VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  21/2020 | Částka:  9/2020
27.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


21

VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů
veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 75 odst. 5 veterinárního zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb. a vyhlášky č. 371/2019 Sb., se mění takto:

      1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

˙§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši
a)
paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,
b)
paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,
c)
paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,
d)
částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly.

––––––––––––––––––––

1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ /ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/ /120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/ /EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).˙.

      2.  § 5 včetně nadpisu zní:

˙§ 5

Výše částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

      Výše částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.˙.

      3.  Příloha č. 2 zní:˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017
Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2020.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.