NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  192/2019 | Částka:  83/2019
8.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


192

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

      Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V bodě II. se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
˙g)
soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.˙.

      2.  V bodě III. se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písme- na a) až k).

      3.  V bodě III. písm. e) bodě 1 se za slovy ˙sy-stémů a složek˙ slovo ˙leteckých˙ zrušuje.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:


Mgr. Metnar v. r.