SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech

Sbírka:  39/2019 | Částka:  25/2019
8.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


39

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. července 2016 byla v Saint-Denis otevřena k podpisu Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.

      Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 30. listopadu 2017.

      S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 16. května 2019.

      Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. listopadu 2017. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. července 2019.

      Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

      Dne 10. května 2019 přijal generální tajemník Rady Evropy nótu, kterou Česká republika v souladu s člán-kem 16 odst. 1 vypovídá Evropskou úmluvu o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech, otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 19. srpna 1985 a oznámenou pod č. 118/1996 Sb.

      Výpověď nabývá účinnosti na základě článku 16 odst. 2 Úmluvy dne 1. prosince 2019.