VYHLÁŠKA ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  21/2009 | Částka:  7/2009
23.1.2009

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

21

VYHLÁŠKA
ze dne 12. ledna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., k provedení § 27b odst. 7 písm. d) a § 59 odst. 6 veterinárního zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb., vyhlášky č. 330/2005 Sb., vyhlášky č. 8/2007 Sb. a vyhlášky č. 134/2007 Sb., se mění takto:

      1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

––––––––––––––––––––

˙1)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství. Směrnice Rady 97/12/ES ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství. Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství. Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz. Směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění a aktualizují přílohy A, D (Kapitola I) a F směrnice 64/ /432/EHS o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.˙.

      2.  V § 1 písmeno j) zní:
˙j)
studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené znalosti a dovednosti, uvedené v § 59 odst. 1 zákona, diplomy, vysvědčení a jiné doklady o požadovaném vzdělání, uvedené v § 59 odst. 2 písm. a) zákona, formy, obsah a organizaci atestačního studia úředních veterinárních lékařů, způsob a organizaci ověřování znalostí a vydávání osvědčení,˙.

      3.  V § 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
˙m)
obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu proškolených osob.˙.

      4.  § 22 se včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

      5.  V § 27 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené znalosti a dovednosti, jsou uvedeny v příloze č. 5.˙.

      6.  Za § 29 se vkládají nové § 29a až 29d, které včetně společného nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

˙Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře

[K § 27b odst. 7 písm. d) zákona]

§ 29a

      Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti zvláštních hygienických pravidel pro potraviny živočišného původu11) vztahujících se k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou organizuje vysoká škola s veterinárním studijním programem (dále jen ˙organizátor˙) v rozsahu 17 hodin teoretické výuky.
§ 29b

      (1)  Na závěr specializovaného školení podle § 29a, nejpozději však do 3 týdnů od skončení specializovaného školení, se jeho účastníci podrobí zkoušce před zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje a odvolává organizátor ze zástupců orgánů veterinární správy, organizátora a mysliveckých sdružení. Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky.

      (2)  Zkouška podle odstavce 1 probíhá formou písemného testu. Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek vypracovaných organizátorem z oblasti specializovaného školení podle § 29a. Test obsahuje celkem 60 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny možné 3 odpovědi, z nichž více odpovědí může být správných. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Výsledek zkoušky, o němž rozhoduje zkušební komise na základě dosažených bodů z písemného testu, se hodnotí stupni: zkouška složena, zkouška nesložena. K hodnocení stupněm zkouška složena je třeba nejméně 75 % správných odpovědí. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 60 minut. O výsledku zkoušky vyhotoví předseda zkušební komise protokol.

      (3)  Účastníku specializovaného školení je po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí předáno písemné sdělení o výsledku zkoušky.

      (4)  Na základě složené zkoušky získá účastník specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře (dále jen ˙osvědčení˙) a je oprávněn provádět vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře jako proškolená osoba. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6.

      (5)  Účastník specializovaného školení, který zkoušku nesložil, může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil. Zkoušku lze opakovat pouze jednou.

      (6)  Účastník specializovaného školení, který zkoušku nesložil nebo nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu specializované školení.

§ 29c

      (1)  Organizátor k ověření znalostí proškolené osoby získaných specializovaným školením podle § 29a organizuje další školení v rozsahu 8 hodin teoretické výuky v oblasti zvláštních hygienických pravidel pro potraviny živočišného původu11) vztahujících se k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou, které proškolená osoba absolvuje vždy ve lhůtě do 5 let od předchozí zkoušky. Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky.

      (2)  Na závěr školení podle odstavce 1, nejpozději však do 3 týdnů od skončení školení, se účastník podrobí teoretické zkoušce před zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje a odvolává organizátor ze zástupců orgánů veterinární správy, organizátora a mysliveckých sdružení.

      (3)  Zkouška podle odstavce 2 probíhá formou písemného testu. Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek vypracovaných organizátorem z oblasti specializovaného školení podle odstavce 1. Test obsahuje celkem 45 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny možné 3 odpovědi, z nichž více odpovědí může být správných. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Výsledek zkoušky, o němž rozhoduje zkušební komise na základě dosažených bodů z písemného testu, se hodnotí stupni: zkouška složena, zkouška nesložena. K hodnocení stupněm zkouška složena je třeba nejméně 75 % správných odpovědí. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 45 minut. O výsledku zkoušky vyhotoví předseda zkušební komise protokol.

      (4)  Účastníku specializovaného školení je po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí předáno písemné sdělení o výsledku zkoušky.

      (5)  Účastník specializovaného školení, který zkoušku nesložil, může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil. Zkoušku lze opakovat pouze jednou.

      (6)  Účastník specializovaného školení, který zkoušku nesložil nebo nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, není oprávněn provádět vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře jako proškolená osoba a před další zkouškou absolvuje znovu specializované školení podle § 29a.

§ 29d

      (1)  Organizátor vede seznam proškolených osob v elektronické podobě (dále jen ˙seznam˙).

      (2)  Seznam tvoří údaje o
a)
jménu, popřípadě jménech, a příjmení proškolené osoby, datu a místu narození a adrese bydliště proškolené osoby,
b)
datu a výsledku zkoušky podle § 29b,
c)
datu a výsledku zkoušky podle § 29c.

      (3)  Zápis do seznamu provede organizátor bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 29b nebo 29c, nejpozději však do 5 dnů ode dne vyhodnocení zkoušky zkušební komisí.

      (4)  Systém vedení seznamu zabezpečuje uchování všech údajů uvedených v odstavci 2. Organizátor při vedení seznamu zajistí pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v seznamu rekonstruovat. Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu.

––––––––––––––––––––

11)  Příloha III oddíl IV kapitola I bod 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.˙.

      7.  Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6, které znějí:
˙Příloha č. 5 k vyhlášce č. 296/2003 Sb.


Příloha č. 6 k vyhlášce č. 296/2003 Sb.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


Mgr. Gandalovič v. r.