VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Sbírka:  54/2005 | Částka:  14/2005
4.2.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

54

VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2005
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Sestavování a složení konkursních komisí

§ 1

      (1)  Předsedu a další členy konkursní komise (dále jen ,,komise") pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele školské právnické osoby nebo ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen ,,právnická osoba vykonávající činnost školy") jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursního řízení (dále jen ,,konkurs") zřizovatel příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen ,,zřizovatel"), pro kterou se konkurs koná.

      (2)  Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, vykonává zaměstnanec zřizovatele. Tajemník není členem komise.

      (3)  Pokud člen komise přestane svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise.

§ 2

      (1)  Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1) jmenováni:
a)
jeden člen určený zřizovatelem,
b)
jeden člen určený obcí podle sídla příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
c)
dva členové, kterými jsou odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
d)
jeden člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
e)
jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f)
jeden člen, kterým je člen školské rady3), je-li zřízena.

      (2)  Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované krajem4) jmenováni:
a)
dva členové určení zřizovatelem,
b)
jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,
c)
jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
d)
jeden člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
e)
jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f)
jeden člen, kterým je člen školské rady3), je-li zřízena.

      (3)  Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí4) jmenováni:
a)
dva členové určení zřizovatelem,
b)
jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,
c)
jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
d)
jeden člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
e)
jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f)
jeden člen, kterým je člen školské rady3), je-li zřízena.

      (4)  V případě právnické osoby vykonávající pouze činnost školského zařízení, ve které nejsou pedagogičtí pracovníci2), zřizovatel jmenuje členem komise jiného zaměstnance této právnické osoby.

      (5)  Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.

      (6)  Jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo jiného zaměstnance podle odstavce 4 lze:
a)
u právnické osoby, která vykonává pouze činnost základní školy, která nemá všechny ročníky5) a ve které se všichni pedagogičtí pracovníci2) hlásí do konkursu,
b)
u právnické osoby, která vykonává pouze činnost mateřské školy nebo školského zařízení, ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci2) hlásí do konkursu,
c)
u nově zřizované právnické osoby vykonávající činnost školy, nebo
d)
při splynutí nebo sloučení právnických osob vykonávajících činnost školy.

Náležitosti vyhlášení konkursu a činnost komise

§ 3

      Zřizovatel na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým oznámí:
a)
název funkce a právnické osoby vykonávající činnost školy, kde má být funkce vykonávána,
b)
předpoklady pro výkon dané funkce stanovené zvláštním právním předpisem6),
c)
název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky,
d)
obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

§ 4

      (1)  Komise zahájí svou činnost bezodkladně po svém jmenování zřizovatelem.

      (2)  Jednání komise je neveřejné.

      (3)  Komise je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň pět členů komise včetně předsedy.

      (4)  Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v § 3 písm. b) a d), a usnese se, zda uchazeči budou podrobeni testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti, ve které budou vykonávat svoji funkci (dále jen ,,znalostní test"), a dále navrhne zřizovateli vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky stanovené v § 3 písm. b) nebo d). Přihlášku podanou po termínu stanoveném podle § 3 písm. d) vrátí předseda komise zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

      (5)  Komise odešle doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu uvedenou uchazečem nejpozději 14 dní před dnem konání konkursu pozvánku ke konkursu, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu.

§ 5

      (1)  Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon funkce na základě přihlášky a řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná vyjádření. Uchazeči mohou být dále hodnoceni na základě znalostního testu trvajícího nejvýše 60 minut. Otázky znalostního testu, kritéria a podmínky hodnocení tohoto testu stanoví komise. S těmito kritérii a podmínkami komise uchazeče seznámí před začátkem testu.

      (2)  Na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních výsledků uchazeče zejména v jeho funkcích v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, znalostního testu a vyjádření odborníků podle odstavce 1 se komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

      (3)  V případě, že se komise usnesla na základě odstavce 2, že pro výkon funkce jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného uchazeče. Pořadí uchazečů předají všichni členové komise předsedovi komise.

      (4)  Předseda komise po obdržení pořadí uchazečů podle odstavce 3 za účasti všech přítomných členů komise provede celkové vyhodnocení konkursu způsobem uvedeným v odstavci 5 a určí výsledné pořadí uchazečů.

      (5)  Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více uchazečů se stává prvním v pořadí uchazeč, který získal nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno více uchazečů, je rozhodující umístění uchazeče v pořadí předsedy komise. Obdobně se postupuje při určení výsledného pořadí dalších uchazečů.

      (6)  Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.

§ 6

      (1)  O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:
a)
úplné znění vyhlášení konkursu,
b)
datum a způsob vyhlášení konkursu,
c)
seznam členů komise přítomných při konkursu,
d)
seznam uchazečů,
e)
usnesení komise o vhodnosti uchazeče s uvedením, zda:

      1.  pro výkon funkce není vhodný žádný uchazeč,

      2.  pro výkon funkce je vhodný jeden z uchazečů, nebo

      3.  pro výkon funkce jsou vhodní dva nebo více uchazečů,
f)
pořadí uchazečů u jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 a doklad o výsledném pořadí uchazečů podle § 5 odst. 4, u nichž se komise usnesla na základě § 5 odst. 2, že jsou vhodní pro výkon funkce,
g)
otázky znalostního testu a jeho vyhodnocení v případě, že byl použit.

      (2)  Předseda komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

      Konkursy vyhlášené před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 8

      Zrušuje se vyhláška č. 72/2003 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství.

§ 9

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:


JUDr. Buzková v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 8 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2)
§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
3)
§ 167 a 168 školského zákona.
4)
§ 8 odst. 1 školského zákona.
5)
§ 46 odst. 2 školského zákona.
6)
Zákon č. 563/2004 Sb.