VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2019, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Sbírka:  274/2019 | Částka:  119/2019
6.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


274

VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2019,
kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky,
mražené krémy a jedlé tuky a oleje


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 1 se slova ˙u) až x)˙ nahrazují slovy ˙v) až y)˙.

      2.  V § 4 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Údaje o obsahu tuku a obsahu tuku v sušině u mléka a mléčných výrobků podle této vyhlášky jsou jakostními údaji.˙.

      3.  V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

      ˙(5)  U mléka a mléčných výrobků, které byly vyrobeny z plnotučného mléka bez standardizace, nemusí být jakostní údaj uveden.

      (6)  U mléka a mléčných výrobků, které jsou označeny výživovými údaji, nemusí být s výjimkou požadavků stanovených v § 9 odst. 1 až 3 uvedeny jakostní údaje a údaj o obsahu sušiny.˙.

      4.  V § 5 odst. 1 písm. b) se slova ˙tabulce 1˙ zrušují.

      5.  V § 6 odst. 4 se věta ˙Dále se tento výrobek označí obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.˙ nahrazuje větou ˙Tento výrobek se označí obsahem sušiny v procentech hmotnostních a dále obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku.˙.

      6.  V § 8 odst. 3 se slovo ˙retenát˙ nahrazuje slovem ˙retentát˙.

      7.  V § 12 odst. 3 písmeno a) zní:
˙a)
názvem skupiny a podskupiny podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,˙.

      8.  V § 12 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Jako ˙koncentrovaný mléčný výrobek˙ lze označit mléčný výrobek, u kterého byl obsah mléčných bílkovin před fermentací nebo po fermentaci navýšen na nejméně 5,6 %.˙.

      9.  V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

     10.  § 14 zní:

˙§ 14

      (1)  Sýr se označí
a)
názvem druhu; tavený sýr, tavený sýrový výrobek, tavený mléčný výrobek a syrovátkový sýr rovněž názvem skupiny,
b)
obsahem tuku nebo tuku v sušině,
c)
obsahem sušiny a
d)
použitou ochucující složkou.

      (2) Jako ˙čerstvý sýr˙ lze označit nezrající sýr, včetně nezrajících sýrů termizovaných.

      (3)  Jako ˙zrající sýr˙ lze označit sýr, u kterého po prokysání došlo k dalším biochemickým a fyzikálním procesům.

      (4)  Jako ˙tavený sýr˙ se označí sýr, který byl tepelně upraven tavením.

      (5)  Jako ˙tavený sýrový výrobek˙ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením, obsahuje více než 5 % laktózy a v němž sýr tvoří nejméně 50 % hmotnostních sušiny tohoto výrobku.

      (6)  Jako ˙tavený mléčný výrobek˙ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením a obsahuje více než 5 % laktózy.

      (7)  Jako ˙pařený sýr˙ lze označit sýr, který byl po prokysání ošetřený napařením horkou vodou, horkou párou, horkým mlékem nebo smetanou.

      (8)  Jako ˙syrovátkový sýr˙ se označí mléčný výrobek získaný vysrážením syrovátky nebo směsi syrovátky s mlékem.

      (9)  Přírodní sýr lze označit názvem podskupiny, pokud splňuje požadavky stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulkách 5 až 7.

      (10)  Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů, tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 9.˙.

      11.  V § 15 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Obsah tuku v sušině nesmí překročit rozmezí hodnot stanovené pro příslušnou kategorii sýrů v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 5.˙.

      12.  V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

      13.  Příloha č. 1 zní:
˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.


      14.  Příloha č. 4 zní:


˙Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.


      15.  Příloha č. 5 zní:


˙Příloha č. 5 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.


      16.  V příloze č. 6 tabulky 4 až 6 znějí:


      17.  V příloze č. 6 tabulka 9 zní:
Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Potraviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

      2.  Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

      Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.