Vyhláška Ministerstva financí ze dne 5. dubna 1996, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.

Sbírka:  98/1996 | Částka:  32/1996
31.12.1996

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

98

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 5. dubna 1996,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky
a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.


      Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/ /1995 Sb., se mění takto:

      1.  § 12 odst. 5 písm. c) zní:

,,c)  zaměstnavatelé příslušní k Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., na účet číslo 19-5175630277/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Brno.".

      2.  V § 1 odst. 1 písm. b), v § 1 odst. 2 písm. a) a v příloze č. 1 bodu 2 se obchodní jméno ,,Kooperativa, moravskoslezská družstevní pojišťovna, a. s.," nahrazuje obchodním jménem ,,Moravskoslezská KOOPERATIVA, družstevní pojišťovna, a. s.".

Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.