VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  110/2017 | Částka:  40/2017
5.4.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


110

VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Velký Špičák (dále jen ˙národní přírodní rezervace˙).

      (2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)
přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a mokřadních olšin,
b)
skalních ekosystémů skal a drolin a
c)
biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jeho populace.

      (3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Třešť a Loučky u Jihlavy. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Třešť a Loučky u Jihlavy. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), nebo
b)
provádět geologické práce spojené se zásahem do území.

§ 3

Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu

      Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu národní přírodní rezervace
a)
vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo
b)
vysazovat nebo vysévat rostliny; souhlas se nevyžaduje pro umělou obnovu lesa s využitím stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré a pro činnosti a opatření prováděné na podporu přirozené obnovy lesa.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.
Ministr:


Mgr. Brabec v.
r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2017
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 110/2017
Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 110/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).