VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  131/2019 | Částka:  57/2019
28.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


131

VYHLÁŠKA
ze dne 27. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

      1.  V § 5 odst. 2 se slova ˙plněním splátkového kalendáře,˙ zrušují.

      2.  V § 8 odst. 1 písm. g) se na konci bodu 2 slovo ˙a˙ zrušuje a za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní:

      ˙3. u pohledávek uspokojovaných pouze z majetku poskytnutého k zajištění obsahuje přihláška pohledávky údaj o osobním dlužníku odlišném od dlužníka a uvedení předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, a˙.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

      3.  V § 17 odst. 1 se písmena e), f), j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena g) až i) a l) až r) se označují jako písmena e) až g) a h) až n).

      4.  V § 17 odst. 1 písm. e) se slova ˙poslední 3 roky˙ nahrazují slovy ˙posledních 12 měsíců˙ a slova ˙5 letech˙ se nahrazují slovy ˙12 měsících˙.

      5.  V § 17 odst. 1 písm. f) se za slovo ˙určení˙ vkládají slova ˙ , vysvětlení důvodů pro snížení splá-tek˙ a slovo ˙popis˙ se zrušuje.

      6.  V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova ˙s uvedením celkové výše výživného stanovené soudem˙.

      7.  V § 17 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písme- na c) až i).

        8.  V § 17 odst. 2 písm. c) se slova ˙poslední 3 roky˙ nahrazují slovy ˙posledních 12 měsíců˙.

        9.  V § 17 odst. 2 písm. e) se slova ˙30 % jeho pohledávky˙ nahrazují slovy ˙míra uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona˙.

      10.  V § 17 odst. 2 se na konci písmene h) slo- vo ˙a˙ zrušuje.

      11.  V § 17 odst. 2 písm. i) se slova ˙kopie oddacího listu manželů a˙ a slova ˙zpeněžením majetkové podstaty˙ zrušují.

      12.  V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem ˙ , a˙ a doplňuje se písmeno j), které zní:
˙j)
čestné prohlášení dlužníka, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povin-nostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.˙.

      13.  V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

      14.  V § 18 odst. 1 písm. j) se slova ˙a příjmení˙ zrušují.

      15.  V § 18 odst. 1 písm. k) se slova ˙a příjmení˙ zrušují.

      16.  V § 18 odst. 1 písm. l) se slova ˙a výši zpeněžení˙ zrušují.

      17.  V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova ˙ , odůvodnění ocenění položek soupisu˙.

      18.  V § 18 odst. 1 písmeno m) zní:
˙m)
bližší údaje o majetku dlužníka, formě bydlení, životních nákladech a očekávané výši výtěžku zpeněžení obydlí dlužníka, a údaj o tom, zda by dlužník měl být povinen vydat své obydlí ke zpeněžení z důvodu, že jeho hodnota pře-sahuje hodnotu určenou podle jiného právního předpisu,˙.

      19.  V § 18 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:
˙n)
bližší údaje o potenciálně neplatných nebo neúčinných právních úkonech dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě a o návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek,˙.

Dosavadní písmena n) až u) se označují jako písme- na o) až v).

      20.  V § 18 odst. 1 písm. q) se slova ˙splátkovým kalendářem,˙ zrušují a slova ˙splátkovým kalendářem˙ nahrazují slovy ˙plněním splátkového kalendáře˙.

      21.  V § 18 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:
˙u)
doporučení insolvenčního správce, zda navrhuje uložit dlužníku povinnost využít služby odborného sociálního poradenství, z jakých důvodů a v jakém rozsahu,˙.

Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písme- na v) a w).

      22.  V § 21 odst. 1 písm. h) se slova ˙plnění splátkového kalendáře nebo˙ zrušují.

      23.  V § 24 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a bydlištěm. Fyzická osoba -- podnikatel se označuje jménem, identifikačním číslem osoby a sídlem. Zahraniční fyzická osoba se označuje též státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dluž-níkem, se místo data narození uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo.˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dluž-níka přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 191/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.
Ministryně spravedlnosti:


Mgr. Benešová v. r.