VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2019, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Sbírka:  166/2019 | Částka:  72/2019
4.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


166

VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2019,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/ /2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/ /2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/ /2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/ /2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/ /2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, se mění takto:

      1.  V § 1 se slovo ˙vyhláška1)˙ nahrazuje slovem ˙vyhláška˙.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

      2. V § 1 se slova ˙Evropských společenství2)˙ nahrazují slovy ˙Evropské unie1)˙.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

––––––––––––––––––––

˙1)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění.˙.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

      3. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova ˙Evropských společenství˙ nahrazují slovy ˙Evropské unie˙.

      4. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
˙d)
označení ˙G2˙ provedené velkým písmem v modré barvě.˙.

      5. V § 2 odst. 4 se čárka za slovy ˙7. podpis řidiče˙ nahrazuje tečkou.

      6. V § 2 odst. 4 se slova ˙8. adresa.˙ zrušují.

      7. V § 2 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
˙d)
pod čipem je označení národního identifikátoru ˙e8˙ provedené v modré barvě.˙.

      8. V § 2 odstavec 6 zní:

      ˙(6) Údaj podle odstavce 4 uvedený pod bodem 4d se na paměťové kartě řidiče nevyplňuje.˙.

      9. Příloha včetně nadpisu zní:

˙Příloha k vyhlášce č. 124/2007 Sb.


˙.Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


JUDr. Kremlík v. r.