Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. dubna 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání

Sbírka:  157/2001 | Částka:  62/2001
4.5.2001

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

157

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 26. dubna 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování
léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti podle § 75 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen ,,zákon"):

Čl. I

      Vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 1 se za slova ,,uvedené v § 1 písm. a)" vkládají slova ,,bodech 2 a 3".

      2.  V § 2 se zrušuje odstavec 4.

      3.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a) až 4d) zní:

,,§ 2a

Zacházení s tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem

      (1)  Tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem (§ 3 odst. 4) podléhají evidenci.

      (2)  Výrobu a distribuci tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem zabezpečují místně příslušné okresní úřady na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče4a) nebo fyzických nebo právnických osob oprávněných k výkonu odborných veterinárních činností4b) (dále jen ,,oprávněné osoby") s mís-tem výkonu těchto činností ve správních obvodech okresních úřadů, u kterých tiskopisy objednávají. Okresní úřady na základě těchto objednávek zabezpečí u smluvně zajištěného výrobce výrobu tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem.

      (3)  Pro zabezpečení plynulé distribuce tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem vytváří okresní úřady pohotovostní zásobu těchto tiskopisů v rozsahu nejvýše jedné pětiny jejich celkové distribuce za předchozí kalendářní rok.

      (4)  Tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem musí mít náležitosti podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 2 a od výrobce je přebírá pověřený zaměstnanec okresního úřadu. Pověřený zaměstnanec se prokáže výrobci při převzetí objednaných tiskopisů platným pověřením a převzetí potvrdí podpisem a otiskem razítka okresního úřadu.

      (5)  Okresní úřad tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem po převzetí zaeviduje a vyzve oprávněnou osobu k jejich vyzvednutí. Tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem mohou být okresními úřady vydány pouze oprávněným osobám prostřednictvím jejich pověřených zástupců.4c)

      (6)  O vydání tiskopisů vede okresní úřad knihu tiskopisů, která obsahuje údaje o počtu vydaných tis-kopisů včetně pořadových čísel tiskopisů a údaje o oprávněné osobě. Převzetí tiskopisu potvrdí pověřený zástupce oprávněné osoby na originálu objednávky a podpisem v knize tiskopisů.

      (7)  Vydávají-li oprávněné osoby tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem dále osobám, které jsou k oprávněné osobě v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, vede oprávněná osoba o tomto výdeji evidenci podle odstavce 6.

      (8)  Znehodnocené tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem jsou osoby, kterým byly tyto tiskopisy před znehodnocením vydány oprávněnou osobou, povinny odevzdat oprávněné osobě k dalšímu opatření.

      (9)  Oprávněná osoba vede o odevzdaných znehodnocených tiskopisech receptů a žádanek označených modrým pruhem evidenci. Odevzdané znehodnocené tiskopisy, v termínu sjednaném s místně příslušným okresním úřadem, odevzdá tomuto okresnímu úřadu k likvidaci. O předání a likvidaci znehodnocených tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem pořídí okresní úřad protokolární záznam a potvrdí oprávněné osobě jejich převzetí.

      (10)  O tiskopisech receptů a žádanek označených modrým pruhem vrácených okresním úřadům z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpisu4d) vedou okresní úřady evidenci.

      (11)  Na nakládání s tiskopisy receptů a žádanek označených modrým pruhem se vztahují obdobně ustanovení § 2 odst. 2 a 3.

––––––––––––––––––––

4a)
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4b)
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 117/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4c)
§ 13 odst. 3 zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 117/ /2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4d)
§ 13 odst. 7 a 8 zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 117/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.".

      4.  V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují tato slova: ,,flunitrazepam nebo".

      5.  Příloha č. 1 zní:,,Příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/1997 Sb.


      6.  Příloha č. 2 zní:
,,Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/1997 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Okresní úřady mající zásobu tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem odpovídajících vzorům podle dosavadního právního předpisu9) mohou tyto tiskopisy používat až do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2002, pokud je doplní o údaje uvedené v přílohách č. 1 a 2.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.
Ministr:


prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


––––––––––––––––––––
9)
Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání.