NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. června 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  146/2019 | Částka:  62/2019
19.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


146

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. června 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb., se mění takto:

      1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
˙Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/ /737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/ /738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/ /739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/ /740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/ /741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/ /742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení.˙.

      2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta
˙Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.˙.

      3.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
˙Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii ˙Flip Chip˙.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory.˙.

      4.  V příloze č. 2 položka 6 a) zní:      5.  V příloze č. 2 se za položku 6 a) vkládá nová položka 6 a)-I, která zní:

      6.  V příloze č. 2 položka 6 b) zní:

      7.  V příloze č. 2 se za položku 6 b) vkládají nové položky 6 b)-I a 6 b)-II, které znějí:


      8.  V příloze č. 2 položka 6 c) zní:

      9.  V příloze č. 2 položka 7 a) zní:

      10.  V příloze č. 2 položka 7 c)-I zní:

      11.  V příloze č. 2 položka 7 c)-II zní:

      12.  V příloze č. 2 položka 7 c)-IV zní:

      13.  V příloze č. 2 položka 8 b) zní:

      14.  V příloze č. 2 se za položku 8 b) vkládá nová položka 8 b)-I, která zní:

      15.  V příloze č. 2 položka 15 zní:

      16.  V příloze č. 2 se za položku 15 vkládá nová položka 15 a), která zní:

      17.  V příloze č. 2 položka 18 b) zní:


      18.  V příloze č. 2 se za položku 18 b) vkládá nová položka 18 b)-I, která zní

      19.  V příloze č. 2 položka 21 zní:

      20.  V příloze č. 2 se za položku 21 vkládají nové položky 21 a) až 21 c), které znějí:

      21.  V příloze č. 2 položka 24 zní:

      22.  V příloze č. 2 položka 29 zní:

      23.  V příloze č. 2 položka 32 zní:

      24.  V příloze č. 2 položka 34 zní:

      25.  V příloze č. 2 položka 37 zní:

      26.  V příloze č. 2 se doplňuje položka 42, která zní:      27.  V příloze č. 3 položkách 35 a 43 se slovo ˙kontrolních˙ nahrazuje slovem ˙řídicích˙.

      28.  V příloze č. 3 položkách 36, 39 a 40 se slovo ˙kontrolní˙ nahrazuje slovem ˙řídicí˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou
a)
ustanovení čl. I bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti dnem 22. července 2019, a
b)
ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. března 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:


doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.