NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. srpna 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  222/2019 | Částka:  95/2019
30.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


222

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb., nařízení vlády č. 97/2017 Sb. a nařízení vlády č. 86/2018 Sb., se mění takto:

      1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta ˙Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI.˙.

      2.  V příloze č. 2 části III. bodě 12 se v tabulce u položky ˙Chrom (VI)˙ ve čtvrtém sloupci číslo ˙0,2˙ nahrazuje číslem ˙0,053˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18. listopadu 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:


doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.