Vyhláška Ministerstva financí ze dne 17. března 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka:  74/2000 | Částka:  26/2000
31.3.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

74

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 17. března 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky
a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

      Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb. a vyhlášky č. 98/1996 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

,,b)
u Kooperativy, pojišťovny, a. s., ostatní zaměstnavatelé.

––––––––––––––––––––


1)  § 8 a 205d zákoníku práce.".


      2.  V § 1 odst. 2 písm. a) se slova ,,České Kooperativě, družstevní pojišťovně, a. s., nebo Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., ve smyslu odstavce 1" nahrazují slovy ,,Kooperativě, pojišťovně, a. s.".

      3.  V § 12 odst. 5 písmeno b) zní:

,,b)
zaměstnavatel příslušný ke Kooperativě, pojišťovně, a. s., na účet číslo 40002-50404-011/0100 Komerční banka, a. s., Praha 1,".

      4.  V § 12 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

      5.  Příloha č. 1 se zrušuje.

Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:


doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.