NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Sbírka:  190/2019 | Částka:  83/2019
8.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


190

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změ-ně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1 doplňují slova ˙ , a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole15) k 1. září příslušného školního roku˙.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

––––––––––––––––––––

˙15)
§ 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.˙.

      2.  V § 6 odst. 6 se na konci písmene c) slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou.

      3.  V § 6 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem ˙a˙ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
˙e)
v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin16).

––––––––––––––––––––

16)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/ /2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.˙.

      4.  V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta ˙Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e).˙.

      5.  Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:˙Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017
Sb.


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017
Sb.
Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

      2.  Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Toman, CSc., v. r.