VYHLÁŠKA ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Sbírka:  17/2010 | Částka:  5/2010
21.1.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

17

VYHLÁŠKA
ze dne 12. ledna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb.,
o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., k provedení § 5 odst. 12, § 9 odst. 10, § 11 odst. 4 a § 17 odst. 11 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo ˙U˙ vkládá slovo ˙spalovacích˙ a za slovo ˙zdrojů˙ se vkládají slova ˙podle jiného právního předpisu1)˙.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

––––––––––––––––––––

˙1)
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.˙.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 9 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 10, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

      2.  V § 6 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  U spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW včetně spalujících výhradně lehký topný olej, zemní plyn, vodík, propan, butan či jejich směsi, bioplyn, naftu, zkapalněný zemní plyn nebo zkapalněné ropné plyny lze hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého a oxidů dusíku zjišťovat také potenciometricky přímým měřením přístroji s elektrochemickými články.˙.

      3.  V § 7 odst. 6 se slova ˙spalovacím zdroji o jmenovitém výkonu nižším než 5 MW včetně spalujícím výhradně lehký topný olej, zemní plyn, zkapalněný zemní plyn nebo zkapalněné ropné plyny˙ nahrazují slovy ˙spalovacích zdrojích podle § 6 odst. 4˙.

      4.  V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta ˙Pokud tyto zdroje spalují výlučně zemní plyn, zjišťují se u nich emise tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého pouze jednorázovým měřením.˙.

      5.  V § 9 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Při hodnocení dodržení emisního limitu se nepřihlíží k výpadkům kontinuálního měření, nepřekročí-li 5 % celkové provozní doby zdroje v kalendářním roce. Pokud výpadek kontinuálního měření emisí překročí 10 dní v kalendářním roce, musí provozovatel spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 100 MW a vyšším bez zbytečného odkladu oznámit inspekci způsob zajištění spolehlivosti a řádné funkce kontinuálního měřicího systému. Neplatným dnem z hlediska měření se rozumí den, ve kterém jsou více než 3 průměrné hodinové hodnoty z důvodů poruchy nebo údržby systému kontinuálního měření neplatné. Neplatnou hodinovou hodnotu tvoří dvě neplatné 30minutové střední hodnoty v rámci jedné hodiny.˙.

      6.  V příloze č. 1 části I se v tabulce u skupiny 6.3 ve třetím sloupci za značku ˙mg˙ doplňuje značka ˙TEQ˙.

      7.  V příloze č. 5 části I se v nadpisu a v úvodní větě pod nadpisem za slovo ˙povolení˙ vkládají slova ˙a závazné stanovisko˙.

      8.  V příloze č. 7 v tabulce č. 4 se v řádku 5 nahrazuje písmeno ˙X˙ písmenem ˙N˙ a v řádku 6 se písmeno ˙Y˙ nahrazuje písmenem ˙E˙.

      9.  V příloze č. 7 se dosavadní bod 18 ve vysvětlivkách pod tabulkou č. 4 označuje jako bod 17.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


JUDr. Dusík, M.Sc., v. r.