VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2019, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  243/2019 | Částka:  104/2019
19.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


243

VYHLÁŠKA
ze dne 16. září 2019,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22a odst. 3 a § 22c odst. 2 písm. f) a § 22c odst. 7 tohoto zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb. a vyhlášky č. 247/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 se číslo ˙1 550˙ nahrazuje číslem ˙2 468˙.

      2.  V § 4 písm. a) se za slovo ˙číslo˙ vkládá slovo ˙mýtného˙.

      3.  V § 5 odst. 1 se slova ˙a převzetím elektronického zařízení˙ nahrazují slovy ˙anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy˙.

      4.  V § 6 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

      5.  V § 8 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného a vrátí mu elektronické zařízení na kontaktním nebo distribučním místě anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při odhlášení vozidla provozovatel vozidla předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz anebo jiný doklad prokazující vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele vozidla nebo zástupce provozovatele vozidla, je-li zástupce provozovatele vozidla v mýtném systému registrován.˙.

      6.  V § 8 odst. 2 se za slovo ˙kontaktní˙ vkládají slova ˙nebo distribuční˙.

      7.  V § 10 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn zablokovat elektronické zařízení z důvodu závažného porušení smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného; na zablokování elektronického zařízení musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.˙.

      8.  Na konci textu § 12 se doplňují slova ˙nebo uvedeno do režimu určeného pro takovouto přepravu˙.

      9.  Přílohy č. 1 a 2 znějí:˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Pro výši kauce za elektronické zařízení, které lze užívat do 30. listopadu 2019, se použije vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. září 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministr:


JUDr. Kremlík v. r.