VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  137/2018 | Částka:  71/2018
9.7.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


137

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách:

Čl. I

      Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. a vyhlášky č. 364/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo ˙identifikační˙ vkládají slova ˙a kontaktní˙.

      2.  V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní:

      ˙4. telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně další kontaktní údaje, pokud jsou pacientem sděleny,˙.

      3.  V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙ , je-li určeno˙.

      4.  V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písme- na f) až i).

      5.  V § 1 odst. 1 písmena f) až h) znějí:
˙f)
v případě poskytování jednodenní nebo lůžkové péče datum a čas přijetí pacienta do péče a datum a čas ukončení péče o pacienta, včetně informace o způsobu vyrozumění osoby, která by měla zajistit další péči o pacienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav neobejde bez pomoci další osoby, nebo o způsobu a čase podání informace o zamýšleném propuštění tohoto pacienta příslušnému obecnímu úřadu, datum a čas přeložení pacienta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, nebo datum a čas úmrtí pacienta,
g)
informace o průběhu a výsledku poskytova-ných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytová- ní zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb,
h)
informace o tom, zda jde o pacienta s omezenou svéprávností tak, že není způsobilý posou- dit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen ˙pacient s omezenou svéprávností˙),˙.

      6.  V § 1 odst. 1 se doplňují písmena i) a j), která znějí:
˙i)
identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta nebo další osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta,
j)
u pacienta se zdravotním postižením informace o nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě zvláštních pomůckách, které pacient používá, u pacienta se sluchovým postižením nebo kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením též informace o formách komunikace, které pacient preferuje,˙.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno k).

      7.  V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo ˙léčení˙ nahrazuje slovy ˙poskytování zdravotních služeb˙.

      8.  V § 1 odst. 2 písm. e) se na konci textu bo- du 1 doplňují slova ˙ ; za takový záznam se považuje i stejnopis nebo kopie lékařského předpisu podle zákona o léčivech nebo poukazu podle zákona o zdravotnických prostředcích˙.

      9.  V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova ˙ ; za takový záznam se považuje i stejnopis nebo kopie příkazu ke zdravotnické přepravě˙.

     10.  V § 1 odst. 2 písm. g) se slovo ˙provedené˙ nahrazuje slovem ˙poskytnuté˙.

     11.  V § 1 odst. 2 písm. h) se za slovo ˙včetně˙ vkládají slova ˙data provedení očkování,˙ a na konci textu písmene se doplňují slova ˙ , a to v případě poskytovatele, který provedl očkování˙.

      12.  V § 1 odst. 2 písm. i) se za slovo ˙zástup-ce˙ vkládají slova ˙ , opatrovníka nebo další osoby oprávněné udělit za pacienta˙.

      13.  V § 1 odst. 2 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova ˙ ; z uvedení důvodu též musí vyplývat, proč nepostačovalo použít mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků˙.

      14.  V § 1 odst. 2 písm. k) se na konci textu bodu 5 doplňují slova ˙a způsob řešení˙.

      15.  V § 1 odst. 2 písm. k) bod 8 zní:

      ˙8. informaci o tom, že a kdy byl zákonný zástupce pacienta, popřípadě jiná osoba, které podle zákona o zdravotních služ- bách náleží práva a povinnosti zákonného zástupce, nebo opatrovník pacienta informován o použití omezovacích prostředků,˙.

      16.  V § 2 písm. b) se slova ˙jeho léčení˙ nahrazují slovy ˙poskytování zdravotních služeb˙.

      17.  V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙ ; souhrn informací (epikríza) a plán dalšího léčebného postupu se do zdravotnické dokumentace zaznamenává alespoň jednou za 7 dnů, v případě dlouhodobé lůžkové péče alespoň jednou za měsíc˙.

      18.  V § 2 písm. f) se slovo ˙příhod˙ nahrazuje slovem ˙událostí˙.

      19.  V § 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova ˙a záznamy o radiologické události katego- rie A nebo B, při níž tkáňové reakce způsobené chybným ozářením mohou negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta nebo je z důvodu radiologic- ké události nutné provést změny v jeho léčebném postupu, a to v rozsahu podle jiného právního předpisu14)˙.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

––––––––––––––––––––

˙14)
Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.˙.

      20.  V § 2 písm. h) se slova ˙infekční nemoci˙ nahrazují slovy ˙infekčního onemocnění˙, slovo ˙nemoc˙ se nahrazuje slovem ˙onemocnění˙ a na konec textu písmene se doplňují slova ˙k splnění povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví˙.

      21.  V § 3 odst. 1 se za slovo ˙poskytovatele˙ vkládají slova ˙v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele v případě právnické osoby a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno˙.

      22.  V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Výsledky vyšetření podle § 2 písm. a), které nejsou v listinné podobě, musí být označeny alespoň tak, že lze určit, kterého pacienta se týkají.˙.

      23.  V § 3 odst. 2 se slova ˙až f)˙ nahrazují slo-vy ˙a e)˙.

      24.  V § 3 odst. 3 se slova ˙Za provedení˙ nahrazují slovem ˙Provedení˙ a slova ˙je odpovědný˙ se nahrazují slovy ˙zajistí a jeho správnost svým podpisem potvrdí˙.

      25.  V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Je-li ze způsobu provedení zápisu do zdravotnické dokumentace zřejmé, že jej provedl jeden zdravotnický pracovník, nemusí podepisovat každý dílčí zápis v průběhu dne nebo směny, ale postačuje, podepíše-li tento zdravotnický pracovník v průběhu dne nebo směny provedení posledního zápisu.˙.

      26.  V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

      27.  V § 5 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Pokud zdravotnická dokumentace, popřípadě její součásti, vedená o pacientovi jedním poskytovatelem svým zařazením nebo věcným obsahem podléhá několika lhůtám pro její uchování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, určí se doba uchování, událost rozhodná pro počítání běhu této doby, a vyřazovací znak vždy podle nejdelší doby uchování. Jde-li o součásti zdravotnické dokumentace, které jsou jejími samostatnými částmi, lze určit dobu uchování, událost rozhodnou pro počítání běhu této doby a vyřazovací znak pro každou samostatnou část zdravotnické dokumentace zvlášť.˙.

      28.  § 6 zní:

˙§ 6

      (1) Převádění zdravotnické dokumentace nebo její části, které byly pořízeny v listinné podobě a které poskytovatel sám pořídil nebo obdržel, na dokument v elektronické podobě provádí poskytovatel postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění.

      (2)  Dokument v elektronické podobě vytvořený podle odstavce 1 opatří poskytovatel doložkou. Doložku podepíše osoba odpovědná za převedení kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo poskytovatel zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále doložku opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

      (3)  Dokument v listinné podobě, který poskytovatel převedl na dokument v elektronické podobě, je poskytovatel oprávněn zničit.˙.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

      29.  V příloze č. 1 části 2 písmeno b) zní:
˙b)
údaje o posledně zjištěném zdravotním stavu, včetně těch výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření, které jsou podstatné pro poskytnutí vyžádaných zdravotních služeb,˙.

      30.  V příloze č. 1 části 2 závěrečném textu se slova ˙zejména ekg, ultrazvuk, rentgen˙ nahrazují slovy ˙je-li to z odborného hlediska dostačující˙.

      31.  V příloze č. 1 části 2 závěrečném textu se slova ˙pracovnělékařské služby˙ nahrazují slovy ˙pracovnělékařských služeb˙.

      32.  V příloze č. 1 části 4 oddílu A bod 3 zní:

      ˙3. souhrn diagnóz, pro které byla v průběhu hospitalizace pacientovi poskytována zdravotní péče,˙.

      33.  V příloze č. 1 části 4 oddílu A bod 5 zní:

      ˙5. přehled zdravotních výkonů provedených v průběhu hospitalizace, které jsou významné pro další poskytování zdravotních služeb, včetně jejich výsledků a informace o nastalých komplikacích,˙.

      34.  V příloze č. 1 části 4 oddílu B bod 2 zní:

      ˙2. souhrn diagnóz, pro které byla v průběhu hospitalizace pacientovi poskytována zdravotní péče,˙.

      35.  V příloze č. 1 se části 5 až 8 zrušují.

Dosavadní části 9 až 13 se označují jako části 5 až 9.

      36.  V příloze č. 1 části 5 písm. a) bodu 2 se slova ˙jehož jménem posuzující lékař lékařský po-sudek vydal, a to˙ nahrazují slovy ˙který lékařský posudek vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele v případě právnické osoby, adresa místa poskytování zdravotních služeb,˙ a slova ˙ , adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele˙ se zrušují.

      37.  V příloze č. 1 části 5 písm. a) bodu 3 se slova ˙lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal˙ nahrazují slovy ˙posuzujícího lékaře˙.

      38.  V příloze č. 1 části 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova ˙a o možnosti vzdání se práva na přezkoumání˙.

      39.  V příloze č. 1 části 6 oddílu A se v závě-rečném textu slovo ˙archivuje˙ nahrazuje slovem ˙uchovává˙.

      40.  V příloze č. 1 části 6 oddílu B se na konci textu písmene d) doplňují slova ˙a anamnestické údaje, jsou-li známy˙.

      41.  V příloze č. 1 části 6 oddílu B písm. g) se za slovo ˙poskytovatele˙ vkládají slova ˙a zdravotnického pracovníka˙.

      42.  V příloze č. 1 části 6 oddílu B se v závěrečném textu za slovo ˙pacientovi˙ doplňuje čárka, za slova ˙v listinné podobě˙ se vkládají slova ˙ , nedohodnou-li se na předání v elektronické podobě˙ a slovo ˙archivována˙ se nahrazuje slovem ˙uchovávána˙.

      43.  V příloze č. 1 se část 7 zrušuje.

Dosavadní části 8 a 9 se označují jako části 7 a 8.

      44.  V příloze č. 1 části 8 oddílu A písm. a) bo-du 1 se slovo ˙zamřelého˙ nahrazuje slovem ˙zemřelého˙.

      45.  V příloze č. 1 části 8 oddílu A písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova ˙ , jsou-li známy˙.

      46.  V příloze č. 1 části 8 oddílu A závěrečný text zní:

˙Průvodní list se opatří podpisem lékaře, který prováděl prohlídku těla zemřelého.˙.

      47.  V příloze č. 1 části 8 oddílu B se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

      48.  V příloze č. 1 části 8 oddílu C se na konci textu písmene b) doplňují slova ˙ , jsou-li známy˙.

      49.  V příloze č. 1 části 8 oddílu D písm. e) se na konci textu bodu 3 doplňují slova ˙ , byla-li zjištěna˙.

      50.  V příloze č. 2 čl. 1 odst. 2 se slova ˙3 roky˙ nahrazují slovy ˙5 let˙.

      51.  V příloze č. 2 čl. 1 se odstavce 4 a 5 zrušují.

      52.  V příloze č. 2 čl. 3 odst. 3 se za slova ˙zdravotnické dokumentace˙ vkládají slova ˙označené vyřazovacím znakem ˙V˙˙.

      53.  V příloze č. 2 čl. 4 odst. 2 větě první se slova ˙vedoucí zdravotnický pracovník příslušného oddělení zdravotnického zařízení, které zdravotnickou dokumentaci vede, nebo jím určený˙ zrušují a za slovo ˙pracovník˙ se vkládají slova ˙určený poskytovatelem˙ a v textu v závorce se slovo ˙pověřený˙ nahrazuje slovem ˙určený˙.

      54.  V příloze č. 2 v čl. 5 odstavec 1 zní:

      ˙(1) Určený zdravotnický pracovník vypracuje návrh na vyřazení zdravotnické dokumentace, který obsahuje identifikační údaje poskytovatele a identifikační údaje určeného zdravotnického pracovníka, který návrh vypracoval.˙.

      55.  V příloze č. 2 čl. 5 odst. 3 se slovo ˙pověřený˙ nahrazuje slovem ˙určený˙.

      56.  V příloze č. 2 čl. 5 odst. 6 se slova ˙a takto upravený seznam předá společně s návrhem na vyřazení zdravotnické dokumentace a protokolem o výběru archiválií komisi podle čl. 1 odst. 4, je-li zřízena, k posouzení a potvrzení˙ zrušují.

      57.  V příloze č. 2 článek 6 zní:

˙Čl. 6

      (1) Zdravotnická dokumentace určená k vyřazení musí být zničena. Zničením zdravotnické dokumentace se rozumí znehodnocení takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace jejího obsahu.

      (2) Poskytovatel pořídí a uchovává písemný záznam, který obsahuje soupis zničené zdravotnické dokumentace společně s informací o tom, kdy, jak a kým byla zdravotnická dokumentace zničena; soupis obsahuje identifikační údaje pacienta. Písemný záznam se uchovává bez časového omezení.˙.

      58.  V příloze č. 2 čl. 7 se slova ˙s tím, že členem komise, kterou jmenuje a odvolává příslušný správní orgán, je nejméně jeden lékař, který též provádí činnosti pověřeného zdravotnického pracovníka˙ nahrazují slovy ˙a který je Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti nebo Ministerstvem obrany. Je-li příslušným správním orgánem krajský úřad, převzatou zdravotnickou dokumentaci označí vyřazovacím znakem ˙S˙ a obdobně se použijí ustanovení této přílohy upravující uchovávání, vyřazování a zničení zdravotnické dokumentace označené vyřazovacím znakem ˙S˙˙.

      59.  V příloze č. 3 se pod nadpis přílohy vkládá text, který zní:

˙Společná ustanovení:

A. Je-li v této příloze uvedeno u jednoho druhu zdravotnické dokumentace vícero událostí rozhodných pro počítání běhu doby uchovávání zdravotnické dokumentace, použije se pro počátek běhu této doby událost, která nastane nejdříve, pokud je poskytovateli známa.

B. V případě, že se doba uchovávání počítá ode dne úmrtí pacienta a poskytovatel nezná datum úmrtí pacienta, považuje se za den úmrtí pacienta den, ve kterém pacient dosáhl 100 let věku, nebo od posledního záznamu ve zdravotnické dokumentaci uplynulo 5 let podle toho, co nastane později.˙.

      60.  V příloze č. 3 bod 1 zní:

  ˙1. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem ˙ S
a)
10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta v případě registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství,
b)
10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta nebo 10 let od dosažení 19 let věku pacienta, v případě registrujícího poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
c)
5 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, v případě registrujícího poskytovatele v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví.˙.

      61.  V příloze č. 3 bodu 2 se písmeno ˙S˙ nahrazuje písmenem ˙V˙ a slova ˙vyšetření pacienta˙ se nahrazují slovy ˙poskytnutí zdravotních služeb pacientovi˙.

      62.  V příloze č. 3 bodu 3 písmena b) a c) znějí:
˙b)
10 let od úmrtí dialyzovaného pacienta,
c)
10 let od úmrtí pacienta, který je podle jiného právního předpisu12) nosičem infekčního onemocnění.˙.

      63.  V příloze č. 3 bodu 5 se za slova ˙40 let od˙ vkládá slovo ˙ukončení˙.

      64.  V příloze č. 3 bodu 5 se dosavadní text označuje jako písmeno a) a na konci písmene se doplňuje čárka.

      65.  V příloze č. 3 bodu 5 se doplňuje písme- no b), které zní:
˙b)
20 let od ukončení poslední hospitalizace pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta v případě následné a dlouhodobé lůžkové péče.˙.

      66.  V příloze č. 3 bodu 6 se číslo ˙15˙ nahrazuje číslem ˙10˙.

      67.  V příloze č. 3 bodu 7 se číslo ˙10˙ nahrazuje číslem ˙5˙.

      68.  V příloze č. 3 bodu 8 písmeno a) zní:
˙a)
-- S

      10  let od úmrtí pacienta s uznanou nemocí z povolání, pokud dále není stanoveno jinak,˙.

      69.  V příloze č. 3 bodu 8 písmeno f) zní:
˙f)
-- S

u zaměstnance kategorie A14) do doby, kdy zaměstnanec dosáhl nebo by dosáhl věku 75 let, vždy však nejméně 30 let od ukončení pracovní činnosti v kategorii A,˙.

      70.  V příloze č. 3 bodu 10 písm. a) se zrušují slova ˙jestliže není rozhodnuto o pitvě˙ a slova ˙nařízena, 20 let˙ se nahrazují slovy ˙provedena, 10˙.

      71.  V příloze č. 3 bodu 10 písm. b) se čís- lo ˙150˙ nahrazuje číslem ˙40˙.

      72.  V příloze č. 3 bodu 10 písm. c) se číslo ˙10˙ nahrazuje číslem ˙5˙.

      73.  V příloze č. 3 bod 11 zní:

˙11. Zobrazovací metody
a)
-- V

grafický nebo audiovizuální záznam nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 10 let od ukončení posledního vyšetření pacienta souvisejícího s poskytnutím zdravotních služeb, nebo s ověřováním podmínek vzniku nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) podle jiného právního předpisu8), pro jejichž potřeby byl záznam vyhotoven, pokud se nejedná o pacienta v dispenzární nebo jiné péči pro onemocnění sledované zobrazovací metodou,
b)
-- S

informace o průběhu a výsledku vyšetření pacienta zobrazovací metodou 5 let po předání informace poskytovateli, který vyšetření zobrazovací metodou vyžádal,
c)
-- S

grafický nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 1 rok od obdržení záznamu v případě poskytovatele, který záznam nepořídil, ale pouze obdržel za účelem zajištění návaznosti zdravotních služeb,
d)
-- V

grafický nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 30 let od ukončení posledního vy- šetření pacienta souvisejícího s poskytnutím zdravotních služeb u pacienta v dispenzární nebo obdobné péči pro onemocnění sledované zobrazovací metodou, nebo 10 let od úmrtí pacienta.
e)
-- S

veličiny a parametry umožňující stanovení dávky z lékařského ozáření 10 let od provedení lékařského ozáření.

Na grafické nebo audiovizuální záznamy nebo jiné obrazové záznamy pořízené nebo vyžádané ambulantním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství se tento bod nevztahuje.˙.

      74.  V příloze č. 3 bodu 12 písm. b) se slovo ˙bylo˙ nahrazuje slovem ˙byly˙.

      75.  V příloze č. 3 bodu 14 se text ˙S˙ nahrazuje textem ˙V˙.

      76.  V příloze č. 3 bod 15 zní:

˙15. Žádanka ˙ S
a)
2 roky od provedení vyšetření; týká se poskytovatele, který poskytl vyžádanou zdravotní službu,
b)
5 let od provedení vyšetření v případě karty pro novorozenecký screening,
c)
10 let od provedení vyšetření zobrazovací metodou využívající ionizující záření; týká se poskytovatele, který poskytl vyžádanou zdravotní službu.˙.

      77.  V příloze č. 3 se za bod 16 vkládají nové body 17 až 19, které znějí:

˙17. Záznam o podání léčivého přípravku pro moderní terapii, o dárcovství tkání a buněk pro použití u člověka a o použití tkání nebo buněk u člověka ˙ V

30  let od podání léčivého přípravku pro moderní terapii, od odběru tkání a buněk pro použití u člověka a od použití tkání nebo buněk u člověka nebo 10 let od úmrtí pacienta.

 18. Zdravotnická dokumentace převzatá krajským úřadem ˙ S
a)
10 let od převzetí zdravotnické dokumentace převzaté od registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
b)
5 let od převzetí zdravotnické dokumentace v ostatních případech.

 19.  Zdravotnická dokumentace o osobách ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo za-bezpečovací detence vedená Vězeňskou službou České republiky ˙ S

      100  let od data narození pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta.˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Na zdravotnickou dokumentaci vedenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují doby uchování podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud u této zdravotnické dokumentace uplynula doba uchování určená podle § 5 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a nebyly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zahájeny postupy za účelem posouzení její potřebnosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze potřebnost zdravotnické dokumentace posoudit podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

      2.  Pokud u zdravotnické dokumentace vedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky byly zahájeny postupy za účelem posouzení její potřebnosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

      3.  Zdravotnickou dokumentaci nebo její část vedenou v listinné podobě vzniklou podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo přede dnem 1. dubna 2012 lze převést na dokument v elektronické podobě podle § 6 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 6, 13 až 15, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 36 až 38, 40 a 41, která nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.