VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  216/2019 | Částka:  91/2019
30.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


216

VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb.:


Čl. I


      Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb., vyhlášky č. 452/2017 Sb. a vyhlášky č. 190/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V úvodní větě vyhlášky se text ˙§ 16 odst. 8˙ nahrazuje textem ˙§ 16 odst. 10˙.

      2.  V úvodní větě vyhlášky se text ˙§ 32 odst. 9˙ nahrazuje textem ˙§ 32 odst. 8˙ a za slovo ˙ovzduší,˙ se vkládají slova ˙ , ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb.˙.

      3.  V § 1 odst. 1 písm. f) se za slova ˙paliva o˙ vkládá slovo ˙celkovém˙ a na konci textu se doplňu-jí slova ˙ , a rozsah údajů ohlašovaných odborně způsobilou osobou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností˙.

      4.  V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

˙h)

referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.˙.


      5.  V § 7 odst. 3 větě první se slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou a za slovo ˙sirouhlíku˙ se vkládají slova ˙a 40 % u rtuti˙.

      6.  V § 8 odst. 1 písm. d) se na konci textu věty druhé slova ˙a 5˙ nahrazují slovy ˙ , 5, 9 a 10˙.

      7.  V § 8 odst. 4 se za slovo ˙Denní˙ vkládají slova ˙a v případech, kdy je stanovena povinnost vyhodnocovat plnění emisního limitu na úrovni půlhodinových průměrných hmotnostních koncentrací, i půlhodinové˙.

      8.  V § 9 odst. 7 větě první se slova ˙odstavci 4 a˙ nahrazují slovy ˙odstavci 4,˙, za slova ˙v odstavci 5 písm. a) až c)˙ se vkládají slova ˙a odstav-cích 9 a 10˙ a za slova ˙organického uhlíku,˙ se vkládají slova ˙40 % u rtuti,˙.

      9.  V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

      ˙(9)  Emisní limit stanovený pro spalovací stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách je považován za splněný, pokud žádná z průměrných hodnot nepřekročí specifický emisní limit a příslušná procenta hodnoty specifického emisního limitu stanovené v povolení provozu způsobem, který současně zajišťuje splnění podmínek uvedených v odstavci 1 pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. V případě znečišťujících látek, pro které nejsou specifické emisní limity stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se emisní limit stanovený pro spalovací stacionární zdroj na základě závě- rů o nejlepších dostupných technikách považuje za splněný, pokud žádná z průměrných hodnot ne- překročí specifický emisní limit, případně přísluš-ná procenta hodnoty specifického emisního limitu, stanovené v povolení provozu pro časová období. Nejsou-li v povolení provozu časová období stanovena, použijí se ta, která jsou uvedena v závěrech o nejlepších dostupných technikách.˙.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

      10.  V § 13 se na konci textu písmene j) doplňují slova ˙a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat˙.

      11.  V nadpisu § 17 se text ˙odst. 8˙ nahrazuje textem ˙odst. 10˙.

      12.  V nadpisu § 18 se text ˙odst. 8˙ nahrazuje textem ˙odst. 10˙.

      13.  Nadpis části osmé zní:


˙OBECNÉ EMISNÍ LIMITY, OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ A ROZSAH ÚDAJŮ OHLAŠOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ˙.


      14.  Nadpis § 26 zní:


˙Obsahové náležitosti dokumentů a rozsah údajů ohlašovaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností(K § 12 odst. 8, § 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona)˙.


      15.  V § 26 odst. 7 se za slova ˙paliva o˙ vkládá slovo ˙celkovém˙.

      16.  V § 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:

      ˙(8)  Údaje o spalovacím stacionárním zdroji na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, jsou stanoveny v části B) přílohy č. 18 k této vyhlášce.˙.

      17.  Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:˙ČÁST DESÁTÁREFERENČNÍ FINANČNÍ LIMIT§ 27a[K § 17 odst. 1 písm. h) a odst. 7 zákona]


      Referenční finanční limit rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je stanoven ve výši 1 585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve výši 1 848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou.˙.

Dosavadní části desátá a jedenáctá se označují jako části jedenáctá a dvanáctá.

      18.  V příloze č. 3 části I se v úvodní části pod nadpis vkládá věta ˙Stanovené limitní hodnoty obsahu prvků a jejich sloučenin jsou vztaženy k hmotnosti daného prvku.˙.

      19.  V příloze č. 4 části I bodu 1.1. se ve vysvět-livce č. 2) pod tabulkou slovo ˙listopadem˙ nahrazuje slovem ˙prosincem˙.

      20.  V příloze č. 4 části II odst. 2 písm. c) se na konci bodu 2. slovo ˙nebo˙ nahrazuje čárkou a bod 3. se zrušuje.

      21.  V příloze č. 4 části II odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky stanovené touto vyhláškou, lze v povolení provozu uvést technické podmínky provozu pro určité kategorie a druhy odpadu a pro určité tepelné procesy odlišně od podmínek stanovených v odstav-ci 2 písm. a) až c) a minimálních teplot uvedených v odstavci 2 písm. d), pokud budou dodrženy specifické emisní limity pro celkový organický uhlík a oxid uhelnatý stanovené v bodu 1 části I této přílohy a pokud to v případě spaloven odpadu nepovede k produkci většího množství pevných zbytků nebo k vyššímu obsahu organických látek v pevných zbytcích než při dodržení podmínek podle odstav-ce 2 písm. a) až c).˙.

      22.  V příloze č. 8 části II nadpis bodu 2.4.1. zní:
˙Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýz-ních olejů, výroba energetických plynů (generá-torový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů (kód 3.6. přílohy č. 2 k zákonu)˙.

      23.  V příloze č. 8 části II nadpis bodu 3.1.3. zní:
˙Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění) (kód 4.1.3. přílo- hy č. 2 k zákonu)˙.

      24.  V příloze č. 8 části II nadpis bodu 3.8.5. zní:
˙Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 tuna pokovené oceli za hodinu nebo nižší (kód 4.15. dle přílohy č. 2 zákona)˙.

      25.  V příloze č. 8 části II se v nadpisu bo- du 4.2.1. a nadpisu bodu 4.2.2. za slova ˙zpracová-ní o˙ vkládá slovo ˙celkové˙.

      26.  V příloze č. 8 části II se v nadpisu bo- du 4.2.4. za slova ˙(leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o˙ vkládá slovo ˙celkové˙.

      27.  V příloze č. 8 části II se v nadpisu bo- du 4.4.1. slova ˙projektovaném výkonu vyšším˙ nahrazují slovy ˙celkové projektované kapacitě větší˙.

      28.  V příloze č. 10 se v textu poznámky pod čarou označené *) slova ˙ , UTJ a souřadnice sídla˙ nahrazují slovem ˙sídlo˙.

      29.  V příloze č. 10 se na konci bodu 1.2. doplňuje věta ˙U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, u nichž byly v povolení provozu stanoveny odlišné podmínky podle odstavce 3 čás- ti II přílohy č. 4, dosahované teploty a doby setrvá-ní.˙.

      30.  V příloze č. 10 se na konci bodu 1.3. doplňuje věta ˙U spaloven odpadu, u nichž byly v povolení provozu stanoveny odlišné podmínky podle odstavce 3 části II přílohy č. 4, hodnoty parametrů uvedených v odstavci 2 písm. a) části II přílo- hy č. 4.˙.

      31.  V příloze č. 10 bodu 1.6. se v části nadepsa-né ˙Stálé údaje˙ na konci textu věty vkládají slova ˙a na které povinnost zjišťovat úroveň znečišťování výpočtem˙.

      32.  V příloze č. 10 bodu 1.6. se v části nadepsa-né ˙Proměnné údaje˙ na konci prvního odstavce doplňují slova ˙ , emisní faktory použité pro výpočet˙ a ve druhém odstavci se na konci textu věty druhé vkládají slova ˙a postup stanovení úrovně znečišťování výpočtem˙.

      33.  V příloze č. 11 bodu 1. Obecných pokynů k vyplňování formulářů souhrnné provozní evidence se text ˙17. a 19.˙ nahrazuje textem ˙18. a 20.˙.

      34.  V příloze č. 11 bodu 1.1. části 2 se za řádek nadepsaný ˙Identifikační číslo provozovny (IČP)2):˙ vkládají nové řádky, které včetně vysvětlivek pod tabulkou č. 5) a 6) znějí:

˙

Identifikační číslo provozovny (IRZ)5):Identifikátor PID zařízení IPPC6):


5)

Identifikační číslo provozovny IRZ (integrovaný registr znečišťování životního prostředí), bylo-li přiděleno.

6)

Identifikátor PID zařízení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění), byl-li přidělen.˙.

      35.  V příloze č. 11 bodu 1.2. se vkládá nový řádek č. 4, který zní:
˙

4Datum uvedení do provozu


˙.
Dosavadní řádky tabulky č. 4 až 20 se označují jako řádky č. 5 až 21.

      36.  V příloze č. 11 bodu 1.2. se vkládá nová vysvětlivka č. 4 pod tabulkou, která zní:

˙4  Uvede se datum prvního uvedení spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW do provozu. Pokud není skutečné datum uvedení do provozu známo a zdroj byl uveden do provozu před 20. 12. 2018, uvede se datum 1. 1. 
1900.˙.

Dosavadní vysvětlivky pod tabulkou č. 4 až 20 se označují jako vysvětlivky č. 5 až 21.

      37.  V příloze č. 11 bodu 1.2. vysvětlivce č. 16 pod tabulkou se slova ˙zařízení, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let˙ nahrazují slovy ˙spalovacího stacionárního zdroje ve vykazovaném kalendářním roce˙.

      38.  V příloze č. 11 bodu 1.2. vysvětlivce č. 17 pod tabulkou se slova ˙zařízení (procenta z údaje uvedeného na řádku č. 15)˙ nahrazují slovy ˙spalovacího stacionárního zdroje, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let˙.

      39.  Příloha č. 18 zní:


˙Příloha č. 
18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
Čl. II


Účinnost


      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 17, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.