VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Sbírka:  221/2014 | Částka:  94/2014
21.10.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


221

VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2014,
kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 6b zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se mění takto:

      1.  V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

˙h)  zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.˙.

      2.  V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

˙h)  požární a evakuační výtahy.˙.

      3.  V § 5 odstavec 6 zní:

      ˙(6)  Je-li podmínkami územního rozhodnutí stanoveno předložení dokumentace pro provádění stavby podle zvláštního právního předpisu12) (dále jen ˙prováděcí dokumentace˙), musí být splněny požadavky uvedené v § 10 odst. 2.˙.

      4.  V § 5 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 4, § 8 odst. 1 závěrečné části ustanovení, § 10 odst. 1 a v § 41 odst. 2 písm. n) bodě 6 se slovo ˙podrobnější˙ nahrazuje slovem ˙prováděcí˙.

      5.  V § 7 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek, a v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení také koordinačních funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Při koordinačních funkčních zkouškách se ověřuje, zda požárně bezpečnostní funkce systému jako celku odpovídá projekčním a technickým požadavkům.˙.

      6.  V § 7 odst. 3 větě první se za slova ˙funkční zkoušce,˙ vkládají slova ˙nebo koordinační funkční zkoušce,˙.

      7.  V § 7 odst. 4 se slova ˙a způsobem stanoveným˙ nahrazují slovem ˙stanoveném˙.

      8.  V § 7 odst. 8 se na začátek písmene f) vkládá slovo ˙písemné˙ a slova ˙podle § 10 odst. 2˙ se nahrazují slovy ˙o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení˙.

      9.  V § 9 odst. 2 větě první se slova ˙a způsobem stanoveným˙ nahrazují slovem ˙stanoveném˙.

      10.  V § 9 odst. 8 se na začátek písmene e) vkládá slovo ˙písemné˙ a slova ˙podle § 10 odst. 2˙ se nahrazují slovy ˙o provedení kontroly provozuschopnosti˙.

      11.  Nadpis § 10 zní:

˙Společné požadavky na projektování a montáž požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů˙.

      12.  V § 10 odst. 1 se čárka za slovem ˙dokumentace˙ nahrazuje slovem ˙a˙, slova ˙a kontrole provozuschopnosti˙ a slova ˙provádění kontrol,˙ se zrušují.

      13.  V § 10 odst. 2 se slova ˙a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje˙ nahrazují slovy ˙a splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písemně potvrdí˙.

      14.  V § 10 odst. 4 se čárka za slovem ˙projektování˙ nahrazuje slovem ˙a˙ a slova ˙a kontroly provozuschopnosti˙ se zrušují.

      15.  V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

      ˙(7)  Pro účely začleňování provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí se rozumí
a)
stavbou pro shromažďování většího počtu osob -- stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2,
b)
stavbou pro obchod ˙ stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2,
c)
stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace -- stavba nebo její část určená k užívání

      1.  osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,

      2.  těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo

      3.  osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče,
d)
stavbou ubytovacího zařízení -- stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek.˙.

      16.  V § 18 písm. a) se slova ˙podzemní hromadné˙ nahrazují slovy ˙např. podzemní hromadné˙.

      17.  V § 18 písm. b) se slovo ˙výroba˙ nahrazuje slovy ˙např. výroba˙.

      18.  V § 18 písm. f) se slova ˙ , které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností˙ nahrazují slovy ˙pro osoby se sníženou schopností˙.

      19.  Poznámky pod čarou č. 25, 26, 27 a 28 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

      20.  V § 41 se v návětí odstavce 2 slova ˙Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje˙ nahrazují slovy ˙Požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument, který je nedílnou součástí dokumentace nebo projektové dokumentace podle zvláštního předpisu, obsahuje˙.

      21.  V § 45 odst. 2 písm. d) se za slova ˙požární bezpečnosti˙ vkládají slova ˙a opatření˙.

      22.  V § 45 se odstavce 3 a 4 zrušují.

      23.  V § 51 písmeno b) zní:

˙b)  dokumentace zpracovaná v souvislosti s kontrolou,˙.

      24.  V příloze č. 3 bodě 13 se slova ˙Státní kontrola˙ nahrazují slovy ˙Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Ministr:


Chovanec v. r.