NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  168/2017 | Částka:  60/2017
13.6.2017

168

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády č. 278/2015 Sb., nařízení vlády č. 273/2016 Sb. a nařízení vlády č. 316/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 8 a 10 se číslo ˙9˙ nahrazuje číslem ˙6˙.

      2.  § 5 včetně nadpisu zní:

˙§ 5

Platový tarif

      (1)  Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

      (2)  Zaměstnanci, který je
a)
uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b)
úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
c)
zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d)
zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e)
zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

      (3)  Zaměstnanci, který je
a)
zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
b)
pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 2 nebo 5 stanoveno jinak.

      (4)  Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

      (5)  Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

      (6)  Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.˙.

Poznámky pod čarou č. 18, 18b, 18d, 23 a 29 se zrušují.

      3.  V § 8 odst. 1 se číslo ˙10˙ nahrazuje čís- lem ˙7˙.

      4.  V § 8 odst. 2 se částka ˙4 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙5 000 Kč˙.

      5.  V § 8 odst. 3 se věta první nahrazuje větami ˙Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 10 přílohy č. 7 k tomuto nařízení. Zaměstnanci, kterému přísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině III. bodu 10 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, nepřísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.˙.

      6.  Přílohy č. 1, 2 a 5 se zrušují.

Dosavadní přílohy č. 3 a 4 se označují jako přílohy č. 1 a 2 a dosavadní přílohy č. 6 až 10 se označují jako přílohy č. 3 až 7.

      7.  V nadpisu přílohy č. 1 se číslo ˙3˙ nahrazuje číslem ˙1˙.

      8.  V nadpisu přílohy č. 2 se číslo ˙4˙ nahrazuje číslem ˙2˙.

      9.  V nadpisu přílohy č. 3 se číslo ˙6˙ nahrazuje číslem ˙3˙.

      10.  V nadpisu přílohy č. 4 se číslo ˙7˙ nahrazuje číslem ˙4˙.

      11.  V nadpisu přílohy č. 5 se číslo ˙8˙ nahrazuje číslem ˙5˙.

      12.  V nadpisu přílohy č. 6 se číslo ˙9˙ nahrazuje číslem ˙6˙.

      13.  V příloze č. 7 ve III. skupině se doplňuje bod 10, který zní:

˙10.  Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:


Mgr. Marksová v. r.