VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  334/2019 | Částka:  141/2019
17.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


334

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., k provedení § 7 odst. 9, § 9 odst. 2, § 11 odst. 5, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, § 21 odst. 10 a § 24 odst. 12 písm. c) plemenářského zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. a vyhlášky č. 64/2013 Sb., se mění takto:

      1.  § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

˙§ 1

      Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje podrobnosti šlechtění a plemenitby skotu, zebu, buvola indického (dále jen ˙buvol˙), koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel.

––––––––––––––––––––

1)
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu. Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství. Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ /1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat (˙nařízení o plemenných zvířatech˙).˙.

      2.  § 2 až 4 se včetně nadpisů zrušují.

      3.  § 5 včetně nadpisu zní:

˙§ 5

Obecné ustanovení o testování

(K § 7 odst. 9 zákona)

      K provádění testování a posuzování a zjišťování údajů s tím souvisejících se používá takové technické vybavení, jímž lze tuto činnost zajistit v souladu s postupy stanovenými ve šlechtitelských programech jednotlivých plemen.˙.

      4.  § 6 včetně nadpisu zní:

˙§ 6

Testování a posuzování skotu, zebu a buvolů

(K § 7 odst. 9 zákona)

      (1)  Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.

      (2)  Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.˙.

      5.  V § 11 odst. 3 se slovo ˙plemeníků˙ nahrazuje slovy ˙plemenných ryb˙.

      6.  § 13 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 6 zrušuje.

      7.  Na konci nadpisu § 14 se doplňují slova ˙a řádu chovného registru˙.

      8.  V textu pod nadpisem § 14 se číslo ˙4˙ nahrazuje číslem ˙2˙.

      9.  V § 14 odst. 1 písm. f) se za slova ˙podmínky pro vystavování˙ vkládají slova ˙zootechnického osvědčení a˙.

      10.  V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
˙i)
jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není obsažen ve stanovách, popřípadě v jiném samostatném dokumentu uznaného chovatelského sdružení.˙.

      11.  V § 14 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Řád chovného registru obsahuje
a)
formu vedení chovného registru,
b)
způsob členění chovného registru,
c)
podmínky pro registraci chovů v chovném registru,
d)
požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a oddělení chovného registru,
e)
způsob identifikace plemenných zvířat,
f)
podmínky pro vystavování zootechnického osvědčení a potvrzení o původu plemenných zvířat a způsob jejich vystavování,
g)
orgány chovného registru,
h)
způsob financování chovného registru a
i)
jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není v jiném samostatném dokumentu chovatelského podniku prasat.˙.

      12.  § 18 včetně nadpisu zní:

˙§ 18

Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat

(K § 11 odst. 5 zákona)

      (1)  Pro potvrzení o původu skotu, zebu a buvolů se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

      (2)  Pro potvrzení o původu ovcí a koz se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

      (3)  Pro potvrzení o původu prasat a doklad o původu prasat se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

      (4)  Pro potvrzení o původu koní a oslů se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

      (5)  Potvrzení o původu ryb obsahuje
a)
název a sídlo osoby, která vede plemenářskou evidenci příslušného plemene,
b)
registrační číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,
c)
způsob identifikace,
d)
identifikační číslo plemenného zvířete,
e)
datum výtěru, datum vykulení a diagnostické znaky,
f)
plemeno, popřípadě linii nebo populaci,
g)
pohlaví plemenného zvířete,
h)
jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, v jehož chovu se plemenné zvíře vykulilo,
i)
jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,
j)
oboustranný původ nejméně do 2 generací předků, není-li řádem plemenářské evidence stanoveno jinak,
k)
datum vystavení potvrzení o původu a
l)
podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo.

      (6)  Potvrzení o původu plemenné drůbeže obsahuje
a)
druh plemenné drůbeže,
b)
evidenční číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,
c)
datum vylíhnutí,
d)
pohlaví zvířete,
e)
jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,
f)
jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,
g)
původ ze strany otce do 3 generací předků, ze strany matky do 2 generací po linii otců,
h)
datum vystavení potvrzení o původu a
i)
podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo.

      (7)  Potvrzení o původu matky včel obsahuje
a)
úplné evidenční číslo matky,
b)
název chovu,
c)
stupeň chovu,
d)
datum vylíhnutí matky,
e)
datum expedice a
f)
identifikační označení matky, kterými je barva a číslo značky.˙.

Poznámky pod čarou č. 7 až 9 se zrušují.

      13.  V § 23 se slova ˙a jejich předávání pověřené osobě˙ zrušují a na konci § 23 se doplňuje věta ˙Provozní záznamy jsou předávány pověřené osobě v odůvodněných případech na vyžádání ve lhůtě do 14 dnů.˙.

      14.  V § 28 odst. 1 se za slovo ˙skotu˙ vkládají slova ˙ , zebu a buvolů˙.

      15.  V § 29 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Pro průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.˙.

      16.  V § 32 odst. 1 se za slovo ˙skotu,˙ vkládají slova ˙zebu, buvolů,˙.

      17.  V § 32 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

      18.  Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 32a

Služební průkaz

[K § 24 odst. 12 písm. c) zákona]

      Vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce a vzor průkazu zaměstnance České plemenářské inspekce je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.˙.

      19.  Přílohy č. 1 až 3 se zrušují.

      20.  V příloze č. 4 nadpis části A. zní:

˙A. SKOT, ZEBU A BUVOLI˙.
      21.  V příloze č. 4, části C. OVCE A KOZY, tabulka č. 5 zní:
      22.  V příloze č. 6 poznámky pod tabulkou č. 10 znějí:

      23.  V příloze č. 6 tabulka č. 11 zní:


      24.  Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:˙Příloha č. 7 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

      25.  V příloze č. 8 nadpis části A. zní:

˙A. SKOT, ZEBU A BUVOLI˙.


      26.  V příloze č. 8 tabulka č. 17 zní:

      27.  V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní:

      28.  Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:˙Příloha č. 9 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

      29.  V příloze č. 10 v části A. KONĚ A OSLI v bodě 2 se slova ˙potvrzení o původu nebo průkazu koně˙ nahrazují slovy ˙průkazu koně a potvrzení o původu, pokud bylo vystaveno˙.

      30.  V příloze č. 10 v části B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK v bodě 1 písm. j) a l) se slova ˙připuštěna˙ nahrazují slovy ˙zapuš-těna˙.

      31.  V příloze č. 11 nadpis části A. zní:

˙A. SKOT, ZEBU A BUVOLI˙.

      32.  Doplňují se přílohy č. 12 a 13, které včetně nadpisů znějí:

˙Příloha č. 12 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.Příloha č. 13 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.