Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Sbírka:  256/1999 | Částka:  87/1999
23.11.1999

Derogace

Je rušen: 103/2005
256

Vyhláška

Ministerstva obrany

ze dne 8. listopadu 1999

o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě


Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 11 odst. 7 a § 36 odst. 7 zákona č. 218/1999 Sb. ČR, o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), podle § 39 zákona č. 219/1999 Sb. ČR, o ozbrojených silách České republiky, a podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb. ČR, o vojácích z povolání:


§ 1

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost je základním předpokladem k výkonu vojenské činné služby.

(2) Zdravotní způsobilost k vojenské činné službě se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách u odvodního a přezkumného řízení, při preventivních prohlídkách vojáků v činné službě, při vyšetřeních občanů povolávaných do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen „uchazeči”) a při zařazování vojáků do některých speciálních funkcí (dále jen „specialisté”).


§ 2

Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupeň zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se vyjadřuje zdravotními klasifikacemi. Zdravotní klasifikace jsou základním podkladem pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Slovně vyjadřují rozsah schopnosti k vojenské činné službě a pro potřebu administrativního a statistického zpracování výsledků posudkové činnosti se označují příslušnou značkou.

(2) Zdravotní způsobilost se vyjadřuje těmito zdravotními klasifikacemi:

a) Schopen (značka A) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení s výjimkou některých speciálních vojenských odborností, které mají vymezené požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a kladou zvýšené nároky na zdravotní stav.

b) Schopen, ne pro I, II, III (značka B I, B II, B III), se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu s omezením pro určité odbornosti a funkce, které vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost (B I), duševní činnost a intelektové kvality (B II) a přesnost a pohotovost smyslových orgánů (B III). Zdravotní klasifikace B I - B III může být stanovena v různých kombinacích nebo i v rozsahu všech 3 skupin omezení.

c) Schopen s omezením prvního stupně (značka C 1) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje výkon některých funkcí a vyžaduje poskytování krátkodobých úlev v plnění služebních povinností.

d) Neschopen v míru, schopen s omezením druhého stupně za stavu ohrožení státu a válečného stavu (značka C 2) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům, kteří nejsou pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav po dobu delší než 12 měsíců schopni vykonávat vojenskou činnou službu v míru nebo jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu jenom při poskytnutí podstatných a trvalých úlev v plnění služebních povinností.

e) Dočasně neschopen (značka D) se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu po dobu delší než 6 týdnů vojákům v náhradní službě, 4 měsíce vojákům v základní službě, 12 měsíců odvedencům a vojákům mimo činnou službu. Jde o přechodnou zdravotní klasifikaci, která se může stanovit nejdéle na dobu 3 roků od jejího prvního stanovení při odvodním nebo přezkumném řízení.

f) Trvale neschopen (značka Dv) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který trvale nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu.


§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Pro jednotné posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se stanoví v příloze č. 1 zdravotní hlediska u nejčastěji se vyskytujících nemocí a vad a jim odpovídající stupeň zdravotní způsobilosti, který se vyjadřuje značkou příslušné zdravotní klasifikace. V příloze č. 2 se stanoví požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a v příloze č. 3 se stanoví diferencované zdravotní požadavky pro posuzování specialistů a uchazečů.


§ 4

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vydávají na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření lékaři odvodních komisí, lékaři přezkumných komisí, lékaři posádkových zařízení zdravotní péče (dále jen „posádkové ošetřovny”), lékaři vojenských nemocnic nebo lékaři Ústavu leteckého zdravotnictví (dále jen „posuzující lékaři”). Posudek obsahuje zdravotní klasifikaci, která odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu. Je podkladem pro odvodní nebo přezkumné rozhodnutí nebo vyjadřuje zdravotní způsobilost uchazeče nebo specialisty k výkonu vojenské činné služby a k výkonu funkce.

(2) Posuzující lékaři si mohou vyžádat od ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(3) Posuzující lékaři odesílají posuzované osoby k odborným vyšetřením do zdravotnických zařízení, která určí, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné anebo starší než 3 měsíce.

(4) Osoby odsouzené za spáchání trestného činu, osoby sledované a léčené v psychiatrických zařízeních pro duševní poruchy a poruchy chování, zejména pro závislost na herních automatech, alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, se před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti platí do příští pravidelné prohlídky, pokud v něm není stanoveno jinak nebo se nejedná o mimořádnou prohlídku.

(6) Posudky o zdravotní způsobilosti jsou pro velitele závazné při zařazování vojáků do funkcí a jejich určování k plnění služebních úkolů.


§ 5

Lékařské prohlídky

(1) Lékařské prohlídky u odvodního a přezkumného řízení zahrnují ověření a doplnění anamnézy, antropometrická měření, orientační chemické vyšetření moče, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření, orientační vyšetření sluchu a zraku včetně barvocitu, popřípadě další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a předpokládané funkce.

(2) Zdravotní způsobilost vojáků v činné službě k výkonu funkce a k plnění služebních úkolů se posuzuje při preventivních nebo jiných lékařských prohlídkách a vyšetřeních.

(3) Preventivní prohlídky se provádějí v tomto časovém rozmezí a s tímto obsahem:

a) vstupní lékařské prohlídky se provádějí u vojáků, kteří nastupují základní nebo náhradní službu, u nově přijatých vojáků z povolání a u vojáků v záloze, kteří nastupují vojenské cvičení nejpozději do 4 týdnů po jejich nástupu. Obsahem je anamnéza (rodinná, osobní, pracovní, epidemiologická), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, vyšetření moče na bílkoviny, cukry, žlučová barviva a vyšetření chrupu,

b) pravidelné lékařské prohlídky se provádějí

1. roční lékařské prohlídky vojáků z povolání jednou ročně. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory (ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, profesní rizika), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce.

Vojáci ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se podrobují rozšířeným lékařským prohlídkám, při kterých se dále provádí laboratorní vyšetření krve (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, GMT, kreatinin, krevní obraz), klidové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření (vyšetření per rectum, hemokult, u žen vyšetření prsu) a cílené psychologické vyšetření,

2. lékařské prohlídky vojáků na rizikových pracovištích v termínech a v rozsahu podle povahy a druhu rizika,1)

3. lékařské prohlídky vojáků, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, 1)

c) mimořádné lékařské prohlídky specialistů se provádějí tehdy, jestliže jejich činnost vykázala nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob, anebo jestliže výkon speciální činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, byl přerušen na dobu delší než 3 měsíce,

d) zvláštní lékařské prohlídky se provádějí

1. bezprostředně před nástupem kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,

2. bezprostředně po ukončení nebo přerušení kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,

3. před sportovními soutěžemi. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru se zaměřením na stanovení zdravotní způsobilosti ke sportovní soutěži,

e) výstupní lékařské prohlídky vojáků v základní nebo náhradní službě, vojáků v záloze na vojenském cvičení a vojáků z povolání se provádějí před jejich propuštěním z vojenské činné služby nebo před přemístěním nebo převedením k výkonu funkce, pro niž se nepožaduje zdravotní způsobilost podle této vyhlášky. Obsah prohlídky je stejný jako u vstupní lékařské prohlídky.


§ 6

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

(1) Zdravotní stav uchazečů se zjišťuje a posuzuje výhradně ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví. Při vyšetření uchazeči předloží vyplněný dotazník2) nebo výpis ze zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře.

(2) Obsahem vyšetření je

a) ověření a doplnění anamnestických údajů,

b) antropometrická měření,

c) fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,

d) vyšetření EKG,

e) laboratorní vyšetření moče a krve (moč chemicky + sediment, krevní skupina + Rh, ALT, AST, bilirubin celk., glykemie, cholesterol celk.),

f) rtg hrudních orgánů (vyšetření se může nahradit rtg snímkem, který nesmí být starší než 6 měsíců),

g) vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole,

h) vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,

i) vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,

j) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,

k) u žen gynekologické vyšetření (vyšetření se může nahradit odborným nálezem ošetřujícího ženského lékaře, který nesmí být starší než 1 měsíc),

l) cílené psychologické vyšetření,

m) další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu.

(3) Uchazeči, kteří mají konat službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí, se dále podrobují vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Toto vyšetření se doplňuje o laboratorní vyšetření krve (sedimentace erytrocytů, krevní obraz a diferenciál, GMT, HbsAg), o odběr krve pro uložení vzorku krevního séra v sérové bance Armády České republiky a o další vyšetření podle požadavku přijímajícího státu.

(4) Kladný posudkový závěr lze vydat tehdy, jestliže zdravotní stav uchazeče odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen podle sloupce II přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou uchazeči označeni arabskou číslicí 7.

(5) Posudkový závěr obsahuje odpovídající zdravotní klasifikaci a vyjádření ke zdravotní způsobilosti uchazeče.


§ 7

Posuzování zdravotní způsobilosti specialistů

(1) Přísnější zdravotní hlediska se stanoví pro posuzování zdravotní způsobilosti specialistů, jejichž činnost může ve zvýšené míře ohrozit jejich vlastní bezpečnost a zdraví nebo zdraví a životy ostatních osob. Specialisty se rozumějí zejména řidiči vojenských vozidel, vůdcové vojenských plavidel, průzkumníci, potápěči, výsadkáři, operátoři řízených střel, radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, radisté, vojáci strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže.

(2) Kladný posudkový závěr lze vydat, jestliže zdravotní stav specialisty odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen, popřípadě Schopen, ne pro I nebo Schopen, ne pro III podle přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou specialisté označeni arabskými číslicemi 1 až 6.

(3) Zdravotní způsobilost specialistů se posuzuje před zahájením odborného výcviku a při preventivních prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření ve vojenských nemocnicích (výsadkáři) nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví (potápěči určení k potápění do hloubky větší než 7 m).

(4) Specialisté, jejichž činnost vyžaduje zvýšené nároky na odolnost psychických funkcí a osobnostní kvality, se při posuzování zdravotní způsobilosti vždy podrobují cílenému psychologickému vyšetření v lékařsko - psychologických odděleních vojenských nemocnic. Jde zejména o operátory řízených střel, vojáky strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže, vůdce vojenských plavidel, řidiče vojenských vozidel s právem přednosti jízdy, vybavených zvláštním znamením, vozidel určených k přepravě nebezpečných nákladů, řidiče osobních, středních a těžkých nákladních automobilů a autobusů používaných k hromadné přepravě osob a řidiče speciálních kolových vozidel, speciálních stavebních strojů a jeřábové techniky a řidiče dalších speciálních vozidel s nástavbou značné finanční hodnoty.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr

a) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,

b) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku jednoznačně vyjádřeny,

c) zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.


§ 8

Posuzování zdravotní způsobilosti při přezkumném řízení

(1) Přezkumné řízení se provádí

a) při všech závažných změnách zdravotního stavu a dále

1. u vojáků v náhradní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz déle než 6 týdnů, u vojáků v základní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 3 měsíce, a u odvedenců a vojáků mimo činnou službu, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 12 měsíců,

2. u vojáků z povolání, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,

b) vždy, kdy přezkumná komise při předchozím přezkumném řízení stanovila provést nové přezkumné řízení,

c) je-li třeba posoudit, zda onemocnění nebo úraz vznikly nebo se zhoršily při výkonu vojenské činné služby nebo v přímé souvislosti s ní.3) Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon vojenské činné služby byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví.

(2) Přezkumné rozhodnutí obsahuje zejména zdravotní klasifikaci s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, souvislost poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby, popřípadě vyjádření o zařazení do vhodné funkce a o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření.


§ 9

Základní dokumentace pro přezkumné řízení

Pro posuzování zdravotní způsobilosti při přezkumném řízení se stanoví tato základní dokumentace:

a) „Lékařské vysvědčení o zdravotní způsobilosti”. Vystavuje se pro potřebu posouzení zdravotní způsobilosti uchazečů a některých specialistů. Je v něm objektivně vyjádřen jejich zdravotní stav k určitému datu a je nedílným podkladem pro poskytování další zdravotní péče a navazující posudkovou činnost. Jeho platnost se stanoví na dobu 6 měsíců,

b) „Osvědčení o nemoci”. Je základním dokumentem pro přezkumné řízení s vojáky v činné službě. Obsahuje podrobné údaje o zdravotním stavu a posudkový závěr přezkumné komise,

c) „Rozhodnutí přezkumné komise”. Toto rozhodnutí obsahuje posudkový závěr přezkumné komise s poučením o možnosti odvolání,

d) „Odborný lékařský nález”. Tento nález vystavuje odborné oddělení vojenské nemocnice jako podklad pro potřebu ošetřujícího lékaře posádkové ošetřovny ke zpracování „Osvědčení o nemoci”. Obsahuje výsledky všech odborných vyšetření nutných pro účely přezkumného řízení,

e) „Charakteristika vojáka pro přezkumné řízení”. Tato charakteristika obsahuje základní údaje o trvání neschopnosti vojáka z povolání k vojenské činné službě, o dosud zastávaných funkcích a stanovisko velitele k možnosti jeho dalšího zařazení na vhodnou funkci podle navrhované zdravotní klasifikace,

f) „Zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu vojáka”. V této zprávě ošetřující lékař posádkové ošetřovny hodnotí dosavadní zdravotní stav vojáka a navrhuje odpovídající zdravotní klasifikaci,

g) „Přihláška o léčení - o sociální zabezpečení”. Tuto přihlášku vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetřovny vojákům v základní nebo v náhradní službě propouštěným z vojenské činné služby ze zdravotních důvodů jako zprávu o jejich zdravotním stavu a jako doklad k uplatňování zákonných nároků na další léčení nebo na sociální a důchodové zabezpečení,

h) „Lékařský nález”. Tento nález vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetřovny vojákům z povolání propouštěným ze služebního poměru ze zdravotních důvodů jako doklad k uplatňování zákonných nároků na sociální a důchodové zabezpečení.


§ 10

Zrušuje se předpis Federálního ministerstva obrany evid. zn. Všeob - P - 41 (práv.) - Lékařské posuzování schopnosti k vojenské činné službě a přezkumné řízení v ČSLA, registrovaný v částce 34/1981 Sb..


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

Seznam nemocí a vad pro posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě


Seznam nemocí a vad je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (dále jen MKN - 10). Část V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) je zpracována podle III. diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti, který se běžně používá v psychiatrické praxi. Podrobněji jsou uvedena onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují v posudkové praxi.

Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojmístným číselným kódem, případně ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka podle MKN - 10). Za číslem - značkou nemoci se uvádí vždy písmeno odstavce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označení sloupce, podle kterého se osoba posuzuje.

Podle sloupce I se posuzují:

- branci,

- odvedenci,

- mužstvo a poddůstojníci.

Podle sloupce II se posuzují:

- rotmistři, praporčíci, důstojníci a generálové,

- čekatelé - praporčíci, čekatelé - důstojníci,

- uchazeči.

Ve sloupci „Poznámka” slouží uváděná omezení vyjádřená arabskými číslicemi jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného do konkrétní funkce a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Číselné označení pro specialisty a uchazeče:

1. průzkumníci, potápěči, operátoři řízených střel,

2. výsadkáři,

3. řidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidel,

4. radisté,

5. operátoři radiolokátorů a rádiové zaměřovací techniky,

6. strážní služba u strážních jednotek a u Hradní stráže,

7. uchazeči.

Poznámka „ne strážní služba” znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby, a uvádí se proto jako dodatek zdravotní klasifikace. přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní stav vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 3.

Při méně závažných změnách zdravotního stavu, které vedou pouze ke změně stupně zdravotní způsobilosti (tj. při změnách zdravotní klasifikace A na BI - BIII a naopak), se neprovádí přezkumné řízení. Odpovídající změna se zaznamená ve zdravotních, osobních a evidenčních dokladech. Zdravotní klasifikace BI, BII, BIII umožňuje běžnou pracovní aktivitu, kterou se rozumí schopnost vykonávat své občanské zaměstnání (např. automechanik, skladník, kuchař apod.) nebo snášet srovnatelnou zátěž při výkonu jiné funkce.

Při posuzování zdravotního stavu držitelů řidičského oprávnění, u kterých posuzující lékař zjistí nemoc nebo vadu, která omezuje nebo vylučuje bezpečné ovládání motorového vozidla, postupuje podle Směrnice MZ ČR č. 8/1986 Ú. v. ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají (vydá posudek o nezpůsobilosti k řízení a zašle jeho opis příslušnému dopravnímu inspektorátu Policie České republiky).


Obsah

Strana

I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
4 177

II. Novotvary (C00 - D48)
4 189

III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy, které se týkají mechanismu imunity (D50 - D89)
4 193

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
4 196

V. Duševní poruchy a poruchy chování (F00 - F99)
4 202

VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
4 211

VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
4 217

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
4 321

IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)
4 237

X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
4 241

XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)
4 247

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
4 253

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
4 257

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
4 263

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
4 269

XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
4 270

XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
4 272

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
4 274

XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)
4 278

XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)
4 301

XXI. Faktory, které ovlivňují zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99)
4 302


I. Některé infekční a parazitární nemoci (A 00 - B 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Následné stavy po skončeném léčení infekčních nemocí se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg Z 22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci


1. A 00 - A 09
2. Střevní infekční nemoci
a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. A 15 - A 19
2. Tuberkulóza
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 15 - A 16
2. Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg A 15. 6, A 16. 5 - Tuberkulózní zánět pohrudnice jsou uvedeny samostatně dále


1.
2. a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci
3.
3. 1. Dv
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci
3.
3. 1. Dv
3. 2. léčení
4.


1.
2. c) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než jeden rok
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou, stav po parciální resekci plic pro tuberkulózu
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1, C 2
4. ad d) ve sl. II u stavů s těžkou poruchou ventilace stanovit zdravotní klasifikaci C 2


1.
2. e) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui, která nepřesahují rozsah jednoho plicního pole, bez poruchy ventilace
3.
3. 1. B I, D
3. 2. A, C 1
4. ad e) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba. Zdravotní klasifikaci A nebo B I možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P - II, tj. 5 let od zjištění tbc


1. A 15. 6, A 16. 5
2. Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků rtg. event. CT vyšetřením)
3.
3. 1. Dv
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Inaktivní forma s rozsáhlými bráničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchou
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) ve sl. II u stavů s těžkou poruchou ventilace stanovit zdravotní klasifikaci C 2


1.
2. c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkce
3.
3. 1. B I, D
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba. Zdravotní klasifikaci A nebo B I možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P - II, tj. 5 let od zjištění tbc


1. A 17
2. Tuberkulóza nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 18
2. Tuberkulóza jiných orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 19
2. Miliární tuberkulóza
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, které vzdorují léčbě, nebo úporně recidivující stavy. Stavy i po dobře zhojeném zánětu mozkových plen
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Inaktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Stavy zhojené ad integrum
3.
3. 1. B I, B II, B III, D
3. 2. A, C 1
4. ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba. Zdravotní klasifikaci A nebo B I, B II, B III možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P - II, tj. 5 let od zjištění tbc


1. A 20 - A 28
2. Některé zoonotické bakteriální nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 30 - A 49
2. Jiné bakteriální nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg A 39 - Meningokokové infekce je uvedena samostatně dále


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které výrazně snižují pracovní schopnost
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1. A 39
2. Meningokokové infekce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami významně snižujícími pracovní schopnost
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami nebo postižením CNS
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. e) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění
3.
3. 1. A, B I, B II
3. 2. A
4. ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. A 50 - A 64
2. Infekce přenášené převážně sexuálním způsobem
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 65 - A 69
2. Jiné spirochétové nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem A 69. 2 - Lymeská nemoc


1. A 70 - A 74
2. Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 75 - A 79
2. Rickettsiózy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. d) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci
3.
3. 1. B I
3. 2. C 1
4. ad d) ne 1, 2, 5, 6


1.
2. e) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. A 80 - A 89
2. Virové infekce centrální nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 80
2. Akutní poliomyelitida
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 81
2. Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 82
2. Vzteklina - rabies
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. A 83 - A 89
2. Virové encefalitidy, meningitidy a ostatní virové infekce centrální nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnami
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNS
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech prodělaného onemocnění
3.
3. 1. A, B I, B II
3. 2. A
4. ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. A 90 - A 99
2. Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3. léčení
3. 1. léčení
3. 2.
4.


1.
2. b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba


1. B 00 - B 09
2. Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Nezávažná, ale často recidivující onemocnění
3.
3. 1. B I
3. 2. C 1
4. ad c) ne 1, 2, 6


1.
2. d) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následků
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. B 15 - B 19
2. Virová hepatitida
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 15
2. Akutní hepatitida A
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 16
2. Akutní hepatitida B
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 17
2. Jiná akutní virová hepatitida
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. B 18 - Chronická virová hepatitida je uvedena samostatně dále


1. B 19
2. Neurčená virová hepatitida
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 25. 1
2. Cytomegalovirová hepatitida (K 77. 0)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po aktivním onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce do 2 let od prodělaného onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Následné stavy bez poruchy funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) do 5 let po onemocnění ne 1, 2, 6 a chemik. Následky se posuzují po 2 letech jako Dg. K 70 - K 77 - Nemoci jater kromě Dg. Z 22. 5 - Přenašeč (nosič) virové hepatitidy, která je hodnocena v poznámce u této položky


1. B 18
2. Chronická virová hepatitida
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké a středně těžké formy, stavy s výrazným histologickým nálezem nebo s trvalými a závažnými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Lehká onemocnění, stavy s mírně závažnými funkčními poruchami a nezávažným snížením výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C1
4.


1.
2. c) Stavy nejméně 2 roky po skončení léčby, s normálním histologickým nálezem, bez funkčního postižení, při dobré celkové výkonnosti
3.
3. 1. B 1
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba. Ve sl. II zdravotní klasifikaci A je možno stanovit až po bioptickém ověření při normálním histologickém nálezu


1. B 20 - B 24
2. Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. R 75
2. Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Z 21
2. Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1, C 2, Dv
4.


1. B 25 - B 34
2. Jiné virové nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 25
2. Cytomegalovirová nemoc
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. B 25. 1 - Cytomegalovirová hepatitida (K 77. 0), která je uvedena výše


1. B 26
2. Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemica
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. B 26. 1 - Meningitis parotitica (G 02. 0) a B 26. 2 - Encephalitis parotitica (G 05. 1), které se hodnotí jako Dg. G 00 - G 09 - Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy


1. B 27
2. Infekční mononukleóza
3.
3. 1.
3. 2.
4. Poruchy mechanismu imunity (imunodeficientní stavy) ve spojitosti s prodělanou infekční mononukleózou se hodnotí podle Dg. D 80 - D 89 - Některé poruchy mechanismu imunity


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu po 1 roce od aktivního onemocnění
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a chemik


1. B 30 - B 34
2. Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými nebo závažnějšími poruchami funkce
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6


1. B 35 - B 49
2. Mykózy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Nezávažné formy a následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6


1. B 50 - B 64
2. Protozoární nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 50 - B 54
2. Malárie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 55 - B 57
2. Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. B 58 - B 64
2. Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. B 65 - B 83
2. Helmintózy - hlístové nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnými poruchami funkce postiženého orgánu
3.
3. 1. D
3. 2. C1, C 2
4.


1.
2. c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy


1. B 85 - B 89
2. Zavšivení, akarióza a jiná napadení
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Nezávažná nebo recidivující onemocnění
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) při častých recidivách ne 1, 2, 6, 7


1. B 90 - B 94
2. Následky infekčních a parazitárních onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků


1. B 95 - B 97
2. Bakteriální, virová a jiná infekční agens
3.
3. 1.
3. 2.
4. Tyto položky se poskytují pro použití pouze jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde


1. B 99
2. Jiné infekční nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy


II. Novotvary (C 00 - D 48)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1. C 00 - C 14
2. Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 15 - C 26
2. Zhoubné novotvary trávicího ústrojí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 30 - C 39
2. Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 40 - C 41
2. Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 43 - C 44
2. Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 45 - C 49
2. Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 50
2. Zhoubný novotvar prsu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 51 - C 58
2. Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 60 - C 63
2. Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 64 - C 68
2. Zhoubné novotvary močového ústrojí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 69 - C 72
2. Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. C 73 - C 75 - Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí jsou uvedeny dále


1. C 76 - C 80
2. Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 81 - C 96
2. Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. C 97
2. Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. D 37 - D 48
2. Novotvary nejistého nebo neznámého chování
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. D 00 - D 09 - Novotvary in situ a Dg. D 10 - D 36 - nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále


1.
2. a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázami
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky a s nejistou prognózou, stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založené stomie, laryngektomie, apod.
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. c) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčby
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Stavy bez známek nádorového onemocnění déle než 5 let po ukončení léčby, při celkovém dobrém stavu
3.
3. 1. B I, B II, B III, D
3. 2. A, C 1
4. ad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. C 73 - C 75
2. Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. D 09. 3
2. Carcinoma in situ štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Inoperabilní nebo léčbou neovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánů
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbu
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) zdravotní klasifikace C 1 se stanovuje při celkovém dobrém stavu bez známek nádorového onemocnění


1.
2. c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu, déle než 5 let po ukončení léčby
3.
3. 1. B I, D
3. 2. A, C 1
4. ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. D 00 - D 09
2. Novotvary in situ
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. D 09. 3 - Carcinoma in situ štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí, která byla hodnocena v předchozí části


1.
2. a) Opakované postižení in situ
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Stavy po úspěšném léčení bez známek nádorového onemocnění do 30 měsíců po ukončení léčby
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Stavy bez známek nádorového onemocnění po dobu delší než 30 měsíců při celkovém dobrém stavu
3.
3. 1. B I, B II, B III
3. 2. A
4. ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. D 10 - D 36
2. Nezhoubné novotvary
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Léčbou neovlivnitelné stavy, s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje a výzbroje
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity, s následnou nezávažnou poruchou funkce orgánů
3.
3. 1. B I, B II, B III
3. 2. A, C 1
4. ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba. U nezhoubných novotvarů štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí, mozku nebo jiné části centrálního nervového systému léčených operativně se zdravotní klasifikace A ve sloupci II nestanovuje


1.
2. c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavu
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy, které se týkají mechanismu imunity (D 50 - D 89)

1. Značka nemoci (vada)
2. Název nemoci (vada)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1. D 50 - D 53
2. Nutriční anémie
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti hematologických změn a jejich vlivů na ostatní orgánové funkce a na celkovou výkonnost organismu


1. D 55 - D 59
2. Hemolytické anémie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. D 60 - D 64
2. Aplastické a jiné anémie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. D 65 - D 69
2. Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. D 70 - D 77
2. Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké, léčení vzdorující formy s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a odolnost organismu
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením, lehce snižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Lehké formy po úspěšném léčení, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, při fyziologických hodnotách krevního obrazu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba


1. D 80 - D 89
2. Některé poruchy mechanismu imunity
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle stupně a rozsahu vzniklých komplikací a podle vlivu na celkový stav organismu a na celkovou tělesnou výkonnost


1.
2. a) Formy dlouhodobé, často recidivující imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků, s těžkým omezením výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4. Dr. D 86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále.


1.
2. b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu, s podstatným poklesem celkové výkonnosti
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba


1. D 86. 0 - 2
2. Sarkoidóza plic a mízních uzlin
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami u plicní formy přechod do plicní fibrózy - stadium III
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se závažnější poruchou plicních funkcí
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění. Stacionární nebo pomalu progredující formy bez závažnější poruchy plicních funkcí
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivity
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1. D 86. 3 - 9
2. Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba


IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E 00 - E 90)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle rozsahu a tíže vlastního onemocnění, jeho vlivu na výkonnost organismu a podle závažnosti druhových změn a převažujících projevů na různých orgánových systémech. Při posuzování endokrinních nemocí je vždy nutné endokrinologické vyšetření. Patří sem Dg E 89. 0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích


1. E 00 - E 07
2. Poruchy štítné žlázy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, vyžadující medikamentózní léčbu, provázené závažnými komplikacemi a podstatným snížením výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Uzlová a difúzní zvětšení štítné žlázy i bez vlastní poruchy funkce, která působí obtíže z tlaku na okolní orgány nebo jejichž sanoskopicky zjištěná velikost přesahuje 25 ml. Stavy po operačních zákrocích na štítné žláze nebo po úspěšné léčbě tyreotoxikózy do 2 let po operaci nebo po ukončení léčby. Hypotyreózy a chronické tyreoitidy úspěšně kompenzované léčbou, bez orgánových a psychických změn, jen mírně snižující výkonnost organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Malé difúzní eufunkční klidové strumy, sonoskopicky menší než 25 ml, bez příznaků tlaku na okolí, při normální výkonnosti organismu. Malé uzlové eufunkční strumy, diagnosticky ověřené punkční biopsií. Stavy nejméně 2 roky po úspěšné chirurgické léčbě štítné žlázy, bez známek poruchy funkce a bez snížení výkonnosti organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 6, 7


1. E 10 - E 14
2. Úplavice cukrová - cukrovka
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. E 15 - E 16
2. Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulinem. Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorální antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonností
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 6, 7. Stejně se posuzuje Dg. R 73 - Zvýšená hladina krevní glukózy


1. E 20 - E 35
2. Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. E 89
2. Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. E 89. 0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích, která je uvedena výše


1.
2. a) Těžké formy poruch ostatních žláz s vnitřní sekrecí včetně stavů po operačních zákrocích, které vyžadují soustavnou substituční inhibiční, modulační nebo jinou léčbu, se závažným omezením výkonnosti organismu. Tělesná výška nižší než 155 cm po ukončení vývoje
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Formy s méně závažnými poruchami funkce, kompenzované léčbou, bez komplikací, lehce snižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšných operačních zákrocích do 2 let po operaci. Endokrinopatie provázené nápadnou pravou gynekomastií
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Zcela lehké formy, nevyžadující soustavnou léčbu a nesnižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšné konzervativní nebo chirurgické léčbě, nejméně 2 roky od skončení léčby nebo po operaci, které nevyžadují zvláštní režimová nebo jiná opatření, s dobrou výkonností organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 6, 7


1. E 40 - E 46
2. Podvýživa - malnutrice
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. E 50 - E 64
2. Jiné nutriční karence
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými funkčními nebo morfologickými změnami postižených orgánů, se snížením výkonnosti organismu
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Lehké formy a stavy po skončení léčby, při dobrém celkovém stavu a výkonnosti organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad b) podle povahy poruchy ne 1, 2, 6, 7


1. E 65 - E 68
2. Obezita a jiné hyperalimentace
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při posuzování obezity přihlížet nejen ke stupni nadhmotnosti, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátu. Při orientačním posouzení obezity vycházet z měření tloušťky kožních řas na několika místech kaliperem, hodnot relativní hmotnosti (RW) a indexu tělesné hmotnosti (BMI)


1.
2. a) Obezita těžkého stupně, vzdorující léčebným pokusům o redukci, s podstatným snížením tělesné a srdeční výkonnosti (BMI nad 40)
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Obezita středního stupně, vzdorující řízení redukci, snižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost (BMI 30 - 40)
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) při obezitě, která trvale snižuje tělesnou zdatnost a výkonnost u vojáků z povolání, se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace C 2


1.
2. c) Prostá nadváha s dobrou výkonností organismu (BMI nižší než 30)
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) podle závažnosti ne 1, 2, 6


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. BMI = Body - Mass index
(tělesná hmotnost v kg/výška v m2)
Výška v m
Výška v m2
1, 55
2, 40
1, 60
2, 56
1, 65
2, 72
1, 70
2, 89
1, 75
3, 06
1, 80
3, 24
1, 85
3, 42
1, 90
3, 61
1, 95
3, 80
2, 00
4, 00
2, 05
4, 20
2, 10
4, 41


1. E 70 - E 90
2. Poruchy přeměny látek - metabolismu
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74. 8 - Jiné uvedené poruchy metabolismu uhlovodanů se posuzuje obdobně jako Dg. R 81 - Glykosurie. Dg. E 89 - Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam, je uvedena výše. Patří sem Dg. E 80 - Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení. Posuzuje se podle K 70 - K 77 - Nemoci jater


1.
2. a) Poruchy závažného rázu, léčením kůže ovlivnitelné, provázané těžší poruchou funkce nebo morfologickými změnami postižených orgánů, trvale snižujícími výkonnost organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázené méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost organismu. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy, při snížené celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Nezávažné poruchy, bez poruchy funkce a s dobrou výkonností organismu. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 7. Při posuzování hyperbilirubinémie je nutné stupeň její závažnosti ověřit zátěžovým testem (test hladovění, s kyselinou nikotinovou apod.)V. Duševní poruchy a poruchy chování (F 00 - F 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle rozsahu a tíže narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace na zvláštní podmínky života ve vojenském prostředí a podle vlivu na celkovou výkonnost organismu


1. F 00 - F 09
2. Organické duševní poruchy včetně symptomatických
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 00
2. Demence u Alzheimerovy choroby
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 01
2. Vaskulární demence
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 02
2. Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 03
2. Nespecifikovaná (neurčená) demence)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2.
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1. F 04
2. Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 05
2. Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 06
2. Jiné duševní poruchy, které vznikají následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkcí mozku nebo následkem somatického onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 07
2. Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 09
2. Nespecifikované (neurčené) organické nebo symptomatické duševní poruchy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Při trvalých nebo dlouhodobých závažných poruchách duševní činnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Při mírných residuálních projevech poruchy duševní činnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Při nezávažných poruchách duševní činnosti
3.
3. 1. B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1.
2. d) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchy
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. ad d) do 2 let po odeznění poruchy ne 7


1. F 10 - F 19
2. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení


1.
2. a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnami
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti odvykací léčby
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislosti
3.
3. 1. B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba. Ve sloupci I se zdravotní klasifikace B II stanovuje po 2 letech, ve sloupci II zdravotní klasifikace A až po 5 letech od ústavní odvykací léčby


1. F 20 - F 29
2. Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 20
2. Schizofrenie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 21
2. Schizotypní (schizotypální) porucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 22
2. Trvalé duševní poruchy s bludy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. F 23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále


1. F 24
2. Indukovaná porucha s bludy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 25
2. Schizoafektivní poruchy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1. F 23
2. Akutní a přechodné psychotické poruchy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 28
2. Jiné neorganické psychotické poruchy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 29
2. Nespecifikovaná (neurčená) neorganická psychóza
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem, i po úplné úpravě duševního stavu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu
3.
3. 1. B II, D
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba


1. F 30 - F 39
2. Poruchy nálady (afektivní poruchy)
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace. Dg. F 30 - Manická fáze a Dg. F 32 - Depresivní fáze jsou uvedeny samostatně dále


1. F 31
2. Bipolární afektivní porucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 33
2. Periodická (rekurentní) depresivní porucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 34
2. Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 38
2. Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 39
2. Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké poruchy provázené častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně závažné poruchy
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. F 30
2. Manická fáze
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 32
2. Depresivní fáze
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Při těžké nebo déletrvající fázi
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelné
3.
3. 1. B II, D
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba


1. F 40 - F 48
2. Neurologické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace


1. H 53. 1
2. Subjektivní poruchy vidění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 50 - F 59
2. Behaviorální syndromy (syndromy poruch chování) spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké poruchy, které vzdorují léčení, často recidivující, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně závažné poruchy, sebepoškozování závažného charakteru na základe reakce na stres
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Lehké poruchy jen částečně narušující schopnost společenské adaptace
3.
3. 1. B II
3. 2. A, C1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1.
2. d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace a nesnižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. F 60 - F 69
2. Poruchy osobnosti a chování u dospělých
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace


1. F 60
2. Specifické poruchy osobnosti
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 61
2. Smíšené a jiné poruchy osobnosti
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 62
2. Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 63
2. Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se závažným snížením celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně závažné poruchy s mírným snížením celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1.
2. d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. F 64
2. Poruchy pohlavní identity
3.
3. 1.
3. 2.
4. Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu


1. F 65
2. Poruchy sexuální preference
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace


1. F 66
2. Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké poruchy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně závažné poruchy
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Lehké nezávažné poruchy
3.
3. 1. A, B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. F 68
2. Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace


1. F 69
2. Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. Středně závažné poruchy s mírným snížením výkonnosti organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Poruchy lehkého stupně nesnižující výkonnost organismu
3.
3. 1. B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1.
2. d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. F 70 - F 79
2. Mentální retardace (duševní opoždění)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Hluboká, těžká, střední a lehká mentální retardace (IQ nižší než 69)
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Lehké snížení intelektu s narušením společenské adaptace
3.
3. 1. D
3. 2. Dv
4. ad b) - c) u IQ 70 až 90 se klasifikuje s přihlédnutím k úrovni společenské přizpůsobivosti a dosaženého stupně školního vzdělání podle Dg. F 60 - Specifické poruchy osobnosti, F 62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku, F 69 - Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých nebo F 79 - Neurčená mentální retardace, popř. jiné podle vedoucího příznaku zjištěné poruchy (Dg. F 80 - F 83 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností a motorických funkcí, F 89 - Neurčené poruchy psychického vývoje)


1.
2. c) Lehké snížení intelektu při dobré úrovni společenské adaptace
3.
3. 1. B II
3. 2. C 2
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba


1. F 80 - F 89
2. Poruchy psychického vývoje
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 90 - F 98
2. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. F 98. 0 - Neorganická enuréza, F 98. 1 - Neorganická enkopréza, F 98. 5 - Koktavost (zadrhávání) a F 98. 6 - Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále


1. F 99
2. Nespecifikovaná (neurčená) duševní porucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně těžké formy
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Poruchy lehkého stupně
3.
3. 1. B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1.
2. d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. F 98. 0
2. Neorganická enuréza
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. F 98. 1
2. Neorganická enkopréza
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy po neúspěšné léčbě
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně těžké formy prokázané ústavním pozorováním
3.
3. 1. D
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Lehké formy s ojedinělým výskytem
3.
3. 1. B II
3. 2. C 2
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba


1. F 98. 5
2. Koktavost (zadrhávání)
3.
3. 1.
3. 2.
4. Ostatní choroby a vady jsou uvedeny po položkou Dg. R 47 - R 49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu


1. B 98. 6
2. Breptavost
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Přechodná nebo mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě
3.
3. 1. A, B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) podle závažnosti poruchy ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba


VI. Nemoci nervové soustavy (G 00 - G 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle výsledné poruchy funkce CNS a periferní inervace (podle rozsahu přetrvávajících výpadových jevů v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické), vlivů na celkovou výkonnost a podle případných dalších komplikací


1. G 00 - G 09
2. Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Diagnóza se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení vyšetření FFG, CT mozku a psychologické vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění. U vojáků, kteří onemocněli v základní službě, se přezkum uskutečňuje ihned po ukončení aktivního onemocnění a stanovuje se zdravotní klasifikace D. Patří sem Dg. B 26. 1 - Meningitis parotitica (G 02. 0) a B 26. 2 - Encephalitis parotitica (G 05. 1)


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy s trvalými závažnými funkčními poruchami a výrazně sníženou celkovou výkonností
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami CNS
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy s lehčí poruchou CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS nejdříve po 2 letech po prodělaném akutním onemocnění
3.
3. 1. A, B I, B II
3. 2. A
4. ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a strážní služba


1. G 10 - G 13
2. Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 20 - G 26
2. Extrapyramidové a pohybové poruchy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 30 - G 32
2. Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 35 - G 37
2. Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce ústavně prokázanými
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektu
3.
3. 1. B II, B III
3. 2. C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba


1. G 40 - G 47
2. Poruchy záchvatové - paroxysmální
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při posuzování přihlížet ke druhu, tíži a četnosti záchvatů a případných duševních poruch


1. G 40
2. Epilepsie - padoucnice
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 41
2. Status epilepticus
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatovém léčení
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) S ojedinělými záchvaty nejvýše dvakrát do roka při protizáchvatovém léčení
3.
3. 1. D
3. 2. D 2
4.


1.
2. c) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nasazení protizáchvatové léčby v době do 1 roku od záchvatu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nutnosti protizáchvatové léčby po 1 roce od záchvatu. Epileptické záchvaty před více než 30 měsíci při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení
3.
3. 1. B II, B III
3. 2. C 1
4. ad d) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba


1.
2. e) Epileptické záchvaty před více než 5 lety při opakovaném normálním EG záznamu bez nutnosti léčení
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. G 43
2. Migréna
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. G 43 - Migréna se posuzuje podle četnosti, tíže a délky trvání záchvatu a výskytu průvodních jevů


1. G 44
2. Jiné syndromy bolesti hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 45
2. Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. G 46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech, která se posuzuje podle Dg. 160 - 169 - Cévní nemoci mozku


1. G 47
2. Poruchy spánku (záchvatového charakteru)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Formy s těžkým průběhem, vzdorující léčení spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané. Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném léčení se snížením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Méně závažné formy, léčením ovlivnitelné, s lehkou poruchou funkce (výkonnosti) organismu. Migréna s ojedinělými záchvaty
3.
3. 1. A, B II
3. 2. A, C 1
4. b) při poruše funkce nebo snížené výkonnosti podle povahy poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. G 50 - G 59
2. Onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení
3.
3. 1.
3. 2.
4. Pro posouzení postižení periferní nervové soustavy, nemoci myoneurálního spojení a svalů je nezbytné EMG vyšetření. Dg. G 50 - Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini je uvedena dále


1. G 51
2. Poruchy lícního nervu - nervi facialis
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčení
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Recidivující nebo těžká obrna bez lagoftalmu s patologickými synkinézami nebo ostatní formy do 2 let od zahájení léčení
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Lehká obrna s nepatrnou poruchou hybnosti nejméně 2 roky po ukončení léčení
3.
3. 1. B III
3. 2. A, C 1
4. ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1.
2. e) Stavy bez poruchy funkce nejméně 2 roky po ukončení léčení
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. G 50
2. Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 52
2. Poruchy jiných mozkových nervů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 53
2. Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde


1. G 54
2. Nemoci nervových kořenů a pletení
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 55
2. Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 56
2. Mononeuropatie horní končetiny
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 57
2. Mononeuropatie dolní končetiny
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 58
2. Jiné mononeuropatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 59
2. Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde


1. G 60 - G 64
2. Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 70 - G 73
2. Nemoci myoneurálního spojení a svalů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 80 - G 83
2. Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. G 90 - G 99
2. Jiné poruchy nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následky
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčení
3.
3. 1. B I, B II, B III
3. 2. C 1
4. ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba


1.
2. d) S ukončeným léčením bez následků nebo recidiv
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


VII. Nemoci oka a očních adnex (H 00 - H 59)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při posuzování očních nemocí a vad vedle zrakové ostrosti bez korekce i po přijatelné korekci, rozsahu zorného pole, stavu barvocitu přihlížet i k prokazatelným dráždivým projevům, citlivosti na zevní účinky a i k případnému onemocnění očních adnex


1. H 00 - H 06
2. Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 10 - H 13
2. Onemocnění spojivky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 15 - H 22
2. Nemoci skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 15
2. Nemoci skléry - bělimy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení nebo s nezávažným omezením funkce oka
3.
3. 1. B III
3. 2. C I
4. ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba


1.
2. d) Stavy po prodělaném onemocnění zhojené bez následků
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. H 16
2. Zánět rohovky - keratitis
3.
3. 1.
3. 2.
4. U stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i stav zorného pole obou očí a nález na sítnici. Jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší


1. H 17
2. Rohovkové jizvy a zákaly
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 18
2. Jiné nemoci rohovky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti
3. 2. podle zrakové ostrosti
4. ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 19
2. Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 20
2. Zánět rohovky a řasnatého tělesa
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 21
2. Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. H 21. 4 - Pupilární - zornicové - membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti


1. H 22
2. Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A
4. ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 6 a strážní služba


1. H 25 - H 28
2. Onemocnění čočky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 25
2. Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 26
2. Jiná katarakta
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. H 27 - Jiné onemocnění čočky je uvedena dále


1. H 28
2. Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Postupující
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Nepostupující
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti
3. 2. podle zrakové ostrosti
4. ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 27
2. Jiná onemocnění čočky
3.
3. 1.
3. 2.
4. Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) se hodnotí podle Dg. Z 96. 1


1. H 27. 0
2. Afakie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 27. 1
2. Dislokace čočky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Stav po intrakapsulární extrakci
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Stav po extrakapsulární extrakci
3.
3. 1. Dv
3. 2. podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou
4. ad b) ve sl. II - při nesnášenlivosti kontaktní čočky se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší


1. H 27. 8
2. Jiná určená onemocnění čočky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 27. 9
2. Onemocnění čočky, NS
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Zjištěné onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti
3. 2. podle zrakové ostrosti
4. ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 30 - H 36
2. Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - retiny
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka. Odchlípení a trhliny sítnice
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A
4. ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba


1. H 40 - H 42
2. Glaukom
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Zjištěné onemocnění
3.
3. 1. Dv
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 oboustranně (0, 5; 5/10)
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4. ad b) - d) při dlouhodobé terapii pilokarpinem se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší


1.
2. c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 oboustranně (0, 66; 5/7, 5)
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1
4. U sekundárního glaukomu posuzovat až po skončeném léčení primárního onemocnění a jeho stabilizaci. Zdravotní klasifikaci stanovit s přihlédnutím k základnímu onemocnění podle jeho následků


1.
2. d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka
3.
3. 1. Dv
3. 2. A, C 1
4. ad d) ne 7


1. H 43 - H 45
2. Nemoci sklivce a očního bulbu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A
4. ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 5, 7


1. H 46 - H 48
2. Nemoci zrakového nervu a zrakových drah
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 46
2. Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 47
2. Jiná onemocnění zrakového nervu (2.) a zrakových drah
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 48
2. Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H 53. 4 - Poruchy zorného pole s přihlédnutím k základnímu onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 49 - H 52
2. Poruchy očních svalů, binokulárního pohybu, akomodace a refrakce
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. H 51 - Jiné poruchy binokulárního pohybu je hodnocena dále


1. H 49
2. Paralytický strabismus
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4. Posuzovat podle zrakové ostrosti a schopnosti orientace v prostoru


1.
2. c) Lehké nebo nezávažné formy po ukončení léčení
3.
3. 1. Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti
3. 2. Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti
4. ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 50
2. Jiný strabismus
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Je-li dvojité vidění
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Není-li dvojité vidění
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti a prostorového vidění
3. 2. podle zrakové ostrosti a prostorového vidění
4. ad c) při poruše prostorového vidění ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba


1. H 52
2. Poruchy refrakce a akomodace
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při posuzování stupně refrakční vady mají přednost dále uvedená posudková hlediska před tabulkou k posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriase


1. H 52. 0
2. Hypermetropie - dalekozrakost
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Při refrakci nad + 10 D
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Při refrakci nad + 8 D
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Při refrakci nad + 2 D
3.
3. 1. B III
3. 2. A, C 1
4. ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”. Ve sl. II při refrakci nad + 6 D stanovit zdravotní klasifikaci C 1


1.
2. d) Při refrakci do + 2 D
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. ad d) ve sl. I při refrakci do + 2 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1, 0 - 0, 5)


1. H 52. 1
2. Myopie - krátkozrakost
3.
3. 1.
3. 2.
4. Myopické degenerace se hodnotí podle Dg. H 30 - H 36 - Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - retiny


1.
2. a) Při refrakci nad - 10 D
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Při refrakci nad - 7 D
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) ve sl. II při závažnějších degenerativních změnách na sítnici stanovit zdravotní klasifikaci C 2


1.
2. c) Při refrakci nad - 1 D
3.
3. 1. B III
3. 2. A
4. ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”. Při hodnotě refrakce - 5, 0 až - 7, 0 D, je-li nejlepší korigovaná zraková ostrost oboustranně menší než 6/12 (0, 5), snižuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň


1.
2. d) Při refrakci do - 1 D
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. ad d) ve sl. I při refrakci do - 1 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1, 0 - 0, 5)


1. H 52. 2
2. Astigmatismus
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti
3. 2. podle zrakové ostrosti
4. Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 52. 3
2. Anisometropie a aniseikonie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 52. 4 - H 52. 7
2. Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti
3. 2. podle zrakové ostrosti
4. Hodnotí se po skončení léčení. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 53 - H 54
2. Poruchy vidění a slepota
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 53. 0
2. Amblyopie a nopsie
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti
3. 2. podle zrakové ostrosti
4. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 53. 1
2. Subjektivní poruchy vidění
3.
3. 1.
3. 2.
4. Hodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření


1. H 53. 2
2. Diplopie
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. H 53. 2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H 50 - Jiný strabismus


1. H 53. 3
2. Jiné poruchy binokulárního vidění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 51
2. Jiné poruchy binokulárního pohybu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy dvojitého vidění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpřed
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Lehčí nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stran
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4. ad c) při poruchách, které mohou ovlivnit výkon zastávané funkce, přeřadit na méně náročnou funkci nebo ve sl. II stanovit zdravotní klasifikaci C 2


1.
2. d) Lehké ustálené formy s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité vidění
3.
3. 1. B III
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba


1. H 53. 4
2. Poruchy zorného pole
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Oboustranné zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 40 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/18 (0, 33; 5/15)
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Oboustranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 30 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 (0, 5; 5/10) nebo jednostranný skotom o rozsahu 50 stupňů se snížením korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0, 5; 5/10)
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo jednostranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo jednostranný centrální relativní skotom, který snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 (0, 66; 5/7, 5)
3.
3. 1. B III
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba


1. H 53. 5
2. Nedostatečné barevné vidění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Posuzovaný nerozezná barevné signály
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2
4.


1.
2. b) Posuzovaný rozezná základní barevné signály
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A
4. ad b) při závažnějších poruchách ne 1, 2, 6 letecké technické obory, technické spojovací funkce a chemik. Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně


1. H 53. 6
2. Noční slepota
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 53. 8
2. Jiné poruchy vidění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 53. 9
2. Poruchy vidění, NS
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A, C 1
4. ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba


1. H 54
2. Slepota a slabozrakost
3.
3. 1. podle zrakové ostrosti
3. 2. podle zrakové ostrosti
4. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”


1. H 55
2. Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 55 - H 59
2. Jiné nemoci oka a očních adnex
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. H 55 - Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka je uvedená výše


1. H 57
2. Jiné nemoci oka a očních adnex
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 58
2. Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 59
2. Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A
4. ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba


Návod k posuzování refrakčních vad

1. Hodnoty zrakové ostrosti v tabulce pro posuzování refrakčních vad, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny již po snesitelné korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami.

2. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého oka ve sloupcích 1 až 8. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém řádku zlomkem pro použití Snellenových tabulek (optotypů) na zkušební vzdálenost 6 m, ve třetím řádku zlomkem pro použití optotypů na zkušební vzdálenost 5 m. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná zdravotní klasifikace.

3. Posudková hlediska při poruchách refrakce a akomodace platí pro snížení zrakové ostrosti včetně amblyopie, korigované již brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud potřebná korekce je snesitelná, tj. pokud rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ± 3 D. Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

4. Při stanovení zdravotní klasifikace A a B III (zejména u uchazečů a specialistů) je nutné při posouzení přihlédnout i k diferenciálním zdravotním požadavkům na specialisty a uchazeče, uvedeným v příloze č. 3.

5. Při známkách myoptické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

6. Stavy po keratorefraktivních zákrocích za účelem zlepšení refrakčních vad posuzovat nejen podle aktuální zrakové ostrosti, ale i podle závažnosti patologie očních tkání.


Posuzování refrakčních vad

1. Nejlépe dosažitelná zraková ostrost s korekcí (s brýlemi, kontaktní čočkou apod.)
1. 1. Sloupec Seznamu nemocí a vad
2. 1
2. 1. Enuklence jednoho oka
2. 1. 1. I
2. 1. 2. II
3. 2
3. 1. Pod 0, 05
Pod 3/60
Pod 2, 5/50
3. 1. 1. I
3. 1. 2. II
4. 3
4. 1. 0, 05 - 0, 08
3/60 - 5/60
2, 5/50 - 4/50
4. 1. 1. I
4. 1. 2. II
5. 4
5. 1. 0, 10
6/60
5/50
5. 1. 1. I
5. 1. 2. II
6. 5
6. 1. 0, 16
6/36
5/30
6. 1. 1. I
6. 1. 2. II
7. 6
7. 1. 0, 25
6/24
5/20
7. 1. 1. I
7. 1. 2. II
8. 7
8. 1. 0, 33
6/18
5/15
8. 1. 1. I
8. 1. 2. II
9. 8
9. 1. 0, 5 - 1, 0
6/12 - 6/6
5/10 - 5/5
9. 1. 1. I
9. 1. 2. II


1.
1. 1.
2. 1
2. 1. Enukleace jednoho oka
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. Dv
5.
5. 1.
5. 1. 1. Dv
5. 1. 2. Dv
6.
6. 1.
6. 1. 1. Dv
6. 1. 2. Dv
7.
7. 1.
7. 1. 1. Dv
7. 1. 2. Dv
8.
8. 1.
8. 1. 1. Dv
8. 1. 2. Dv
9.
9. 1.
9. 1. 1. Dv
9. 1. 2. Dv


1.
1. 1.
2. 2
2. 1. Pod 0, 05
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 2
2. 1. Pod 3/60

2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. Dv
5.
5. 1.
5. 1. 1. Dv
5. 1. 2. Dv
6.
6. 1.
6. 1. 1. Dv
6. 1. 2. C 2
7.
7. 1.
7. 1. 1. Dv
7. 1. 2. C 2
8.
8. 1.
8. 1. 1. Dv
8. 1. 2. C 2
9.
9. 1.
9. 1. 1. D
9. 1. 2. C 1


1.
1. 1.
2. 2
2. 1. Pod 2, 5/50
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2.
2. 1.
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 3
2. 1. 0, 05 - 0, 08
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 3
2. 1. 3/60 - 5/60
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. Dv
5.
5. 1.
5. 1. 1. Dv
5. 1. 2. C 2
6.
6. 1.
6. 1. 1. Dv
6. 1. 2. C 2
7.
7. 1.
7. 1. 1. Dv
7. 1. 2. C 2
8.
8. 1.
8. 1. 1. D
8. 1. 2. C 1
9.
9. 1.
9. 1. 1. D
9. 1. 2. C 1


1.
1. 1.
2. 3
2. 1. 2, 5/50 - 4/50
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 4
2. 1. 0, 10
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1. 4)
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 4
2. 1. 6/60
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. C 2
5.
5. 1.
5. 1. 1. Dv
5. 1. 2. C 2
6.
6. 1.
6. 1. 1. D
6. 1. 2. C 1
7.
7. 1.
7. 1. 1. D
7. 1. 2. C 1
8.
8. 1.
8. 1. 1. D
8. 1. 2. C 1
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 4
2. 1. 5/50
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 5
2. 1. 0, 16
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 5
2. 1. 6/36
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. C 2
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. C 2
5.
5. 1.
5. 1. 1. D
5. 1. 2. C 1
6.
6. 1.
6. 1. 1. D
6. 1. 2. C 1
7.
7. 1.
7. 1. 1. D
7. 1. 2. C 1
8.
8. 1.
8. 1. 1. D
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 5
2. 1. 5/30
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 6
2. 1. 0, 25
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 6
2. 1. 6/24
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. C 2
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. C 2
5.
5. 1.
5. 1. 1. D
5. 1. 2. C 1
6.
6. 1.
6. 1. 1. D
6. 1. 2. C 1
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 6
2. 1. 5/20
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 7
2. 1. 0, 33
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 7
2. 1. 0, 33
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 7
2. 1. 6/18
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. C 2
4.
4. 1.
4. 1. 1. D
4. 1. 2. C 1
5.
5. 1.
5. 1. 1. D
5. 1. 2. C 1
6.
6. 1.
6. 1. 1. D
6. 1. 2. A
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 7
2. 1. 5/15
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.
9. 1. 2.


1.
1. 1.
2. 8
2. 1. 0, 5 - 1, 0
2. 1. 1.
2. 1. 2.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
4. 1. 2.
5.
5. 1.
5. 1. 1.1)
5. 1. 2.
6.
6. 1.
6. 1. 1.
6. 1. 2.
7.
7. 1.
7. 1. 1.
7. 1. 2.
8.
8. 1.
8. 1. 1.
8. 1. 2.
9.
9. 1.
9. 1. 1.5)
9. 1. 2.2)


1.
1. 1.
2. 8
2. 1. 6/12 - 6/6
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. D
3. 1. 2. C 1
4.
4. 1.
4. 1. 1. D
4. 1. 2. C 1
5.
5. 1.
5. 1. 1. B III
5. 1. 2. A
6.
6. 1.
6. 1. 1. B III
6. 1. 2. A
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. A
9. 1. 2. A


VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H 60 - H 95)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů


1. H 60 - H 62
2. Nemoci zevního ucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 65 - H 75
2. Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 92
2. Otalgie a výtok z ucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 95
2. Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem). Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s cholesteatomem. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Adhezivní tubotympanální katary nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou
3.
3. 1. B III, D
3. 2. C 1, C 2
4. ad c) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu


1.
2. d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem, s kalcifikacemi, s pevnou jizvou
3.
3. 1. B III
3. 2. A, C 1
4. ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu


1.
2. e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po zhojené tympanoplastické operaci anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjizveným bubínkem
3.
3. 1. B III
3. 2. A, C 1
4. ad e) ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu


1.
2. f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po antromastoidektomii, při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. ad f) ne potápěč


1. H 80 - H 83
2. Nemoci vnitřního ucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 80
2. Otoskleróza
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 81
2. Poruchy vestibulární funkce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 82
2. Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 83
2. Jiné nemoci vnitřního ucha
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní klasifikaci B III, C 1
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po léčbě (operaci)
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy s nezávažnou poruchou anebo bez poruchy funkce
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba


1. H 90 - H 95
2. Jiná onemocnění ucha
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. H 92 - Otalgie a výtok z ucha a H 95 - Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech, které jsou uvedeny výše. Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny, s přihlédnutím k zachovanému sluchu, přítomnosti ušních šelestů, případně k poruchám rovnováhy


1. H 93
2. Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 94
2. Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 90
2. Převodní a percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. H 91
2. Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1 000 a 2 000 Hz
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při střelbách a práci v hlučných provozech musí vojáci používat ochranné prostředky, které stanovují předpisy pro konání střeleb nebo příslušných druhů prací


1.
2. a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně. Ztráty větší než 35 dB jednostranně
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranně
3.
3. 1. B III
3. 2. C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, strážní služba a hlučný provoz


1.
2. d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranně
3.
3. 1. A, B III
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba; při ztrátách větších než 10 dB oboustranně i jednostranně ne 7


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení na frekvenci 4 000 Hz a vyšších se neposuzují, při jakýchkoliv změnách se ponechává zdravotní klasifikace A. U žadatelů do služebního poměru se ztráty nad 40 dB na frekvenci 4 000 Hz hodnotí jako nepříznivé a nedovolují jejich přijetí


Návod k posuzování vad sluchu

1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy (převodní nebo percepční nedoslýchavost).

2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky „Posuzování vad sluchu”. Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace.

3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na frekvencích 500, 1 000 a 2 000 Hz.

4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha.

5. Zdravotní klasifikace C 1, C 2, D a Dv je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření.

6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních šelestů se stanovuje omezení: ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, strážní služba a chemik.

7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí používat sluchadla nemohou být vojáky v činné službě.


Posuzování vad sluchu

1. Sluch pro akcentovaný šepot
1. 1. Sloupec Seznamu nemocí a vad
2. 1
2. 1. 0, 00 m (hluchota)
2. 1. 1. I
2. 1. 2. II
3. 2
3. 1. Menší než 0, 5 m
3. 1. 1. I
3. 1. 2. II
4. 3
4. 1. 0, 5 m
4. 1. 1. I
4. 1. 2. II
5. 4
5. 1. 1 m
5. 1. 1. I
5. 1. 2. II
6. 5
6. 1. 2 m
6. 1. 1. I
6. 1. 2. II
7. 6
7. 1. 3 m
7. 1. 1. I
7. 1. 2. II
8. 7
8. 1. 4 m
8. 1. 1. I
8. 1. 2. II
9. 8
9. 1. 6 m
9. 1. 1. I
9. 1. 2. II


1.
1. 1.
2. 1
2. 1. 0, 00 m (hluchota)
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. Dv
5.
5. 1.
5. 1. 1. Dv
5. 1. 2. Dv
6.
6. 1.
6. 1. 1. Dv
6. 1. 2. C 2, Dv
7.
7. 1.
7. 1. 1. D
7. 1. 2. C 1, C 2
8.
8. 1.
8. 1. 1. D
8. 1. 2. C 1, C 2
9.
9. 1.
9. 1. 1. D
9. 1. 2. C 1, C 2


1.
1. 1.
2. 2
2. 1. menší než 0, 5 m
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. Dv
5.
5. 1.
5. 1. 1. Dv
5. 1. 2. Dv
6.
6. 1.
6. 1. 1. Dv
6. 1. 2. C 2, Dv
7.
7. 1.
7. 1. 1. D
7. 1. 2. C 1, C 2
8.
8. 1.
8. 1. 1. D
8. 1. 2. C 1, C 2
9.
9. 1.
9. 1. 1. D
9. 1. 2. C 1, C 2


1.
1. 1.
2. 3
2. 1. 0, 5 m
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. Dv
5.
5. 1.
5. 1. 1. Dv
5. 1. 2. C 2, Dv
6.
6. 1.
6. 1. 1. D
6. 1. 2. C 2
7.
7. 1.
7. 1. 1. D
7. 1. 2. C 1, C 2
8.
8. 1.
8. 1. 1. D
8. 1. 2. C 1, C 2
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A, C 1


1.
1. 1.
2. 4
2. 1. 1 m
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. Dv
4. 1. 2. C 2, Dv
5.
5. 1.
5. 1. 1. D
5. 1. 2. C 2
6.
6. 1.
6. 1. 1. D
6. 1. 2. C 2
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 5
2. 1. 2 m
2. 1. 1. Dv
2. 1. 2. C 2, Dv
3.
3. 1.
3. 1. 1. Dv
3. 1. 2. C 2, Dv
4.
4. 1.
4. 1. 1. D
4. 1. 2. C 2
5.
5. 1.
5. 1. 1. D
5. 1. 2. C 2
6.
6. 1.
6. 1. 1. B III
6. 1. 2. A
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 6
2. 1. 3 m
2. 1. 1. D
2. 1. 2. C 1, C 2
3.
3. 1.
3. 1. 1. D
3. 1. 2. C 1, C 2
4.
4. 1.
4. 1. 1. D
4. 1. 2. C 1, C 2
5.
5. 1.
5. 1. 1. B III
5. 1. 2. A
6.
6. 1.
6. 1. 1. B III
6. 1. 2. A
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 7
2. 1. 4 m
2. 1. 1. D
2. 1. 2. C 1, C 2
3.
3. 1.
3. 1. 1. D
3. 1. 2. C 1, C 2
4.
4. 1.
4. 1. 1. D
4. 1. 2. C 1, C 2
5.
5. 1.
5. 1. 1. B III
5. 1. 2. A
6.
6. 1.
6. 1. 1. B III
6. 1. 2. A
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. B III
9. 1. 2. A


1.
1. 1.
2. 8
2. 1. 6 m
2. 1. 1. D
2. 1. 2. C 1, C 2
3.
3. 1.
3. 1. 1. D
3. 1. 2. C 1, C 2
4.
4. 1.
4. 1. 1. B III
4. 1. 2. A, C 1
5.
5. 1.
5. 1. 1. B III
5. 1. 2. A
6.
6. 1.
6. 1. 1. B III
6. 1. 2. A
7.
7. 1.
7. 1. 1. B III
7. 1. 2. A
8.
8. 1.
8. 1. 1. B III
8. 1. 2. A
9.
9. 1.
9. 1. 1. A
9. 1. 2. A


IX. Nemoci oběhové soustavy (I 00 - I 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle rozsahu a tíže omezení výkonnosti kardiovaskulárního systému a plic a jejich vlivu na celkový stav a výkonnost organismu


1. I 00 - I 02
2. Akutní revmatická horečka
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. I 05 - I 09
2. Chronické revmatické choroby srdeční
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Následné stavy s trvalými morfologickými následky (porevmatické chlopňové vady) a závažnými změnami oběhového ústrojí (projevy dekompenzace) a CNS, podstatně omezující běžnou fyzickou aktivitu. Stavy po operacích srdce, aorty a plicní tepny
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Stavy do 30 měsíců po ústavně prokázané atace revmatické horečky. Porevmatické chlopňové vady i dobře kompenzované
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) a c) u opakované ataky revmatické horečky se časová hranice posunuje na 5 let


1.
2. c) Stavy po ústavně prokázané atace revmatické horečky před více než 30 měsíci, bez prokazatelného morfologického a funkčního postižení oběhového ústrojí
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba, do 5 let od ukončení léčby ne 7


1. I 10 - I 15
2. Hypertenzní nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) III. stadium podle WHO - závažné orgánové změny (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) II. stadium podle WHO - orgánové změny bez poruchy funkce
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) I. stadium podle WHO - bez objektivně prokázaných morfologických a funkčních orgánových změn (po odborném sledování), s nutností systematické antihypertenzivní léčby, při celkové dobré výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba. Za hraniční hodnoty TK považovat 141 - 159/91 - 94 torrů (18, 8 - 21, 2/12, 1 - 12, 5 kPa)


1. I 20 - I 25
2. Ischemické srdeční nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. I 26 - I 28
2. Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně závažné formy a následné stavy s lehčími projevy poruch funkce kardiopulmonálního ústrojí. Stavy po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po revaskularizaci koronárních cév
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) při recidivujících projevech ischemie myokardu a při snížení celkové výkonnosti a fyzické zdatnosti stanovit ve sl. II zdravotní klasifikaci C 2


1.
2. c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností
3.
3. 1. B I, D
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba


1. I 30 - I 52
2. Jiné formy srdečního onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy a vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce, s podstatným poklesem výkonu při běžné pracovní zátěži
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Středně závažné formy a stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce. Prolaps srdečních chlopní se známkami poruch oběhu (závažnější regurgitace, hypertrofie apod.). Implantace kardiostimulátoru bez podstatného snížení výkonnosti
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Lehké, prognosticky nezávažné formy a stavy bez známek poškození oběhového ústrojí a bez recidivy. Zánět endokardu, srdečního svalu a osrdečníku nejdříve za 30 měsíců po ukončení léčby. Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením
3.
3. 1. B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba, do 5 let od ukončení léčby ne 7


1. I 60 - I 69
2. Cévní nemoci mozku
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci. Patří sem Dg. G 46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech.


1.
2. a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu
3.
3. 1. B I, B II, B III
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. I 70 - I 79
2. Nemoci tepen, tepének a vlásečnic
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci


1. I 80 - I 89
2. Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost)
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnost
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. I 95 - I 99
2. Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem Dg. 195 - Hypotenze


1.
2. a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkce
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Stavy s mírnou poruchou funkce vyžadující léčbu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou anebo bez poruchy funkce, nevyžadující léčení
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


X. Nemoci dýchací soustavy (J 00 - J 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti omezení plicních funkcí, vlivu na celkový stav a výkonnost organismu a podle následných projevů na jiných orgánových systémech


1. J 00 - J 06
2. Akutní infekce horních dýchacích cest
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 10 - J 18
2. Chřipka a zánět plic - pneumonie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 20 - J 22
2. Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest
3.
3. 1. B I, D
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7


1. J 30 - J 39
2. Jiné nemoci horních dýchacích cest
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 30
2. Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Alergologicky prokázané dlouhodobé, často recidivující formy, s nutností trvalého užívání léků nebo i formy sezónní s častými těžkými klinickými projevy, po neúspěšném alergologickém léčení
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4. Za alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivní alergologickou anamnézou s přítomností atopie, příznaky imunodeficience, s pozitivitou kožních testů, proběhlou specifickou imunoterapií, nutností antialergické léčby, se zvýšenou hladinou IgE v séru, eozinofilií popř. s přítomností specifických IgE protilátek vůči podezřelému alergenu. Při současném postižení dolních dýchacích cest s funkčním postižením plicní ventilace posuzovat jako J 45. 0 - Alergická rýma s astmatem


1.
2. b) Ostatní formy sezónního typu s občasnými klinickými projevy, s úspěšnou symptomatickou, případně desenzibilizační léčbou
3.
3. 1. B I
3. 2. A, C 1
4. ad b) ne 1, 2, 6, 7


1.
2. c) Asymptomatické formy bez nutnosti léčby v posledních třech letech
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. J 32
2. Chronický zánět vedlejších nosních dutin
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. J 31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále


1. J 33
2. Nosní polypy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 34
2. Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Formy hnisavé, často recidivující. Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacích
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4. ad b) po opakovaných operacích se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace C 2


1.
2. c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné. Zhojené stavy po úspěšném operačním výkonu
3.
3. 1. A, B 1
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1. J 31
2. Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 35
2. Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 36
2. Perionziární hlíza - abscessus peritonsillaris
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 37
2. Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 38
2. Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 39
2. Jiné nemoci horních dýchacích cest
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust - ozéna. Vleklý zánět hrtanu značného stupně, s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžší poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma s poruchou čichu a ztíženým dýcháním nosem i bez trvalé tvorby zapáchajících krust
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Vleklý atrofický zánět hltanu. Vleklý zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklá rýma s častými záchvaty, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztěžuje dýchání
3.
3. 1. B I
3. 2. C 1
4. ad c) ne 1, 2, 4, 6


1.
2. d) Prostá vleklá rýma bez trvalé poruchy průchodnosti nosu. Ostatní vleklé stavy ovlivnitelné léčením (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu)
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2


1. J 40 - J 47
2. Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. J 45 - Astma a Dg. J 46 - Astmatický stav - status astmaticus, které jsou uvedeny samostatně dále. Při stanovení zdravotní klasifikace je nutno opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o bodypletysmografii, výsledky bronchomotorických testů popř. bronchoskopického vyšetření


1.
2. a) Těžké formy s častými exacerbacemi, s těžkou irreversibilní ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdce
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. Formy často exarebrující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testy
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby, bez trvalého omezení plicní funkce
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7


1. J 45
2. Astma
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 46
2. Astmatický stav - status astmaticus
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 67
2. Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy s častými a dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci, těžce omezující celkovou výkonnost
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně těžké i lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, bez nutnosti hospitalizační léčby, s funkčním postižením plicní ventilace, s nutností dlouhodobé protizánětlivé a bronchodilatační léčby
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby inhalačními steroidy a bronchodilatancii nejméně po dobu 2 let, které nemají vliv na snížení celkové výkonnosti
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1. J 60 - J 70
2. Nemoci plic způsobené zevními činiteli
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. J 67 - Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy je uvedena samostatně u Dg. J 45 - Astma


1. J 80 - J 84
2. Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticium
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy spojené zpravidla s postiženým jiných orgánů - akutní otravy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké formy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s těžkým funkčním postižením plic a rtg nálezem
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Chronické stavy s projevy lehkého až středně těžkého funkčního postižení plic, při pozitivním rtg nálezu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, do 3 let od zhojení ne 7


1. J 85 - J 86
2. Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. J 90 - J 94
2. Jiné nemoci pohrudnice
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a těžkým funkčním postižením plic. Stavy po thorakotomii, popř. po parciální resekci plic, po pleuroektomii a stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Následné stavy s pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui se středně těžkým a lehkým funkčním postižením plic
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. Následné stavy zhojené bez následků
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let od zhojení ne 7


1. J 95 - J 99
2. Jiné nemoci dýchací soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plic
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Lehké formy zhojené bez následků
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2; do 3 let od zhojení ne 7


XI. Nemoci trávicí soustavy (K 00 - K 93)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle závažnosti újmy celkového stavu, stupně výživy, tíže orgánových poruch, rozsahu funkčního postižení a podle nutnosti dodržování dlouhodobého zdravotního režimu, zejména dietního stravování, a jejich vlivu na celkovou výkonnost


1. K 00 - K 14
2. Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 00
2. Poruchy vývoje a erupce zubů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 01
2. Zaklíněné a zadržené zuby
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 02
2. Zubní kaz - caries dentis
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 03
2. Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 04
2. Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 05
2. Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 06
2. Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 08
2. Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, se zřejmou poruchou mluvy a znemožňující normální rozmělňování potravy a s následnou poruchou výživy
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozmělňování potravy a dostatečnou výživu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad b) ne 1, 2, 6, 7


1. K 09
2. Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 10
2. Jiné onemocnění čelistí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 11
2. Nemoci slinných žláz
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 12
2. Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 13
2. Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 14
2. Nemoci jazyka
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. K 20 - K 31
2. Nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 20
2. Zánět jícnu - oesophagitis
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 21
2. Gastroezofageální refluxní onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 22
2. Jiné nemoci jícnu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 23
2. Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné, se značnou poruchou výživy a výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vleklé formy vzdorující léčbě, stavy s poruchou průchodnosti jícnu po ukončeném léčení i při celkově dobrém stavu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Ostatní formy a stavy po ukončeném léčení bez poruchy a nebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. K 25
2. Žaludeční vřed - ulcus ventriculi
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 26
2. Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 27
2. Peptický vřed neurčené lokalizace
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 28
2. Gastrojejunální vřed
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 29
2. Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 30
2. Dyspepsie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 31
2. Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformací, operované formy při trvalých značných funkčních poruchách, se snížením celkové výkonnosti a značným zhoršením stavu výživy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vředové léze ovlivnitelné léčbou. Stavy po resekci žaludku anatomicky a funkčně dobře zhojené. Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie a jiné nemoci při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení, se zhoršením stavu výživy a snížením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Anatomicky a funkčně zhojené vředové léze bez recidivy za posledních 12 měsíců. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie nezpůsobující zhoršení stavu výživy
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1.
2. d) Anatomicky a funkčně dobře zhojené vředové léze bez recidivy v posledních 3 letech, bez nutnosti dietních opatření
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. Při pozitivních anamnestických údajích bez prokazatelného objektivního nálezu se stanovuje ve sl. I zdravotní klasifikace A


1. K 35 - K 38
2. Nemoci appendixu - červovitého přívěsku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčení
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. Jiné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí


1. K 40 - K 46
2. Kýly
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Rozsáhlé kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelné, s podstatným omezením funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Nezávažné kýly menšího rozsahu, odstranitelné operací, bez poruchy a nebo s nezávažnou funkční poruchou
3.
3. 1. B I
3. 2. A, C 1
4. ad b) ne 1, 2, 5, 7 a 3 bojových vozidel


1.
2. c) Rozšířené tříselné kanály, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýl
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. K 50 - K 52
2. Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva - enteritida a kolitida
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 55 - K 63
2. Jiné nemoci střev
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 65 - K 67
2. Nemoci peritonea - pobřišnice
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy, vleklé stavy vzdorující léčbě, při značných poruchách funkce, s podstatným snížením stavu výživy a poklesem celkové výkonnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vleklé nebo recidivující formy, při méně závažných poruchách funkce, snižující stav výživy a celkové výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Nezávažné formy nebo stavy s občasnými mírnými poruchami anebo bez poruchy funkce, s dobrým celkovým stavem výživy
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba


1. K 70 - K 77
2. Nemoci jater
3.
3. 1.
3. 2.
4. Hepatitidy jsou posuzovány pod položkou Dg. B 15 - B 19 - Virová hepatitida. Hyperbilirubinémie - Dg. E 80. 4 je posuzována pod položkou Dg. E 70 - E 90 - Poruchy přeměny látek - metabolismu


1.
2. a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocnění
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 5 let od posledních projevů aktivity ne 7


1. K 80 - K 87
2. Nemoci žlučníku, žlučníkových cest a slinivky břišní
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. K 90 - K 93
2. Jiné nemoci trávicí soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké progredující formy a následné stavy s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), se značnými poruchami výživy a snížením celkové výkonnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě, následné stavy vyžadující dlouhodobý zdravotní režim, zejména dietní stravování a snižující celkovou výkonnost
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Ostatní formy, stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů při dobrém stavu výživy - stavy nejdříve po 2 letech od prodělané operace. Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) při poruše funkce 1, 2, 6; a do 5 let od zhojení ne 7


XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L 00 - L 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Při stanovování zdravotní způsobilosti u kožních onemocnění posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost organismu nebo na funkci postižených orgánů, ale i další doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, nepříjemné a odpuzující pachy apod., které mají nepříznivý estetický vliv nebo omezují nošení výstroje a výzbroje


1. L 00 - L 08
2. Infekce kůže a podkožního vaziva
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. L 10 - L 14
2. Puchýnatá - bulózní - onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Rozsáhlé, těžké, léčbě vzdorující formy; stavy po skončení léčení s rozsáhlými změnami kůže, s poruchami funkce postižených částí těla nebo snižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vleklé nebo často recidivující formy; stavy po ukončení léčení se změnami kůže na exponovaných částech těla anebo omezující nošení výstroje a výzbroje
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Nezávažné ohraničené formy, stavy po ukončení léčení s nezávažnými změnami kůže, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce a bez snížení celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik


1. L 20 - L 30
2. Dermatitis a ekzém
3.
3. 1.
3. 2.
4. U Dg. L 20 - Atopická dermatitida za prokázané onemocnění považovat klinické onemocnění, pozitivní rodinnou a osobní anamnézu, přítomnost i jiných forem atopie (astma bronchiale, rhinitis alergica), popř. zvýšené hodnoty sérových IgE


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní nebo často recidivující formy, vzdorující léčení, s rozsáhlým postižením kůže a se snížením celkové výkonnosti organismu. Prokázaná atopická dermatitida
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. d) Nezávažné formy s ohraničenými projevy na kůži, nezasahujícími exponované části těla, bez porušení trofiky kůže a bez nutnosti trvalé léčby
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik


1. L 40 - L 45
2. Papulosvamózní onemocnění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, rozsáhlé léčení vzdorující formy se závažným snížením celkové výkonnosti organismu nebo se závažným aktivním kloubním postižením
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Formy s dlouhodobými remisemi nebo i nerozsáhlé často exacerbující formy s výraznými projevy, vzdorující léčbě, lokalizované na exponovaných místech (obličej, kštice, končetiny) s celkovou odezvou organismu nebo vyvolávající poruchy postižených částí těla
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Nezávažné formy nebo následné stavy s místně ohraničenými projevy na kůži, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenou
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 6, 7


1. L 50 - L 54
2. Kopřivka - urticaria - a erytém
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Formy vzdorující léčení, nebo často recidivující, snižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Nezávažné formy s řídkými exacerbami, bez poruchy trofiky kůže a nemající vliv na celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při recidivujících formách ne 1, 2, 3, 6, 7


1. L 55 - L 59
2. Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Formy se zvlášť nepříznivým nebo s nepříznivou lokalizací na exponovaných místech, generalizované projevy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Formy s výraznými projevy na exponovaných místech, vyvolávající poruchy funkce postižených částí těla nebo generalizované a stabilizované formy s nepříznivým vlivem na celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. d) Nerozsáhlé, ohraničené, stabilizované formy s řídkými exacerbacemi, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad d) podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 6, 7


1. L 60 - L 75
2. Nemoci kožních adnex
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. L 80 - L 99
2. Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Aktivní onemocnění
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Rozsáhlé nebo svou podstatou léčení vzdorující formy se závažnou poruchou funkce postižených částí těla. Acne conglobata s častou tvorbou abscesů a píštělí a s celkovou odezvou organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy lokalizované na exponovaných místech a vyvolávající poruchy postižených částí těla nebo formy výrazně esteticky rušící
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Lehké formy jen zřídka recidivující, bez poruchy anebo jen s nezávažnou poruchou funkce postižených částí těla, nemající nepříznivý estetický vliv
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7


XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M 00 - M 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Zdravotní způsobilost posuzovat podle závažnosti funkčního postižení podpůrného a pohybového aparátu, vlivu zjištěné poruchy na ostatní orgánové systémy a na pokles celkové výkonnosti organismu


1. M 00 - M 03
2. Infekční atropatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. M 05 - M 14
2. Zánětlivé polyartropatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkou poruchou funkce nebo s výrazným snížením výkonnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Vleklé, neprogredující formy nebo i lehké, často recidivující formy s částečným funkčním postižením nebo omezením výkonnosti organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1. M 15 - M 19
2. Artrózy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. M 20 - M 25
2. Jiná onemocnění kloubů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů nebo s výrazným omezením výkonnosti organismu. Stav po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4. ad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)


1.
2. c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy s mírnou poruchou funkce, snižující celkovou výkonnost organismu. Formy s podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy. Fixovaná plochá noha ztěžující krátkou chůzi a stání
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Lehké formy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu. Stavy s méně podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. M 30 - M 36
2. Systémová onemocnění pojivové tkáně
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů) nebo s rozsáhlými kožními změnami
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vleklé neprogredující nebo recidivující formy s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1. M 40 - M 43
2. Deformující dorzopatie
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem Dg. M 42. 0 - Juvenilní osteochondróza - páteře (Mb. Scheuermann). Při hodnocení závažnosti Mb. Scheuermann se přihlíží ke klinickým projevům, rozsahu funkčního postižení a radiologickým kritériím (např. zvětšení hrudní kyfózy podle Cobba nad 40o, klínové tvary obratlů s klínem ventrálně alespoň 5o, zúžení meziobratlových prostor, nerovné a nepravidelné krycí plotny obratlových těl atd.). Dg. musí být potvrzena ortopedem. Při posuzování přihlížet k současnému pracovnímu zařazení a dosavadním pracovním neschopnostem


1.
2. a) Těžké, trvalé formy, které značně deformují páteř a omezují její funkci nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánů. Scheuemannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností trvalého nošení korsetu. Skoliózy po sledování ortopedem, u kterých stacionární křivka přesahuje 40o podle Cobba
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně závažná i lehčí trvalá postižení, způsobující závažnější zkřivení páteře, omezují její pohyblivost, působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů a vyžadují dlouhodobou léčbu. Skoliózy, u kterých stacionární křivka dosahuje 20 - 40o podle Cobba
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Ostatní lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, nesnižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. M 45 - M 49
2. Spondylopatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. M 50 - M 54
2. Jiné dorzopatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s trvalým těžkým omezením hybnosti nebo s výrazným omezením výkonnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy, s výraznými změnami postižených struktur, s trvalou poruchou funkce páteře a omezením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4. ad c) u stavů po operaci meziobratlové ploténky s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, po uplynutí 3 let od zákroku hodnotit ve sl. II podle písmena d)


1.
2. d) Lehké neprogredující nebo jen zřídka recidivující formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, s dobrou celkovou výkonností
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. M 60 - M 36
2. Onemocnění svalů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. M 65 - M 68
2. Onemocnění synoviální blány a šlachy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. M 70 - M 79
2. Jiná onemocnění měkké tkáně
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkým omezením celkové pohyblivosti nebo výrazným snížením výkonnosti organismu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Vleklé, neprogredující nebo recidivující formy, léčebně hůře ovlivnitelné, s omezením celkové pohyblivosti nebo s poruchou funkce postižených orgánů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Ostatní nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné, bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, umožňující běžnou tělesnou aktivitu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. M 80 - M 85
2. Poruchy hustoty a struktury kosti
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. M 86 - M 90
2. Jiné osteopatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s následnými deformacemi páteře a dlouhých kostí, s výrazným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu. Těžké a střední formy chronické osteomyelitidy s častou nebo trvalou sekrecí z píštělí
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Závažnější nebo i lehké, ale vleklé formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy po proběhlém zánětu kostní dřeně do 3 let od ukončení léčby
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Lehké, ustálené formy nebo stavy po prodělaném onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. M 91 - M 94
2. Chondropatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. M 95 - M 99
2. Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy léčením málo ovlivnitelné s těžkým nebo podstatným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu. Mb. Perthes s oploštělou degenerovanou hlavicí kostí stehenní a případnými artrotickými změnami acetabula i hlavice
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Vleklé neprogredující formy s výraznými změnami postižených struktur, s méně závažnou poruchou funkce, ztěžující dlouhé stání a chůzi nebo snižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu. Dobře zhojený Mb. Perthes se sférickou hlavicí kosti stehenní, bez atrotických změn
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N 00 - N 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzovat podle stupně aktivity, rozsahu a tíže změn, a poruch funkcí uropoetického systému, účinku na celkový stav organismu a jeho výkonnost


1. N 00 - N 08
2. Nemoci glomerulů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 00
2. Akutní nefritický syndrom
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 01
2. Rychle postupující nefritický syndrom
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. N 02 - Recidivující a přetrvávající hematurie, Dg. N 03 - Chronický nefritický syndrom, Dg. N 04 - Nefrotický syndrom, Dg. N 06 - Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením, Dg. N 07 - Dědičná nefropatie nezařazená jinde a Dg. N 08 - Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde, které jsou uvedeny dále


1. N 05
2. Neurčený nefritický syndrom
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Ústavně potvrzené formy do 30 měsíců po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsících letech po prodělaném onemocnění
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad b) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba


1. N 02
2. Recidivující a přetrvávající hematurie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. R 31
2. Neurčená hematurie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 03
2. Chronický nefritický syndrom
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 04
2. Nefrotický syndrom
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. N 05 - Neurčený nefritický syndrom je uvedena výše


1. N 06
2. Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 07
2. Dědičná nefropatie nezařazená jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 08
2. Glomeruální poruchy při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 10 - N 16
2. Tubulo - intersticiální nemoci ledvin
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 10
2. Akutní tubulo - intersticiální nefritida
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 11
2. Chronická tubulo - intersticiální nefritida
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 12
2. Tubulo - intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. N 13 - Obstruktivní a refluxní uropatie je uvedena samostatně dále


1. N 14
2. Tubulo - intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 15
2. Jiná tubulo - intersticiální onemocnění ledvin
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. N 15. 1 - Ledvinný a perinefrický absces, která je uvedena samostatně dále


1. N 16
2. Tubulo - intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 17 - N 19
2. Selhání ledvin
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 30 měsíců po skončeném léčení
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsících od prodělaného onemocnění
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba


1. N 20 - N 23
2. Urolitiáza
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchou funkce močového ústrojí s přetrvávajícími známkami zánětu. Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) S malými subjektivními obtížemi a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutánní extrakcí, extrakorporální lithotrypsí a ureterorenoskopií) v posledních 2 letech
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) S malými subjektivními potížemi bez poruchy funkce močového ústrojí
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6 a stážní služba; do 3 let po operaci nebo po posledních projevech ne 7


1. N 25 - N 29
2. Jiné nemoci ledvin a močovodů
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. N 28. 1 - Získaná cysta ledviny, která je uvedena samostatně dále


1.
2. a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 30 měsíců po skončeném léčení, s mírným omezením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Klinický, laboratorně s funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsíců po prodělaném onemocnění
3.
3. 1. B 1
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba


1. N 13
2. Obstruktivní a refluxní uropatie
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 15. 1
2. Ledvinný a perinefrický absces
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 28. 1
2. Získaná cysta ledviny
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Lehké formy a stavy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce po 30 měsících od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu
3.
3. 1. B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba


1. N 30 - N 39
2. Jiné nemoci močové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. N 39. 1 - Přetrvávající proteinurie, NS a Dg. N 39. 2 - Ortostatická proteinurie, NS se posuzují jako Dg. R 80 - Izolovaná proteinurie


1.
2. a) Těžké a trvalé formy s výraznými poruchami funkce, s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a závažným omezením celkové výkonnosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce, vleklé nebo často recidivující formy při normální funkci ledvin, které v posledních 2 letech vyžadovaly opakované léčení a dispenzarizaci
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Nezávažné formy a stavy s občasným patologickým močovým nálezem při normální funkci do 2 let po skončeném léčení
3.
3. 1. B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba


1.
2. d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 2 letech po prodělaném onemocnění
3.
3. 1. A
3. 2. A
4. ad d) do 3 let po prodělaném onemocnění ne 7


1. N 40 - N 51
2. Nemoci mužských pohlavních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrvávají i po léčbě
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Lehké stavy s nevýraznými nebo občasnými subjektivními potížemi; stavy po úspěšné léčbě při celkově dobrém stavu
3.
3. 1. B I
3. 2. A, C 1
4. ad b) při obtížích ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba


1. N 60 - N 64
2. Nemoci prsu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 70 - N 77
2. Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 80 - N 98
2. Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 99
2. Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci s nezávažnou poruchou nebo bez poruchy funkce a při celkovém dobrém stavu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba


XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O 00 - O 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1. O 00 - O 08
2. Těhotenství končící potratem
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. O 10 - O 16
2. Edém, proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. O 20 - O 29
2. Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. O 30 - O 48
2. Péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a možným porodním problémům
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. O 60 - O 75
2. Komplikace porodu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. O 80 - O 84
2. Porod
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. O 85 - O 92
2. Komplikace spojené převážně s šestinedělím
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. O 95 - O 99
2. Jiné porodnické stavy, nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní formy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení
3.
3. 1.
3. 2.
4. ad b) podle závažnosti následků a doporučení odborného oddělení


XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P 00 - P 96)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1. P 00 - P 04
2. Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
3.
3. 1.
3. 2.
4. Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód


1. P 05 - P 08
2. Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 10 - P 15
2. Poranění za porodu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 20 - P 29
2. Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 35 - P 39
2. Infekce specifické pro perinatální období
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 50 - P 61
2. Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 70 - P 74
2. Přechodné endokrinní poruchy a poruchy přeměny látek specifické pro plod a novorozence
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 75 - P 78
2. Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 80 - P 83
2. Stavy, které postihují kůži a regulaci teploty plodu a novorozence
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. P 90 - P 99
2. Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
3.
3. 1.
3. 2.
4. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků


XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q 00 - Q 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1. Q 00 - Q 07
2. Vrozené vady nervové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 10 - Q 18
2. Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 20 - Q 28
2. Vrozené vady oběhové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 30 - Q 34
2. Vrozené vady dýchací soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 35 - Q 37
2. Rozštěp rtu a rozštěp patra
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 38 - Q 45
2. Jiné vrozené vady trávicí soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 50 - Q 56
2. Vrozené vady pohlavních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 60 - Q 64
2. Vrozené vady močové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují. Stavy po operaci vrozených vad srdce a velkých cév
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkci
3.
3. 1. A, B I, B II, B III
3. 2. A, C 1
4. ad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. Q 65 - Q 79
2. Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce a bez výraznějšího anatomického postižení
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 6, 7


1. Q 80 - Q 89
2. Jiné vrozené vady
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Q 90 - Q 99
2. Abnormality chromosomů nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismu
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci při celkovém dobrém stavu, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A, C 1
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R 00 - R 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde


1. R 00 - R 09
2. Příznaky a znaky, které se týkají oběhové a dýchací soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou
3.
3. 1. B I, D
3. 2. A, C 1
4. ad b) ne 1, 2, 6, 7


1.
2. c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. R 10 - R 19
2. Příznaky a znaky, které se týkají trávicí soustavy a břicha
3.
3. 1.
3. 2.
4. Podle uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností


1. R 20 - R 23
2. Příznaky a znaky, které se týkají kůže a podkožního vaziva
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. R 25 - R 29
2. Příznaky a znaky, které se týkají nervové, svalové a kosterní soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo morfologickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez morfologických následků
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce - ne 1, 2, 6, 7


1. R 40 - R 46
2. Příznaky a znaky, které se týkají vědomí, vnímání, emočního stavu a chování
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. R 30 - R 39 - Příznaky a znaky, které se týkají močové soustavy a Dg. R 47 - R 49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu jsou uvedeny dále


1. R 50 - R 69
2. Celkové příznaky a znaky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou
3.
3. 1. B I, B II, B III
3. 2. A, C 1
4. ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1.
2. c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. R 47 - R 49
2. Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F 98. 5 - Koktavost (zadrhávání) a Dg. F 98. 6 - Breptavost


1.
2. a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)
3.
3. 1. D
3. 2. C 2
4.


1.
2. c) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě
3.
3. 1. A, B II
3. 2. A, C 1
4. ad c) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. R 30 - R 39
2. Příznaky a znaky, které se týkají močové soustavy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. R 31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod Dg. N 02 - Recidivující a přetrvávající hematurie


1. R 70 - R 79
2. Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. R 73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E 10 - E 14 - Diabetes mellitus. Dg. R 75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience se posuzuje podle Dg. B 20 - B 24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience


1. R 80 - R 82
2. Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem Dg. R 81 - Glykosurie. Obdobně se posuzuje Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74. 8 - Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů


1. N 39. 1
2. Přetrvávající proteinurie, NS
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. N 39. 2
2. Ortostatická proteinurie NS
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou, s trvalým nebo opakovaným abnormálním nálezem
3.
3. 1. D, Dv
3. 2. C 1, C 2
4. Funkce ledvin nutno ověřovat měřením korigované globální clearance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem klasickým nebo za pomoci adiuretinu


1.
2. b) Méně závažného rázu, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtraci a koncentrační schopností, který v posledních 30 měsících vyžadoval dispenzarizaci nebo léčení
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Jednorázový či ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7


1. R 83 - R 89
2. Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. R 90 - R 94
2. Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkce
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) ne 1, 2, 6, 7


1. R 95 - R 99
2. Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti
3.
3. 1.
3. 2.
4. Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód


XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S 00 - S 98)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1.
2.
3.
3. 1.
3. 2.
4. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků


1. S 00 - S 09
2. Poranění hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 00
2. Povrchní poranění hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 01
2. Otevřená rána hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce a snížením celkové výkonnosti, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou opruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce anebo bez poruchy funkce či omezením pohybů; stavy bez zohavení
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 02
2. Zlomenina kosti lebky a obličeje
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 03
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 04
2. Poranění mozkových nervů
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. S 05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále


1. S 06
2. Nitrolební poranění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 07
2. Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 08
2. Traumatická amputace části hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 09
2. Jiná a neurčená poranění hlavy
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčby s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakované léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy a omezením výkonnosti, stavy s těžkým a trvalým zohavením
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů; stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují a bez nápadnějšího zohavení. Poúrazové defekty lebeční kosti
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy po anatomicky i funkčně zhojených zraněních, bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení do 3 let od zranění
3.
3. 1. B I, B II, B III
3. 2. A
4. ad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


1.
2. e) Následné stavy po dokonale zhojených zraněních bez poruchy funkce po 3 letech od zranění
3.
3. 1. A
3. 2. A
4.


1. S 05
2. Poranění oka a očnice
3.
3. 1.
3. 2.
4. Následné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H oo - H 59 - Nemoci oka a očních adnex), popř. podle tabulky pro posuzování refrakčních vad


1. S 10 - S 19
2. Poranění krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 10
2. Povrchní poranění krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 11
2. Otevřená rána krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. S 12
2. Zlomenina krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 13
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku či omezením pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. S 14
2. Poranění nervů a míchy v úrovni krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba


1. S 15
2. Poranění krevních cév v úrovni krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 16
2. Poranění svalu s šlachy v úrovni krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 17
2. Drtivé poranění (rozdrcení) krku
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. S 18 - Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje


1. S 19
2. Jiná a neurčená poranění v úrovni krku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy po méně nápadných zohaveních, stavy s dočasným zřetelným omezením pohybů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. S 20 - S 29
2. Poranění hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 20
2. Povrchní poranění hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 21
2. Otevřená rána hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 22
2. Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 23
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteř
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezení pohybů hrudníku a hrudní páteře
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. S 24
2. Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních zhojené s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba


1. S 25
2. Poranění krevních cév hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 26
2. Poranění srdce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 27
2. Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 28
2. Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 29
2. Jiná a neurčená poranění hrudníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická ampulace části hrudníku
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nitrohrudních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy nitrohrudních orgánů či omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při opruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. S 30 - S 39
2. Poranění břicha, dolní části zad, bederní páteře a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 30
2. Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 31
2. Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 32
2. Zlomenina bederní páteře a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 33
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy. které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou opruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů a omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při opruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. S 34
2. Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení a těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami bederní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba


1. S 35
2. Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 36
2. Poranění nitrobřišních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 37
2. Poranění pánevních orgánů
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem mj. poranění ledviny, močovodu, močového měchýře, močové trubice, ženských pohlavních orgánů, nadledviny, prostaty a chámovodů


1. S 38
2. Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem mj. rozdrcení zevních pohlavních orgánů, a traumatická amputace zevních pohlavních orgánů


1. S 39
2. Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy do 30 měsíců po odstranění sleziny nebo stavy s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu anebo s poruchou krvetvorby
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 40 - S 49
2. Poranění ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 40
2. Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 41
2. Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 42
2. Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 43
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže či s omezením nebo bez omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 7


1. S 44
2. Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 45
2. Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 46
2. Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 47
2. Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 48
2. Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 49
2. Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou opruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce ramene a paže či omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 50 - S 59
2. Poranění lokte a předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 50
2. Povrchní poranění lokte a předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 51
2. Otevřená rána předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 52
2. Zlomenina lokte a předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 53
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů lokte
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. S 54
2. Poranění nervů v úrovni předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 55
2. Poranění krevních cév v úrovni předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 56
2. Poranění svalů a šlachy v úrovni předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 57
2. Drtivá poranění (rozdrcení) předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 58
2. Traumatická amputace předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 59
2. Jiná a neurčená poranění předloktí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace předloktí
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezením pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 60 - S 69
2. Poranění zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 60
2. Povrchní poranění zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 61
2. Otevřená rána zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 62
2. Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 63
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 64
2. Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 65
2. Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 66
2. Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 67
2. Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 68
2. Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 69
2. Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná. Následné stavy zhojené s trvalým ochrnutím, zkřivením, ztuhnutím či jinou deformací anebo traumatické amputace palců obou rukou, palce a ukazováku pravé nebo levé ruky anebo 3 a více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (kromě palce). Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením úchopové schopnosti ruky, stavy s těžkým a trvalým zohavením
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4. ad b) ztráta dvou článků jednoho prstu se posuzuje jako ztráta celého prstu


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení, recidivující stavy
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy po zraněních nebo ztrátových poraněních zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce zápěstí a úchopové schopnosti ruky. Následné stavy zhojené se ztrátou, trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku dominantní ruky) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně 4 prstů na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li úchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo běžná pracovní aktivita zachována
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba


1. S 70 - S 79
2. Poranění kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 70
2. Povrchní poranění kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 71
2. Otevřená rána kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 72
2. Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 73
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů kyčle
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4. ad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna či s omezením nebo bez omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 74
2. Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 75
2. Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 76
2. Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 77
2. Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 78
2. Traumatická amputace kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 79
2. Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace kyčle a stehna
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna, s omezením či bez omezení pohybů
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 80 - S 89
2. Poranění kolena a bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 80
2. Povrchní poranění bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 81
2. Otevřená rána bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 82
2. Zlomenina bérce včetně kotníku
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 83
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů kolena
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kolenního kloubu
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4. ad b) u stavů po jednostranné náhradě kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů nebo bez něj
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 84
2. Poranění nervů v úrovni bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 85
2. Poranění krevních cév v úrovni bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 86
2. Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 87
2. Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 88
2. Traumatická amputace bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 89
2. Jiná a neurčená poranění bérce
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace v úrovni bérce jednostranná i oboustranná
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů nebo bez něj
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 90 - S 99
2. Poranění kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 90
2. Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 91
2. Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 92
2. Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 93
2. Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stání
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stání
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stání
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 94
2. Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 95
2. Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 96
2. Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. S 97
2. Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4. Dg. S 98 - Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním je uvedena dále


1. S 98
2. Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Akutní stavy
3.
3. 1. léčení
3. 2. léčení
4.


1.
2. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stání
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stání
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů nebo bez nich, nevadí-li při delší chůzi a stání
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel


1. S 98
2. Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Traumatická amputace v úrovni kotníku nebo traumatická amputace chodidla oboustranná i jednostranná
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatně ztěžuje chůzi a stání
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stání
3.
3. 1. D
3. 2. C 1
4.


1.
2. d) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, nevadí-li při delší chůzi a stání
3.
3. 1. B I
3. 2. A
4. ad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba


1. T 00 - T 07
2. Poranění, která postihují více částí těla
3.
3. 1.
3. 2.
4. Uvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S 00 - S 99 - Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg. T 07 - Neurčená mnohočetná poranění, která je uvedená dále


1. T 07
2. Neurčená mnohočetná poranění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 08 - T 14
2. Poranění neurčené části trupu, končetiny nebo části těla
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 15 - T 19
2. Účinky cizího tělesa, které vniklo přirozeným otvorem těla
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 20 - T 32
2. Popáleniny a poleptání
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 33 - T 35
2. Omrzliny
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 36 - T 50
2. Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 51 - T 65
2. Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem Dg. T 63. 4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo


1. T 66 - T 78
2. Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 79
2. Některé časté komplikace úrazů, nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 80 - T 88
2. Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 80
2. Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 81. 1
2. Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku od ukončení léčby nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Objektivně prokázané anafylaktické reakce po neúspěšně specifické imunoterapii
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Následné stavy zhojení bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohavení
3.
3. 1. A, B I
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7


1. T 81
2. Komplikace výkonů, nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. T 81. 1 - Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený, která je uvedena výše


1. T 82
2. Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 83
2. Komplikace genitouriárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 84
2. Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 85
2. Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 86
2. Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 87
2. Komplikace příznačné pro znovu připojení a amputaci
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 88
2. Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. T 90 - T 98
2. Následky poranění, otravy a jiných neurčených účinků vnějších příčin
3.
3. 1.
3. 2.
4. Posuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S 00 - T 78


XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V 01 - Y 98)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1. V 01 - V 99
2. Dopravní nehody
3.
3. 1.
3. 2.
4. Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků


1. W 00 - X 59
2. Jiné vnější příčiny náhodných poranění
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. X 60 - X 84
2. Úmyslné sebepoškození
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. X 85 - Y 09
2. Napadení (útok)
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Y 10 - Y 34
2. Případ (událost) nezjištěného úmyslu
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Y 35 - Y 36
2. Zákonný zákrok a válečné operace
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Y 40 - Y 84
2. Komplikace zdravotní péče
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Y 85 - Y 89
2. Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Y 90 - Y 98
2. Doplňkové faktory, které se týkají příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde
3.
3. 1.
3. 2.
4.


XXI. Faktory, které ovlivňují zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z 00 - Z 99)

1. Značka nemoci (vady)
2. Název nemoci (vady)
3. Zdravotní klasifikace podle sloupce
3. 1. I
3. 2. II
4. Poznámka


1. Z 00 - Z 13
2. Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
3.
3. 1.
3. 2.
4. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků


1. Z 20 - Z 29
2. Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
3.
3. 1.
3. 2.
4. Kromě Dg. Z 21 - Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV), která se posuzuje podle Dg. B 20 - B 24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) a Dg. Z 22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci, která se hodnotí podle infekční nemoci uvedené v kapitole I - Některé infekční a parazitární nemoci. Osoby s pozitivním nálezem HBaAg se vylučují jenom z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebněpreventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření)


1. Z 30 - Z 39
2. Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Z 40 - Z 54
2. Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami, za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Z 55 - Z 65
2. Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Z 70 - Z 76
2. Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1. Z 80 - Z 99
2. Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám, které ovlivňují zdravotní stav
3.
3. 1.
3. 2.
4. Patří sem i přítomnost protetických pomůcek. Kromě Dg. Z 96. 1 - Přítomnost nitrooční čočky, která je uvedena samostatně dále


1.
2. a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce
3.
3. 1. Dv
3. 2. Dv
4.


1.
2. b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné
3.
3. 1. D
3. 2. C 1, C 2
4.


1.
2. c) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce
3.
3. 1. A, B I, B II, B III
3. 2. A
4. ad c) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba


1. Z 96. 1
2. Přítomnost nitrooční čočky
3.
3. 1.
3. 2.
4.


1.
2. a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře. Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou
3.
3. 1. Dv
3. 2. C 2, Dv
4.


1.
2. b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře. Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře. Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou
3.
3. 1. Dv
3. 2. podle zrakové ostrosti a zorného pole
4.


1.
2. c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře
3.
3. 1. Dv
3. 2. podle zrakové ostrosti
4.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

Diferencované požadavky na tělesnou výšku a hmotnost


1. Tělesná výška/Tělesná hmotnost
2. Útvary a jednotky AČR, určené funkce
3. Poznámka


1. A. Tělesná výšky od 155 cm
2. Dělostřelecké jednotky. Dělostřelecké speciální jednotky. Letecký pozemní personál. Obsluhy radiolokátorů. Průzkumné jednotky. Radiotechnické jednotky. Uchazečky. Ostatní útvary a jednotky AČR, kromě dále uvedených skupin
3.


1. od 155 do 185 cm
2. Chemici. Osádky tanků a samostatných děl kromě řidičů
3. Řidiči tanků a ShD od 160 cm do 185 cm


1. od 160 cm
2. Řidiči. Vůdci vojenských plavidel. Strážní jednotky. Výsadkové jednotky. Ženijní jednotky. Uchazeči.
3.


1. od 160 cm do 185 cm
2. Potápěči
3.


1. od 182 cm do 186 cm
2. Hradní stráž
3. Čestné a strážní jednotky


1. od 175 cm do 186 cm
2.
3. Ostatní


1. Tělesná hmotnost od 60 kg do 90 kg
2. Výsadkové jednotky
3. U výsadkářů, kteří splnili výsadkový výcvik, je možno připustit seskoky s padákem při vyšší tělesné hmotnosti, jsou-li upraveny technické podmínky seskoku


1. od 65 kg do 80 kg
2. Hradní stráž
3.Příloha č. 3 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.


Diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče


1. Specialisté a uchazeči
1. 1. Podmínky zdravotní způsobilosti
1. 1. 1. Požadovaná zdravotní klasifikace
2. 1. Průzkumníci, potápěči, operátoři ŘS
3. 2. Výsadkáři
4. 3. Řidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidel
5. 4. Radisté
6. 5. Operátoři radiolokátorů a rádiové zaměřovací techniky
7. 6. Strážní služba u strážních jednotek a Hradní stráže
8. 7. Uchazeči1)


1.
1. 1.
1. 1. 1. Požadovaná zdravotní klasifikace
2. A
3. A
4. A, B I, B II, B III
5. A, B I, B III
6. A, B I, B III
7. A, B I, B III
8. A


1.
1. 1. 1. Zraková ostrost bez korekce (alespoň)
1. 1. 1.
2. 1, 0 + 1, 0
3. 0, 5 + 0, 5
4. 0, 5 + 0, 52)
5. 0, 25 + 0, 25
6. 0, 5 + 0, 5
7. 0, 5 + 0, 54)
8. 0, 25 + 0, 253), 4)


1.
1. 1. 2. Lehká porucha barvocitu při rozeznávání základních barevných signálů5)
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano
5. ano
6. ano
7. ne
8. ano


1.
1. 1. 3. Poruchy vidění za šera (hemeralopie)
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ne
5. ano
6. ne
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 4. Vleklá onemocnění spojivek, víček a slzných cest
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano
5. ano
6. ne
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 5. Zjevné šilhání, poruchy zorného pole, nystagmus, amblyopie, lehká onemocnění předního segmentu oka včetně čočky
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ne
5. ano
6. ne
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 6. Sluch pro akcentovaný šepot (alespoň... m)
1. 1. 1.
2. 6 + 6
3. 6 + 6
4. 4 + 4
5. 6 + 6
6. 6 + 6
7. 6 + 6
8. 6 + 6


1.
1. 1. 7. Atrofické jizvy bubínku
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano6)
5. ne
6. ano
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 8. Nitroušní nedoslýchavost
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano6)
5. ne
6. ne
7. ne
8. ne10)


1.
1. 1. 9. Vady řeči i lehkého stupně, které zhoršují srozumitelnost při použití technických spojovacích prostředků
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano6)
5. ne
6. ne
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 10. Lehká vleklá onemocnění dýchacích cest
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano
5. ano
6. ano
7. ne
8. ano


1.
1. 1. 11. I lehké duševní poruchy a poruchy chování
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ne
5. ne
6. ne
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 12. Následky onemocnění a úrazů centrálního nervstva i lehkého stupně
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ne
5. ne
6. ne
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 13. Malé kýly, rozšířené tříselné kanály, rozšířené jizvy břišní stěny
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano8)
5. ano
6. ano
7. ano
8. ne


1.
1. 1. 14. Varikokéla, hydrokéla a jiná lehká onemocnění mužských pohlavních orgánů
1. 1. 1.
2. ne11)
3. ne11)
4. ano
5. ano
6. ano
7. ne11)
8. ne11)


1.
1. 1. 15. Zhojené stavy po prodělaných onemocněních ledvin s normální funkcí
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano8)
5. ano
6. ano
7. ne
8. ne9)


1.
1. 1. 16. Lehká vleklá onemocnění dolních cest močových
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano8)
5. ano
6. ano
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 17. Lehké formy kožních onemocnění
1. 1. 1.
2. ne7)
3. ne7)
4. ne7)
5. ano
6. ano
7. ne7)
8. ne7)


1.
1. 1. 18. Lehké deformity páteře bez omezení její pohyblivosti
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano8)
5. ano
6. ano
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 19. Poruchy hybnosti horních končetin lehkého stupně
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano8)
5. ano
6. ano
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 20. Vady prstů rukou, jen s mírnou poruchou uchopovací schopnosti ruky
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano8)
5. ne
6. ano
7. ne
8. ne


1.
1. 1. 21. Vady dolních končetin i jen s lehkým omezením funkce nebo ztěžující delší stání a chůzi
1. 1. 1.
2. ne
3. ne
4. ano8)
5. ano
6. ano
7. ne
8. ne


Poznámka:

ano - zdravotně způsobilý jako specialista nebo jako uchazeč
ne - zdravotně nezpůsobilý jako specialista nebo jako uchazeč


Doplňující kritéria

(K příloze č. 3)

1) Zdravotní způsobilost uchazečů se posuzuje podle zdravotních kritérií uvedených ve sloupci 7. Jedná-li se zároveň o specialisty uvedené ve sloupcích 1 až 6, je nezbytné, aby uchazeči splňovali i zdravotní požadavky pro tyto specialisty.

2) Vycvičení řidiči mohou mít i lehčí krátkozrakost korigovanou skly do - 3 D nebo dalekozrakost do + 3 D na 1, 0 až 0, 66 oboustranně - kromě řidičů bojových vozidel, u nichž je nutná korekce do - 3 D nebo do + 3 D na 1, 0 oboustranně. Používáním brýlí nebo kontaktních čoček je podmínkou výkonu činnosti.

3) Uchazeči o přijetí ke studiu ve vojenských středních školách, kteří dosud nedovršili 18 let věku zraková ostrost bez korekce 0, 66 + 0, 66. Uvedená zraková ostrost musí být korigovatelná skly do 1 D nebo do + 2 D na 1, 0 oboustranně.

4) Může být i lehčí krátkozrakost korigovaná skly do - 3 D nebo dalekozrakost s korekcí + 3 D na 1, 0 až 0, 66 oboustranně.

5) Pro letecké technické obory, spojovací funkce technického směru a chemiky je jakákoliv porucha barevného vidění nepřípustná.

6) Kromě řidičů bojových vozidel a ostatních vozidel, kteří používají k dorozumění technická pojítka.

7) Kromě kožních onemocnění malého rozsahu, která nepostihují exponovaná místa obličeje nebo horních končetin a neomezují funkci pohybového aparátu a nošení výstroje.

8) Kromě řidičů bojových vozidel.

9) Do 5 let po prodělaném onemocnění.

10) Při audiometrických ztrátách ve vzdušném vedení na některé z frekvencí 500, 1 000 a 2 000 Hz menších než 10 dB jednostranně i oboustranně jsou uchazeči zdravotně způsobilí.

11) Kromě varikokély a hydrokély malého rozsahu, nepůsobících obtíže.
1) Směrnice č. 49/1967 Věst. MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

2) § 7 zákona č. 218/1999 Sb. ČR, o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

3) § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

4) Při nejlépe dosažitelné zrakové ostrosti s korekcí u jednoho oka horší než 0, 5 a u druhého oka 0, 1 se stanovuje zdravotní klasifikace D.

5) Viz poznámky k Dg. H 52. 0 d) - Hypermetropie - dalekozrakost a H 52. I d) - Myopie - krátkozrakost.