VYHLÁŠKA ze dne 18. února 2019, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  54/2019 | Částka:  22/2019
21.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

54

VYHLÁŠKA
ze dne 18. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 1 písm. f) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. a vyhlášky č. 82/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se za slova ˙o koupi˙ vkládají slova ˙hmotné nemovité věci˙ a za slova ˙svých internetových stránkách˙ se vkládají slova ˙a na internetových stránkách Úřadu˙.

      2.  V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení větě druhé se slovo ˙zveřejní˙ nahrazuje slovem ˙uveřejní˙.

      3.  V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 23 až 26 znějí:

      ˙(2)  V případě prodávané hmotné movité věci se podmínky výběrového řízení uveřejní na internetových stránkách příslušné organizační složky nebo státní organizace a na internetových stránkách Úřadu. Podle povahy a stavu této prodávané věci může příslušná organizační složka nebo státní organizace zajistit uveřejnění ještě jiným vhodným způsobem.

      (3)  Postup podle odstavce 2 se neužije pro zbraně23), střelivo, munici, výbušniny a bezpečnostní materiál24) ozbrojených sil České republiky25), bezpečnostních sborů26), Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, kdy příslušná organizační složka uveřejní podmínky výběrového řízení vhodným způsobem podle povahy a stavu prodávané věci.

––––––––––––––––––––

23)
Například § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
24)
Například zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.
25)
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
26)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.˙.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

      4.  V § 24 se za slova ˙odst. 1˙ vkládají slova ˙až 3˙.

Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.
Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.