2002,
kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských
a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie


      Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1

      Ze zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje clo podle preferenčních celních sazeb a v rámci celních kvót stanovených pro období od 1. července do 31. prosince 2002 a od 1. ledna do 30. června 2003 v příloze k tomuto nařízení. Pokud nebude celní kvóta, stanovená pro období končící 31. prosince 2002, vyčerpána, zvyšuje nevyčerpané množství celní kvótu stanovenou pro následující období.

§ 2

      Zbožím pocházejícím z Evropské unie se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené mezinárodní
smlouvou.1)
§ 3

      Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené celním sazebníkem2) platným v době přijetí celního prohlášení.

§ 4

      Celní kvóty uvedené v příloze k tomuto nařízení se otevírají v 8.00 hodin prvního dne období, na které jsou tyto kvóty otevřeny. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.

§ 5

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

§ 6

      Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. června 2003.
Předseda vlády:


Ing. Zeman v. r.

Ministr financí:


Ing. Rusnok v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Fencl v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 266/2002 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášená pod č. 7/1995 Sb., v platném znění.
2)
Nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).