NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Sbírka:  195/2019 | Částka:  84/2019
8.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


195

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb.,
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu
pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí






      Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Čl. I

      Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- -psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:

      1.  Bod 14.4. zní:
˙



14.4. Asistent pedagoga
36



˙.

      2.  Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5., který zní:
˙



14.5. Asistent pedagoga
vykonávající činnost jako
podpůrné opatření
32 až 36




˙.
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde- -li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Čl. III

      Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 2, § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 se za slovo ˙příloze˙ vkládá text ˙č. 1˙.

      2.  V § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se slovo ˙jednu˙ nahrazuje číslem ˙1˙.

      3.  V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo ˙jednu˙ nahrazuje slovy ˙1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,˙.

      4.  Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

˙§ 5a

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči

      Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.

§ 5b

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu

      (1)  Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

      (2)  Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.˙.

      5.  V § 6 se za slovo ˙přílohy˙ vkládá text ˙č. 1˙ a slovo ˙jedním˙ se nahrazuje číslem ˙1˙.

      6.  Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.

      7.  V příloze č. 1 poznámkách č. 1, 3 a 5 až 7 se slovo ˙jedné˙ nahrazuje číslem ˙1˙ a v poznámce č. 3 se na konci textu věty první doplňují slova ˙a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy˙.

      8.  Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:



˙Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.


ČÁST TŘETÍ


ÚČINNOST





Čl. IV


      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.








Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.





Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:


Ing. Plaga, Ph.D., v. r.