VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Sbírka:  313/2007 | Částka:  100/2007
11.12.2007

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

313

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů,
o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru
a o náhradách jejich nutných výdajů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. c) a d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):

§ 1

Odměna insolvenčního správce při konkursu

      (1)  Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele.

      (2)  Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli.

      (3)  Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku

od 0 do 10 mil. Kč
15 %
od 10 mil. do 50 mil. Kč
1 500 000 Kč + 10 %


z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. do 100 mil. Kč
5 500 000 Kč + 5 % z částky


přesahující 50 mil. Kč
od 100 mil. do 250 mil. Kč
8 000 000 Kč + 1 % z částky


přesahující 100 mil. Kč
od 250 mil. Kč
9 500 000 Kč + 0,5 % z částky


přesahující 250 mil. Kč.

      (4)  Pro účely této vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou.

      (5)  Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45 000 Kč.

§ 2

Odměna insolvenčního správce při reorganizaci

      Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku reorganizace, náleží insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc po rozhodnutí o povolení reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu takto:

při obratu

do 250 mil. Kč
  83 000 Kč
od 250 mil. do 500 mil. Kč
166 000 Kč
od 500 mil. do 750 mil. Kč
249 000 Kč
od 750 mil. do 1 mld. Kč
332 000 Kč
nad 1 mld. Kč
415 000 Kč.

§ 3

Odměna insolvenčního správce při oddlužení

      Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce
a)
při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle § 1, nejméně však 45 000 Kč,
b)
při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře,
c)
při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.

§ 4

      (1)  Pokud dojde k přeměně reorganizace v konkurs, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však částku určenou podle § 2.

      (2)  Pokud dojde ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však částku určenou podle § 3.

§ 5

      Nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

§ 6

      Bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

§ 7

Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce

      (1)  Výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy.

      (2)  Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky.

      (3)  Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů.

      (4)  Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

      (5)  Věřitelský výbor se může s insolvenčním správcem dohodnout na náhradě některých hotových výdajů v paušální výši i u ostatních způsobů řešení úpadku.

§ 8

Úhrada odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce státem

      (1)  Nelze-li odměnu insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč.

      (2)  Nelze-li náhradu hotových výdajů insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč.

      (3)  V případě, kdy jsou odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky insolvenční soud.

§ 9

Odměna členů a náhradníků věřitelského výboru a náhrada jejich nutných výdajů

      (1)  Odměnu členů a náhradníků věřitelského výboru určí insolvenční soud zejména s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti tak, aby celková výše odměny všech členů a náhradníků věřitelského výboru byla nejvýše 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky.

      (2)  Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštními právními předpisy.

      (3)  Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce.

      (4)  Ostatní nutné výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto nutných výdajů.

§ 10

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ministr:


JUDr. Pospíšil v. r.